مجله سلول و بافت (فصلنامه علمی پژوهشی)  توسط گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه اراک منتشر می شود. این مجله دارای تاییدیه علمی پژوهشی  شماره 3/11/4056 مورخ 89/4/8  از کمیسیون نشریات کشور (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)  و همچنین دارای مجوز انتشار شماره 89/14871 مورخ 89/7/4 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد.

این مجله با همکاری (در قالب انعقاد تفاهم نامه) دانشگاه اراک با دانشگاههای اصفهان،  شهرکرد، مشهد، همدان، پژوهشکده سبز قم و پژوهشگاه رویان چاپ و منتشر می‏شود.

 
شماره جاری: دوره 10، شماره 4، زمستان 1398 

1. بررسی بیان پروتئین شوک گرمایی (HSPA2) A2 در موش‌های صحرایی نر دیابتی پس از تمرین ورزشی

صفحه 193-201

عباس صارمی؛ محمد پرستش؛ محمد بیات؛ زهرا داوود آبادی فراهانی


3. طراحی و ساخت ناقل نوترکیب CRISPR حاوی ژن LRRK2 بیماری پارکینسون

صفحه 214-225

آزاده ثمره غلامی؛ حسینعلی ساسان؛ محمد هاشم آبادی؛ هادی روان


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه اراک

مدیر مسئول سردبیر دبیر اجرایی
شاپا چاپی
2228-7035
شاپا الکترونیکی
2345-3567