دوره و شماره: دوره 9، شماره 4، زمستان 1397 
3. بررسی تاثیر تکثیری عصاره متانولی برگ گیاه گزنه بر سلول های بنیادی عصبی در محیط اکسیداتیو

صفحه 333-343

سارا هراتی زاده؛ مریم نظم بجنوردی؛ محمدعلی ابراهیم زاده؛ کسری احمدی مقدم؛ غزاله گودرزی؛ هاتف قاسمی حمیدآبادی


4. ارزیابی بیان ژن MMP9 و اثر نانو ذرات نقره بر روی رده سلولی HT29 سرطان کولون

صفحه 344-352

بهاره حسنی درخشنده؛ سید عطا اله سادات شاندیز؛ مریم عباسی