بر اساس نویسندگان

آ

 • آبنوسی، محمدحسین [1] دانشگاه اراک، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، کدپستی 8349-8-38156
 • آبنوسی، محمد حسین [1] دانشگاه اراک، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، کد پستی8349-8-38156
 • آبنوسی، محمد حسین [1] دانشگاه اراک، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، اراک، ایران
 • آبنوسی، محمد حسین [1] دانشگاه اراک، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، کدپستی: 8349-8-38156
 • آذرپیرا، نگار [1] دانشگاه علوم پزشکی شیراز، مرکز تحقیقات پیوند و ترمیم اعضا، شیراز، ایران
 • آذرنیا، مهناز [1] دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم زیستی، گروه علوم جانوری، تهران، ایران
 • آذرنیا، مهناز [1] دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم زیستی، گروه علوم جانوری، تهران، ایران
 • آذرنیا، مهناز [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم)، تهران، ایران
 • آرام وش، آسیه [1] - دانشگاه صنعتی مالک اشتر، دانشکده علوم پایه، گروه بیوشیمی، تهران، ایران.
 • آیریان، سعید [1] دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، تهران، ایران
 • آریانژاد، فاطمه [1] دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی، اراک، ایران
 • آروم، جمشید [1] دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم زیستی، گروه علوم جانوری، تهران، ایران
 • آزادی، لیلا [1] استادیار زیست شناسی علوم جانوری، پژوهشگاه رویان، پژوهشکده زیست فناوری جهاد دانشگاهی، مرکز تحقیقات پزشکی تولید مثل، گروه زیست فناوری تولید مثل، اصفهان، ایران
 • آزادی، لیلا [2] پژوهشگاه رویان، پژوهشکده زیست فناوری جهاد دانشگاهی، مرکز تحقیقات پزشکی تولید مثل، گروه زیست فناوری تولید مثل، اصفهان، ایران
 • آزادپور، مهدی [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه اراک، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی
 • آقاعباسی، کیان [1] دانشجوی دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه گیلان، پردیس دانشگاهی، بخش بیوتکنولوژی کشاورزی، رشت، ایران

