اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر حمید رضا مؤمنی

فیزیولوژی جانوری دانشیار، دانشگاه اراک

h-momeniataraku.ac.ir

سردبیر

دکتر سید محمدعلی شریعت زاده

بافت و جنین استاد، دانشگاه اراک

s-shariatzadehataraku.ac.ir

دبیر اجرایی

پریسا مالکی

زیست شناسی علوم جانوری- تکوین کارشناس ارشد، دانشگاه اراک

-
p-malekiataraku.ac.ir
-

اعضای هیات تحریریه

محمدحسین آبنوسی

استئوپورزیس، بیوشیمی سلولهای بنیادی دانشیار، دانشگاه اراک

m-abnosiataraku.ac.ir

دکتر منصور ابراهیمی

دانشیار، پژوهشکده سبز قم

mebrahimi14atgmail.com

دکتر مرتضی بهنام رسولی

استاد، دانشگاه مشهد

behnamatum.ac.ir

دکتر ناصر پارسا

استاد، دانشگاه مریلند و جانزهاپکینز آمریکا

nzparsaatyahoo.com

دکتر عبدالکریم چهرگانی

دانشیار، دانشگاه همدان

chehreganiatbasu.ac.ir

دکتر محمد علی خلیلی

دانشیار، مؤسسه نا باروری یزد

khalili59athotmail.com

دکتر ملک سلیمانی

دانشیار، دانشگاه اراک

m-soleimaniataraku.ac.ir

دکتر سید محمدعلی شریعت زاده

استاد، دانشگاه اراک

s-shariatzadehataraku.ac.ir

دکتر منصور شریعتی

استاد، دانشگاه اصفهان

mansour_shariatiatyahoo.com

دکتر مهران عربی

دانشیار، دانشگاه شهرکرد

mehranarabiathotmail.com

دکتر احمد مجد

استاد، دانشگاه تربیت معلم تهران

majdattmu.ac.ir

دکتر ناصر میرازی

دانشیار، دانشگاه همدان

miraziatbasu.ac.ir

دکتر ناصر مهدوی شهری

استاد، دانشگاه مشهد

mahdavinatum.ac.ir

دکتر حمید رضا مؤمنی

دانشیار، دانشگاه اراک

-
h-momeniataraku.ac.ir

دکتر محمد حسین نصر اصفهانی

دانشیار، پژوهشگاه رویان

mh_nasratmed.mui.ac.ir