مجله سلول و بافت (فصلنامه علمی پژوهشی)  توسط گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه اراک منتشر می شود. این مجله دارای تاییدیه علمی پژوهشی  شماره 3/11/4056 مورخ 89/4/8  از کمیسیون نشریات کشور (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)  و همچنین دارای مجوز انتشار شماره 89/14871 مورخ 89/7/4 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد.

این مجله با همکاری (در قالب انعقاد تفاهم نامه) دانشگاه اراک با دانشگاههای اصفهان،  شهرکرد، مشهد، همدان، پژوهشکده سبز قم و پژوهشگاه رویان چاپ و منتشر می‏شود.

 
شماره جاری: دوره 10، شماره 2، تابستان 1398 

2. بررسی اثرات زولپیدم بر اووژنز ومیزان FSH,LH موش بالغ نژاد NMRI

صفحه 72-83

سمانه محمدیان؛ نسیم حیاتی رودباری؛ کاظم پریور


4. مقایسه آثار ضدالتهابی دگزامتازون و تیامین بر دژنراسیون والرین متعاقب قطع عصب سیاتیک در موش صحرایی

صفحه 97-107

مریم موسوی نژادمقدم؛ مرتضی بهنام رسولی؛ سید عبدالرحیم رضایی؛ ناصر مهدوی شهری


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه اراک

مدیر مسئول سردبیر دبیر اجرایی
شاپا چاپی
2228-7035
شاپا الکترونیکی
2345-3567