ا

 • ابراهیمیان حسین‌آبادی، مهدی [1] دانشگاه اصفهان، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی پزشکی
 • ابراهیم پور ملکشاه، روح اله [1] کارشناس ارشد علوم تشریح، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ایران
 • ابراهیم حبیبی، آزاده [1] دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم، گروه مدل‌سازی مولکولی، تهران، ایران
 • ابراهیم زاده، محمدعلی [1] متخصص شیمی داروئی، مرکز تحقیقات علوم داروئی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
 • اتابکی، زهرا [1] دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه زیست‏شناسی، اراک، ایران
 • اثنی‌عشری، محمود [1] دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده کشاورزی، گروه علوم باغبانی، همدان، ایران
 • اجودانی، آسا [1] دانشجوی گروه زیست شناسی تکوینی جانوری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، دانشکده علوم زیستی، تهران، ایران
 • احسانپور، علی اکبر [1] دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، اصفهان، ایران
 • احسان پور، علی‌اکبر [1] دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم، گروه زیست‌شناسی، اصفهان، ایران
 • احمدی، حاتم [1] دانشگاه فرهنگیان، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی، تهران، ایران
 • احمدی، علیرضا [1] دانشگاه الزهرا، پژوهشکده زنان، گروه بیومدیکال، تهران، ایران
 • احمدی، ناهید [1] پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • احمدراجی، مانا [1] دانشگاه آزاد دامغان، دانشکده علوم پایه، گروه زیست‌شناسی تکوینی، دامغان، ایران
 • احمدی مقدم، کسری [1] دانشجوی پزشکی دکترای حرفه ای، کمیته تحقیقات دانشجویی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران
 • ادیب‌مرادی، مسعود [1] دانشگاه تهران، دانشکده دامپزشکی، گروه علوم پایه، تهران، ایران
 • اربابیان، صدیقه [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، دانشکده علوم زیستی، گروه زیست شناسی، تهران، ایران
 • اربابیان، مریم [1] پژوهشگاه رویان، پژوهشکده زیست فناوری جهاد دانشگاهی، مرکز تحقیقات پزشکی تولید مثل، گروه زیست فناوری تولید مثل، اصفهان، ایران
 • اسپرهم، الهام [1] دانشجوی دکتری دامغان، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، دامغان، ایران، کدپستی: 3671639998
 • اسحاقی، شکوفه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه ارومیه، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، ، ارومیه، ایران
 • اسدی، اسداله [1] دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، اردبیل، ایران
 • اسدبگی، امیرحسین [1] دانشگاه علوم پزشکی همدان، دانشکده پرستاری ملایر،گروه پرستاری، همدان، ایران
 • اسدبگی، مصطفی [1] دانشگاه بوعلی سینا همدان، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، تهران، ایران.
 • اسدبگی، مصطفی [1] دانشگاه بوعلی سینا همدان، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، همدان، ایران
 • اسدی خانوکی، محسن [1] دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، کدپستی: 7616914111
 • اسدی خانوکی، محسن [1] دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، کرمان، ایران
 • اسکندری، سحر [1] دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، تهران.، ایران
 • اسکندری، فرزانه [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه اراک، اراک، ایران.
 • اسکندری، نجمه [1] دانشگاه اراک، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، اراک، ایران
 • اسلامی، نسیم [1] دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم زیستی، گروه علوم جانوری، تهران، ایران
 • اسلامی نژاد، طوبی [1] دانشگاه علوم پزشکی کرمان، دانشکده داروسازی، مرکز تحقیقات فارماسیوتیکس، انستیتو نوروفارماکولوژی، کرمان، ایران
 • اسماعیلی، احمد [2] دانشگاه لرستان، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، خرم آباد، ایران
 • اسماعیلی، فریبا [1] 1- دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم، گروه زیست‌شناسی، اصفهان، ایران، کد پستی: 8174673441
 • اسماعیلی، فریبا [2] دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم، گروه زیست‌شناسی، اصفهان، ایران
 • اسماعیلیان دهکردی، شیرین [1] دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، مشهد، ایران
 • اسماعیل زاده، عمران [1] کارشناس ارشد ژنتیک، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
 • اسماعیل زاده، عمران [1] کارشناس ارشد ژنتیک، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، تهران، ایران
 • اسماعیل زاده، عمران [1] گروه ژنتیک مولکولی، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری تهران
 • اسماعیلی ماهانی، سعید [1] کرمان- دانشگاه شهید باهنر کرمان- دانشکده علوم – بخش زیست شناسی
 • اسماعیل نژاد مقدم، امیر [1] گروه علوم تشریح، مرکز تحقیقات بیولوژی سلولی مولکولی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ایران
 • اسمعیل زاده بهابادی، صدیقه [2] دانشگاه زابل، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی، زابل، ایران
 • اشتری، پرویز [1] گروه پژوهشی رادیو ایزوتوپ، پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم وفنون هسته‏ای، کرج، ایران
 • اشرفی، فاطمه [1] - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، دانشکده علوم زیستی، گروه ژنتیک، تهران، ایران
 • اصغری، بهور [1] دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین، گروه اصلاح نباتات، قزوین، ایران
 • اصغری، غلامرضا [1] دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده داروسازی و علوم داروئی، گروه فارماکولوژی، اصفهان، ایران
 • افتخار واقفی، سید حسن [1] دانشگاه علوم پزشکی کرمان، گروه آناتومی دانشکده پزشکی
 • اکبری، پروین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی- مولکولی، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، تهران، ایران
 • اکبری-کلیشمی، معصومه [1] کارشناس ارشد ژنتیک، گروه زیست‏شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین–پیشوا، تهران، ایران
 • اکرمی، حسن [1] - دانشگاه رازی، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، کرمانشاه، ایران
 • الله گاهی، فریده [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، گروه زیست شناسی، دامغان، ایران
 • امیری، فاطمه [1] دانشگاه خوارزمی تهران، دانشکده علوم زیستی، گروه علوم جانوری، تهران، ایران
 • امیرجانی، محمدرضا [1] دانشگاه اراک، ، دانشکده علوم ، گروه زیست شناسی، اراک، کدپستی8349-8-38156
 • امیرجانی، محمدرضا [1] دانشگاه اراک، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، کد پستی7349-8-38156
 • امیرجانی، محمدرضا [1] دانشگاه اراک، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، کدپستی 8349-8-38156
 • امیرجانی، محمد رضا [1] دانشگاه اراک، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، اراک، ایران
 • امیرحیدری، باقر [1] دانشگاه علوم پزشکی کرمان، دانشکده داروسازی، گروه بیوتکنولوژی، کرمان، ایران
 • امیری‌زاده، ناصر [1] موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون، مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون ایران
 • امینی، الهه [1] دانشجوی دکترای تخصصی زیست شناسی تکوین جانوری، دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم زیستی، تهران، ایران
 • امینی، الهه [1] دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم زیستی، گروه سلولی مولکولی، تهران، ایران
 • امینی، الهه [1] دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم زیستی، گروه سلولی و مولکولی، تهران، ایران
 • امینی، جواد [1] دانشگاه زابل، دانشکده‌ علوم پایه، گروه زیست شناسی، سیستان و بلوچستان، زابل، ایران
 • امینی، فریبا [1] دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه زیست‌شناسی، کد پستی8349-8-38156
 • امینی، فریبا [1] دانشگاه اراک، دانشکده علوم ، گروه زیست شناسی، اراک، کد پستی8349-8-38156
 • امین افشار، مهدی [1] گروه علوم دامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران
 • انصاری، سارا [1] پردیس علوم دانشگاه تهران، دانشکده زیست شناسی، گروه علوم سلولی و مولکولی، صندوق پستی 6455-14155 تهران، ایران

