اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

حمید رضا مؤمنی

فیزیولوژی جانوری عضو هیات علمی گروه زیست شناسی دانشگاه اراک

h-momeniaraku.ac.ir
0000-0002-1361-5771

سردبیر

سید محمدعلی شریعت زاده

بافت و جنین عضو هیات علمی گروه زیست شناسی، دانشگاه اراک

s-shariatzadeharaku.ac.ir
0000-0002-2395-8057

مدیر اجرایی

پریسا مالکی

زیست شناسی علوم جانوری- تکوین مربی آموزشی گروه زیست شناسی، دانشگاه اراک

p-malekiaraku.ac.ir
-
0000-0003-4942-0746

اعضای هیات تحریریه

محمدحسین آبنوسی

عضو هیات علمی گروه زیست شناسی، دانشگاه اراک

m-abnosiaraku.ac.ir

دکتر منصور ابراهیمی

دانشیار، پژوهشکده سبز قم

mebrahimi14gmail.com

دکتر مرتضی بهنام رسولی

استاد، دانشگاه مشهد

behnamum.ac.ir

دکتر ناصر پارسا

استاد، دانشگاه مریلند و جانزهاپکینز آمریکا

nzparsayahoo.com

دکتر عبدالکریم چهرگانی

دانشیار، دانشگاه همدان

chehreganibasu.ac.ir

دکتر محمد علی خلیلی

دانشیار، مؤسسه نا باروری یزد

khalili59hotmail.com

دکتر ملک سلیمانی

دانشیار، دانشگاه اراک

m-soleimaniaraku.ac.ir

سید محمدعلی شریعت زاده

عضو هیات علمی گروه زیست شناسی، دانشگاه اراک

-
s-shariatzadeharaku.ac.ir
0000-0002-2395-8057

دکتر منصور شریعتی

استاد، دانشگاه اصفهان

mansour_shariatiyahoo.com

دکتر مهران عربی

دانشیار، دانشگاه شهرکرد

mehranarabihotmail.com

دکتر احمد مجد

استاد، دانشگاه تربیت معلم تهران

majdtmu.ac.ir

دکتر ناصر میرازی

دانشیار، دانشگاه همدان

mirazibasu.ac.ir

دکتر ناصر مهدوی شهری

استاد، دانشگاه مشهد

mahdavinum.ac.ir

حمید رضا مؤمنی

عضو هیات علمی گروه زیست شناسی، دانشگاه اراک

-
h-momeniaraku.ac.ir
0000-0002-1361-5771

دکتر محمد حسین نصر اصفهانی

دانشیار، پژوهشگاه رویان

mh_nasrmed.mui.ac.ir