ب

 • باباخواه، لیدا [1] پژوهشگاه رویان، پژوهشکده زیست فناوری جهاد دانشگاهی، مرکز تحقیقات پزشکی تولید مثل، گروه زیست فناوری تولید مثل، اصفهان، ایران
 • باب الحوائجی، حسن [1] دانشگاه بوعلی سینا، گروه زراعت دانشکده کشاورزی، همدان، ایران
 • بیات، محمد [1] دانشگاه اراک، دانشکده علوم پزشکی، گروه تشریح، اراک، ایران
 • بادپروا، ابراهیم [1] دانشگاه علوم پزشکی لرستان، مرکز تحقیقات داروهای گیاهی، گروه انگل شناسی و قارچ شناسی، خرم آباد، ایران
 • بادپروا، سجاد [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خرم آباد، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، خرم آباد، ایران
 • بی آزار، شکوفه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات فارس، دانشکده علوم پایه، گروه میکروب‌شناسی، شیراز، ایران
 • بازگیر، عیدی [1] استادیار و دانشیار گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران
 • باغبانی آرانی، فهیمه [1] استادیار، دکترای ژنتیک، گروه ژنتیک و بیوتکنولوژی، دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاداسلامی، ورامین، ایران.
 • باقری، خدیجه [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • باقری، خدیجه [1] - دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، زنجان، ایران
 • باقرزاده همایی، مظفر [1] دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم، گروه زیست‌شناسی، اصفهان، ایران
 • باقری ماتک، متین [1] دانشگاه گیلان، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، رشت، ایران
 • بیداران، سایه [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم وتحقیقات تهران، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی، تهران، ایران
 • براتی، معصومه [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، دانشکده علوم پایه، گروه آموزشی بیوشیمی، تهران، ایران
 • برادران، لیلا [1] گروه علوم زیستی، موسسه آموزش عالی ربع رشید، تبریز، ایران
 • برکت، فروغ [1] پژوهشگاه رویان، پژوهشکده زیست فناوری جهاد دانشگاهی، مرکز تحقیقات پزشکی تولید مثل، گروه زیست فناوری تولید مثل، اصفهان، ایران
 • بصیری، محسن [1] دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم زیستی، گروه ژنتیک، تهران، ایران
 • بیغم صادق، امین [1] دانشگاه شهرکرد، دانشکده دامپزشکی، صندوق پستی 115، شهرکرد، ایران
 • بقایی فر، زهرا [1] دانشگاه پیام نور تهران، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، تهران، ایران
 • بیگی‏ نصیری، محمدتقی [1] دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، گروه علوم دامی، اهواز، ایران
 • بنابی، رضا [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، دانشکده پزشکی، آزمایشگاه سلول‏های بنیادی، اردبیل، ایران
 • بهادری، محمدهادی [1] دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دانشکده پزشکی، رشت، ایران
 • بهادری، ملیحه [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان ، گروه زیست شناسی، دامغان، ایران
 • بهادرانی، مهرنوش [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فلاورجان، گروه زیست شناسی، اصفهان، ایران
 • بهارار، جواد [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مرکز تحقیقات بیولوژی کاربردی تکوین جانوری و گروه زیست شناسی، مشهد، ایران
 • بهارآرا، جواد [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، مشهد، ایران
 • بهارآرا، جواد [3] دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، گروه زیست شناسی و مرکز تحقیقات بیولوژی کاربردی تکوین جانوری، مشهد، ایران
 • بهارآرا، جواد [1] گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران
 • بهارآرا، جواد [1] گروه زیست شناسی و مرکز تحقیقات بیولوژی کاربردی تکوین جانوری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران
 • بهاروند، حسین [1] پژوهشگاه رویان، پژوهشکده زیست شناسی و فناوری سلول‏های بنیادی جهاد دانشگاهی، مرکز تحقیقات علوم سلولی، گروه سلول‏های بنیادی و زیست شناسی تکوینی، تهران، ایران
 • بهاروند، حسین [1] پژوهشگاه رویان، گروه سلول‌‌های بنیادی و زیست‌شناسی تکوینی تهران، ایران
 • بهاروند، حسین [1] پژوهشگاه رویان، گروه سلول‌‌های بنیادی و زیست‌شناسی تکوینی، تهران، ایران
 • بهرامی، علی [1] گروه ژنتیک و بیوشیمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران
 • بهره بر، خدیجه [1] دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم زیستی، گروه علوم جانوری، تهران، ایران
 • بهزاد، سید بهرام [1] دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم زیستی، گروه سلولی مولکولی، تهران، ایران
 • بهمنش، مهرداد [1] دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم زیستی، گروه ژنتیک، تهران، ایران
 • بهنام رسولی، مرتضی [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • بهنام رسولی، مرتضی [1] - دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، مشهد، ایران

پ

 • پارسا، ناصر [1] علوم ژنتیک پزشکی، مؤسسه ملی بهداشت، وزارت بهداشت، آمریکا
 • پاک ترمنی، راضیه [1] کارشناس گروه بیوتکنولوژی، دانشگاه ارومیه، پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه، ، ارومیه، ایران
 • پیردشتی، همت‌اله [1] دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان، گروه زراعت و اصلاح نباتات، ، ساری، ایران
 • پرستش، محمد [1] دانشگاه اراک، دانشکده علوم ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزش، اراک، ایران
 • پروانه تفرشی، آزیتاپروانه تفرشی [1] پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، پژوهشکده زیست فناوری پزشکی، گروه پزشکی ملکولی
 • پریور، کاظم [1] دانشگاه آزاد اسلامی،واحد علوم و تحقیقات ، استاد گروه زیست شناسی ، تهران ، ایران
 • پریور، کاظم [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران
 • پریور، کاظم [1] دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم زیستی، گروه زیست شناسی، تهران، ایران
 • پریور، کاظم [1] گروه علوم جانوری، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه خوارزمی، تهران
 • پریور، کاظم [1] دانشگاه آزاد اسلامی تهران، واحد علوم تحقیقات، ، تهران، ایران
 • پیغمبرزاده، سیده زینب [1] دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده علوم پزشکی، گروه دامپزشکی، واحد شوشتر، شوشتر، ایران
 • پیکان حیرتی، فاطمه [2] دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده منابع طبیعی، گروه شیلات
 • پیمانی، مریم [1] گروه زیست شناسی، دانشکده‌ی علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • پویا، مبینا [1] گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اراک
 • پورابطحی، هاجر [1] دانشگاه شیراز، دانشکده کشاورزی، گروه بیوتکنولوژی، شیراز، ایران
 • پوررجب، فاطمه [1] دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، گروه بیوشیمی، یزد، ایران
 • پور معصومی، سهیلا [1] مرکز تحقیقاتی درمانی و ناباروری، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

ت

 • تابنده، محمدرضا [1] دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده دامپزشکی، گروه علوم پایه، بخش بیوشیمی و بیولوژی مولکولی، اهواز، ایران
 • تابنده، محمد رضا [1] دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده دامپزشکی، گروه بیوشیمی و سلولی مولکولی، اهواز، ایران
 • تاجیک اسمعیلی، سیمین [1] دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، تهران، ایران
 • تاری‌نژاد، علیرضا [1] دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، دانشکده کشاورزی، گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، تبریز، ایران
 • تجدد، گلناز [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد تران شمال، دانشکده علوم زیستی، گروه زیست شناسی، ، واحد تهران شمال، ، تهران، ایران
 • تجدد، گلناز [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، دانشکده علوم زیستی، گروه زیست شناسی، تهران، ایران
 • تجلی اردکانی، مریم [1] دانشگاه اراک دانشکده علوم پایه گروه زیست شناسی کدپستی 8349-8-38156
 • ترکی بلداجی، بهاره [1] 1- کارشناس ارشد فیزیولوژی جانوری، پژوهشگاه رویان، پژوهشکده زیست فناوری جهاد دانشگاهی، مرکز تحقیقات پزشکی تولید مثل، گروه زیست فناوری تولید مثل، اصفهان، ایران.
 • ترکزاده ماهانی، مسعود [1] دانشگاه تحصیلات تکمیلی و فناوری پیشرفته کرمان، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، گروه بیوتکنولوژی، کرمان، ایران
 • ترک زاده ماهانی، مسعود [1] دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان ، پژوهشکده علوم محیطی، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، گروه بیوتکنولوژی، کرمان، ایران
 • تروهید، سیده فاطمه [1] کارشناسی ارشد فیزیولوژی جانوری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، دانشکده علوم‏، گروه زیست شناسی
 • تقی بیگلو، رؤیا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • تهمتنی، یاسر [1] پژوهشگاه رویان، پژوهشکده زیست شناسی و فناوری سلول‏های بنیادی جهاد دانشگاهی، مرکز تحقیقات علوم سلولی، گروه سلول‏های بنیادی و زیست شناسی تکوینی، تهران، ایران
 • توانا، مهدی [1] دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده علوم پزشکی، گروه دامپزشکی، واحد شوشتر، شوشتر، ایران
 • تولایی، مرضیه [1] پژوهشگاه رویان، پژوهشکده زیست فناوری جهاد دانشگاهی، مرکز تحقیقات پزشکی تولید مثل، گروه زیست فناوری تولید مثل، اصفهان، ایران
 • تولائی، مرضیه [1] استادیار زیست شناسی علوم جانوری، پژوهشگاه رویان، پژوهشکده زیست فناوری جهاد دانشگاهی، مرکز تحقیقات پزشکی تولید مثل، گروه زیست فناوری تولید مثل، اصفهان، ایران
 • تولائی، مرضیه [1] پژوهشگاه رویان، پژوهشکده زیست فناوری جهاد دانشگاهی، مرکز تحقیقات پزشکی تولید مثل، گروه زیست فناوری تولید مثل، اصفهان، ایران
 • تونی، سید رشید [1] دانشگاه ارومیه، دانشکده دامپزشکی، گروه علوم پایه، ارومیه، ایران

ث

 • ثعلبی، فاطمه [1] سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، گروه جانوران سمی و تولید پادزهر، اهواز، ایران

ج

 • جدید بنیاد، فرشته [1] دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، دانشکده علوم و فناوری‌های نوین، گروه بیوتکنولوژی، کرمان، ایران
 • جیرفتی، نفیسه [1] دانشجوی دکترا مهندسی شیمی دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
 • جعفری، محسن [1] - گروه علوم ورزشی، واحد شیروان، دانشگاه آزاد اسلامی، شیروان، ایران
 • جعفری، مراد [1] دانشکده کشاورزی، گروه اصلاح نباتات‏، ارومیه
 • جعفرزاده، آزاده [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، پژوهشکده زیست فناوری، سازمان پژوهش های علمی وصنعتی ایران، تهران
 • جعفرزاده، حمیرا [1] بخش فیزیولوژی جانوری، گروه زیست شناسی، دانشگاه شهرکرد، صندوق پستی 115، شهرکرد، ایران
 • جعفری نیا، مجتبی [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات فارس، گروه زیست شناسی، مرودشت، ایران
 • جلالی، مهدی [1] دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • جلالی، هانیه [1] دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم زیستی، گروه علوم جانوری، تهران، ایران
 • جلیل، حمیدرضا [1] دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم، گروه زیست‌شناسی، اصفهان، ایران
 • جلیل، حمیدرضا [1] دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم، گروه زیست‌شناسی، اصفهان، ایران، کد پستی: 8174673441
 • جلیلی، شبنم [1] دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، اصفهان، ایران
 • جمالی، منصور [1] گروه پاتولوژی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تهران
 • جمالزاده، لیلا [1] دانشگاه گیلان، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی، رشت، ایران
 • جنوبی، پریسا [1] دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم زیستی، گروه علوم گیاهی، کدپستی 15614
 • جهان تیغ، فرهاد [1] دانشگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء(ص)، دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک
 • جهانگیری زاده، زهره [1] دانشجوی دکتری بیوشیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • جوزایی، صادق [1] دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده دامپزشکی، گروه علوم پایه، بخش بیوشیمی و بیولوژی مولکولی، اهواز، ایران

چ

ح

 • حیاتی رودباری، نسیم [1] دانشگاه آزاد اسلامی،واحد علوم و تحقیقات ، استادیار گروه زیست شناسی ، تهران ، ایران
 • حیاتی رودباری، نسیم [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه زیست شناسی، تهران، ایران
 • حاتم نیا، علی اصغر [1] دانشگاه ایلام، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، ایلام، ایران
 • حاتمی نعمتی، حمیرا [1] دانشگاه تبریز، دانشکده علوم طبیعی، گروه زیست شناسی جانوری، تبریز ، ایران
 • حاج ابراهیمی، زهرا [1] پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تهران، ایران
 • حاجی امرایی، امین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی- مولکولی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خرم آباد، خرم آباد، ایران
 • حاجی قاسم کاشانی، مریم [1] استادیار گروه سلولی و ملکولی، دانشگاه دامغان، دانشکده زیست شناسی و پژوهشکده علوم زیستی، دامغان، ایران
 • حجتی، ویدا [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، گروه زیست شناسی، دامغان، ایران
 • حجتی، ویدا [1] - گروه زیست شناسی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان ایران
 • حداد، رحیم [1] دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، دانشکده فنی و مهندسی، گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، قزوین، ایران
 • حداد، فرهنگ [1] دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، مشهد، ایران
 • حداد، فرهنگ [1] دکتری ژنتیک سلولی، دانشیار گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد
 • حیدری، رامین [1] دانشیار گروه گیاهپزشکی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • حیدری، سراج [1] دانشگاه شهرکرد، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی، صندوق پستی 115، شهرکرد، ایران
 • حیدریان، زهره [1] دانشگاه شیراز، دانشکده کشاورزی، گروه بیوتکنولوژی، شیراز، ایران
 • حیدریان، فاطمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه ارومیه، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، ، ارومیه، ایران
 • حیدری فر، مریم [1] کارشناس ارشد، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، دانشکده فنی و مهندسی، گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، قزوین، ایران
 • حیدرنژاد، سعید [1] دانشگاه شهرکرد، دانشکده‌ی علوم پایه، گروه علوم پایه، شهرکرد، ایران
 • حسنی، زبیده [1] دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • حسنی، سیده نفیسه [1] پژوهشگاه رویان، گروه سلول‌‌های بنیادی و زیست‌شناسی تکوینی تهران، ایران
 • حسنی، سیده نفیسه [1] پژوهشگاه رویان، گروه سلول‌‌های بنیادی و زیست‌شناسی تکوینی، تهران، ایران
 • حسینی، احمد [1] دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات بیولوژی سلولی، تهران، ایران
 • حسینی، رامین [1] دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین، گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، قزوین، ایران
 • حسینی، سید عباس [1] دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشکده ی شیلات و محیط زیست، گروه شیلات،گرگان، ایران
 • حسینی پژوه، خسرو [1] پژوهشکده زیست فناوری، سازمان پژوهش های علمی وصنعتی ایران، تهران
 • حسنی درخشنده، بهاره [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، گروه زیست شناسی تهران، ایران.
 • حسینی فر، شیما [1] دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده دامپزشکی، گروه علوم پایه، بخش بافت شناسی، اهواز، ایران
 • حسنی کومله، حسن [1] دانشگاه گیلان، دانشکده علوم کشاورزی، گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، رشت، ایران
 • حسنلو، طاهره [1] سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، بخش فیزیولوژی مولکولی، کرج، ایران
 • حقیر، مهناز [1] دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی گیاهی، دانشگاه اراک، دانشکده علوم، گروه زیست‌شناسی
 • حقیقت، نازنین [1] دانشجوی دکتری گروه بیوفیزیک، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه تربیت مدرس، صندوق پستی 14115/175، تهران
 • حلوایی، ایمان [1] مرکز تحقیقاتی درمانی و ناباروری، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
 • حمیدی، امیر اشکان [1] پژوهشکده‌ی علوم و فناوری زیستی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران
 • حناچی، پریچهر [1] دانشگاه الزهرا، گروه بیوتکنولوژی، دانشکده علوم زیستی، گروه بیوتکنولوژی، تهران، ایران

خ

د

ر

 • ریاحی مدوار، علی [1] دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، پژوهشکده علوم محیطی، گروه بیوتکنولوژی، کرمان، ایران
 • ریاحی مدوار، علی [1] دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، دانشکده علوم و فناوری‌های نوین، گروه بیوتکنولوژی، کرمان، ایران
 • راعی، منا [1] دانش‌‌آموخته کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • راهدار، محمود [1] مرکز تحقیقات حیوانات آزمایشگاهی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
 • رجبی، مجید [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس، دانشکده علوم،گروه زیست شناسی، تهران، ایران.
 • رحیمی، فرشته [1] گروه علوم زیستی، موسسه آموزش عالی ربع رشید، تبریز، ایران
 • رحمانی، حمیدرضا [1] دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده کشاورزی، گروه علوم دامی، اصفهان، ایران
 • رحیمی شم آبادی، عباس [1] دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی- مولکولی، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
 • رحیمی شم آبادی، عباس [1] دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی- مولکولی، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، تهران، ایران
 • رخشنده، حسن [1] دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشکده پزشکی، گروه فارماکولوژی، مشهد، ایران
 • رخشنده رو، فرشاد [1] استادیار گروه بیماری شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 • رزم‌آرا، پرستو [1] دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده منابع طبیعی، گروه شیلات
 • رستمی، سپیده [1] دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، گروه علوم دامی، اهواز، ایران
 • رسول نژاد، مینا [1] کارشناس ارشد زیست شناسی گرایش سلولی- مولکولی، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، تهران، ایران
 • رشیدی، فیصل [1] دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم زیستی، گروه علوم گیاهی، کدپستی 15614
 • رضی، عاطفه [1] دانشگاه پیام نور تفت، یزد ، ایران
 • رضایی، آیت ا... [1] دانشگاه شاهد، دانشکده کشاورزی، گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، تهران، ایران
 • رضایی، سید عبدالرحیم [1] مرکز تحقیقات التهاب و بیماریهای التهابی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • رضایی، نورا... [1] گروه آناتومی و بیولوژی سلولی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
 • رضایی، نورالله [1] دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دانشکده پزشکی، گروه آناتومی و بیولوژی سلولی، ساری، ایران
 • رضایی، نوراله [1] گروه علوم تشریح، مرکز تحقیقات بیولوژی سلولی مولکولی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ایران
 • رضایی زارچی، سعید [2] دانشگاه پیام نور تفت، یزد ، ایران
 • رضانژاد، فرخنده [1] دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، کدپستی: 7616914111
 • رضانژاد، فرخنده [1] دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، کرمان، ایران
 • رضایی نودهی، آیت اله [2] دانشگاه شاهد، دانشکده کشاورزی، گروه بیوتکنولوژی، تهران، ایران
 • رضائی، زهرا [1] کارشناس ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین، قزوین، ایران
 • رضوی ششده، سید علیرضا [1] دانشجوی دکتری زیست شناسی ژنتیک مولکولی، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک، تهران، ایران
 • رضوی ششده، سیّد علیرضا [1] پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، تهران، ایران
 • رمضانی، حسن [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده علوم، گروه زیست‌شناسی، همدان، ایران
 • رمضانی، ریحانه [1] دانشگاه الزهرا، گروه پژوهشی بیومدیکال، بخش پژوهشکده زنان، تهران، ایران
 • رمضانی، طیبه [1] دانشجوی دکتری تخصصی زیست شناسی تکوین جانوری، دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم زیستی، گروه زیست شناسی، تهران، ایران
 • رمضانی، طیبه [1] دانشجوی دکتری تخصصی زیست شناسی تکوین جانوری، گروه زیست شناسی‏، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • رمضانی قرا، عبدالله [1] دانشگاه جیرفت، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی گیاهی، کرمان ، ایران
 • رنجبر، راحله [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد تران شمال، دانشکده علوم زیستی، گروه زیست شناسی، ، واحد تهران شمال، ، تهران، ایران
 • رنگین، علی‏رضا [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، دانشکده علوم زیستی، گروه زیست شناسی، تهران، ایران
 • رهبری، رزگار [1] گروه علوم بیوشیمی و تغذیه، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران
 • رهنما، حسن [1] پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • روح الله، فاطمه [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران
 • روحانی نژاد، حمیده [1] پژوهشکده‌ی علوم و فناوری زیستی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران
 • رودباری، نسیم حیاتی [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

ز

 • زارعی، مرتضی [1] دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی، اهواز، ایران
 • زارع کاریزی، شهره [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا، گروه زیست شناسی، ورامین، ایران
 • زارع کاریزی، شهره [1] دکترای ژنتیک مولکولی، گروه زیست‏شناسی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد ورامین-پیشوا، تهران، ایران
 • زرکار، نسرین [1] - دانشگاه صنعتی مالک اشتر ، تهران ، ایران
 • زرکش اصفهانی، سید حمید [1] دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، اصفهان، ایران
 • زرین پور، وجیهه [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات فارس، گروه زیست شناسی، مرودشت، ایران
 • زمانی، ذبیح‌اله [1] دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، گروه علوم باغبانی، صندوق پستی 31587، کرج، ایران
 • زمانی، شیوا [1] کارشناسی ارشد ژنتیک،گروه ژنتیک و بیوتکنولوژی، دانشکده علوم زیستی، واحدورامین- پیشوا، دانشگاه آزاداسلامی، ورامین، ایران.
 • زین الدینی، مهدی [1] - دانشگاه صنعتی مالک اشتر ، تهران ، ایران
 • زندی، نرگس [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، دانشکده علوم زیستی، گروه زیست شناسی، تهران، ایران
 • زنده دل، مژگان [1] دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی، ایران، اراک‌، صندوق پستی 8349-8- 38156
 • زنگویی، اسماعیل [1] دانشجوی دکتری بیماری شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

ژ

 • ژندی، مهدی [1] گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

س

 • ساجدی، رضاحسن [1] دانشیار بیوشیمی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • سادات شاندیز، سیدعطا اله [1] استادیار، دکترای سلولی مولکولی،گروه زیست شناسی،واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • سادات شاندیز، سید عطا اله [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، گروه زیست شناسی تهران، ایران.
 • سیاسی، الهام [1] - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، دانشکده علوم زیستی، گروه ژنتیک، تهران، ایران
 • ساسان، حسینعلی [1] دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، کدپستی: 7616914111
 • سالک، فرزانه [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، مشهد، ایران
 • سبحانی زاد، علی [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد گیاهان دارویی، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • سپهری، حوری [1] دانشگاه تهران، دانشکده زیست‏شناسی، گروه فیزیولوژی جانوری، تهران، ایران
 • سترگ، رها [1] گروه آناتومی و بیولوژی سلولی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
 • سریری، ریحانه [1] دانشگاه گیلان، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی، رشت، ایران
 • سعادتیان، سیده عصمت [1] کارشناسی ارشد زیست شناسی گرایش سلولی- تکوینی، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، مشهد، ایران
 • سعیدی سار، سکینه [1] دانشگاه فنی و حرفه ای، دانشکده فنی دکتر شریعتی، تهران ، ایران، کدپستی1891816851
 • سعید نعمت پور، فاطمه [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور، گروه زیست شناسی، نیشابور، ایران
 • سعید نعمت پور، فاطمه [1] گروه زیست‌شناسی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران
 • سیفی، دانیال [1] دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم زیستی، گروه سلولی مولکولی، تهران، ایران
 • سقا، محسن [1] آزمایشگاه تحقیقاتی جنین‮شناسی و سلول‮های بنیادی، گروه علوم تشریحی و پاتولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران
 • سقا، محسن [1] دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، دانشکده پزشکی، گروه علوم تشریحی و پاتولوژی، آزمایشگاه تحقیقاتی جنین شناسی و سلول‏های بنیادی
 • سقائیان جزی، ماریه [1] پردیس علوم دانشگاه تهران، دانشکده زیست شناسی، گروه علوم سلولی و مولکولی، صندوق پستی 6455-14155 تهران، ایران
 • سلطانی، لیلا [1] دانشجوی دکتری فیزیولوژی دام، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده کشاورزی، گروه علوم دامی، اصفهان، ایران
 • سلطانی، مژگان [1] دانشجوی دکترای تخصصی زیست شناسی تکوین جانوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران
 • سلم آبادی، زهره [1] دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی تکوینی، دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم زیستی، گروه علوم جانوری، تهران، ایران
 • سلیمانی، ملک [1] دانشگاه اراک دانشکده علوم پایه گروه زیست شناسی کدپستی 8349-8-38156
 • سلمانیان، سارا [1] پردیس علوم دانشگاه تهران، دانشکده زیست شناسی، گروه علوم سلولی و مولکولی، صندوق پستی 6455-14155 تهران، ایران
 • سلیمانی فرد، شکوه الزمان [1] دانشگاه فردوسی مشهد، پژوهشکده فناوری زیستی، گروه پژوهشی بیوتکنولوژی سلولی و مولکولی، مشهد، ایران
 • سلیمانی مهرنجانی، ملک [2] دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی، اراک، ایران
 • سلیمانی مهرنجانی، ملک [1] دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی،کدپستی 8349 -38156، اراک، ایران
 • سلیمانی مهرنجانی، ملک [1] دانشگاه اراک، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، اراک، ایران
 • سلیمانی مهرنجانی، ملک [1] دانشگاه اراک، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، کدپستی 8349-8-38156
 • سلیمی ننه کران، فرشید [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، دانشکده پزشکی، آزمایشگاه سلول‏های بنیادی، اردبیل، ایران
 • سلوکی، محمود [1] دانشگاه زابل، دانشکده کشاورزی، گروه اصلاح و بیوتکنولوژی، زابل، ایران
 • سمیعی، کامران [1] دانشگاه لرستان، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، خرم آباد، ایران
 • سنجریان، فروغ [1] استادیار پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، تهران
 • سنچولی، ناصر [1] دانشگاه زابل، دانشکده‌ علوم پایه، گروه زیست شناسی، سیستان و بلوچستان، زابل، ایران
 • سندگل، نیما [1] دانشگاه زابل، دانشکده‌ علوم پایه، گروه زیست شناسی، سیستان و بلوچستان، زابل، ایران
 • سندگل، نیما [1] دانشگاه زابل، دانشکده علوم، گروه زیست‌شناسی، زابل، سیستان و بلوچستان، ایران
 • سهرابی، سید محسن [1] دانشگاه لرستان، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، خرم آباد، ایران

ش

 • شاکری، ملک [1] گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • شالیزار جلالی، علی [1] دانشگاه ارومیه، دانشکده دامپزشکی، گروه علوم پایه، ارومیه، ایران
 • شاهدی، عباس [1] دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، دانشکده پزشکی، گروه آناتومی و بیولوژی سلولی، یزد، ایران
 • شاهدی، عباس [1] دانشگاه علوم پزشکی کرمان، گروه آناتومی دانشکده پزشکی
 • شاهمرادی رضی، حمید رضا [1] دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، گروه بیوشیمی، یزد، ایران
 • شاهوردی، عبدالحسین [1] گروه جنین شناسی، پژوهشکده علوم تولید مثل، پژوهشگاه رویان، تهران، ایران
 • شیبانی، وحید [1] مرکز تحقیقات علوم اعصاب کرمان
 • شیخ حسن، محسن [1] ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ بیوتکنولوژی، آزمایشگاه سلول‏های بنیادی، جهاد دانشگاهی استان قم، قم، اﻳﺮان
 • شیدایی، مسعود [1] دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زیستی و بیوتکنولوژی، تهران، ایران
 • شیرخانی، زهره [1] دانشکده علوم، دانشگاه بوعلی سینا، گروه زیست شناسی، همدان، ایران
 • شیرخانی، زهره [1] دانشگاه بوعلی سینا همدان، گروه زیست شناسی، همدان، ایران
 • شریعتی، منصور [1] دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، اصفهان، ایران
 • شریعت زاده، سید محمد [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم دامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، دانشکده کشاورزی
 • شریعت زاده، سیدمحمد علی [1] دانشگاه اراک، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، کدپستی 8349-8-38156
 • شریعت زاده، سید محمد علی [1] دانشگاه اراک دانشکده علوم پایه گروه زیست شناسی کدپستی 8349-8-38156
 • شرفی، محسن [1] دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی، گروه علوم طیور، تهران، ایران
 • شرفی، محسن [1] گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران و گروه جنین شناسی، پژوهشکده علوم تولید مثل، پژوهشگاه رویان، تهران، ایران
 • شریفی سیرچی، غلامرضا [1] داﻧﺸﮕﺎه هرمزگان، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه کشاورزی
 • شریف نیا، فریبا [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، دانشکده علوم زیستی، گروه زیست شناسی، تهران، ایران
 • شیروی، عبدالحسین [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، دانشکده علوم پایه، گروه زیست‌شناسی تکوینی، دامغان، ایران
 • شیروی، عبدالحسین [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، گروه زیست شناسی، دامغان، ایران
 • شیروی، عبدالحسین [1] دانشگاه آزاد دامغان، دانشکده علوم پایه، گروه زیست‌شناسی تکوینی، دامغان، ایران
 • شیروی، عبدالحسین [1] - گروه زیست شناسی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان ایران
 • شکری، علیرضا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی تکوینی جانوری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران
 • شکوهنده، محمد حسین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی تکوینی، دانشگاه اراک، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، اراک، ایران
 • شمس‌آرا، مهدی [1] پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، پژوهشکده زیست‌فناوری کشاورزی، گروه دام و آبزیان
 • شهبازی، فاطمه [1] دانشگاه پیام نور، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی، ایران
 • شهروز، رسول [1] دانشگاه ارومیه، دانشکده دامپزشکی، گروه علوم پایه، ارومیه، ایران

ص

 • صابری، امید [1] گروه زیست شناسی، دانشگاه گیلان، پردیس دانشگاهی2، رشت، ایران
 • صابونی، فرزانه [1] پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، پژوهشکده پزشکی، گروه پزشکی مولکولی، تهران، ایران
 • صاحبی، علیرضا [1] گروه علوم جانوری، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه خوارزمی، تهران
 • صارمی، عباس [1] دانشگاه اراک، دانشکده علوم ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزش، اراک، ایران
 • صالحی، زیور [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه گیلان، رشت ، ایران
 • صالحی زاده، شقایق [1] دانشگاه الزهرا، گروه بیوتکنولوژی، دانشکده علوم زیستی، گروه بیوتکنولوژی، تهران، ایران
 • صیدی، آذر [1] مرکز تشخیص بیماری‏های میگو، بوشهر
 • صدرایی، سید همایون [1] دانشگاه‏ علوم پزشکی بقیه الله (عج)، مرکز تحقیقات علوم اعصاب، تهران، ایران و دانشگاه‏ علوم پزشکی بقیه الله (عج)، گروه آناتومی تهران، ایران
 • صدرایی، سید همایون [1] دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، مرکز تحقیقات علوم اعصاب و گروه علوم تشریح، تهران، ایران
 • صدیق اعتقاد، سعید [1] دانشگاه علوم پزشکی تبریز، مرکز تحقیقات علوم اعصاب، تبریز، ایران
 • صدوقی، مهر انگیز [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، دانشکده علوم زیستی، گروه زیست شناسی، تهران، ایران
 • صریحی، عبدالرحمن [1] دانشگاه علوم پزشکی همدان، دانشکده پزشکی، گروه فیزیولوژی
 • صفایی نژاد، زهرا [1] دانشجوی دکتری سلولی تکوینی جانوری، دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم زیستی، گروه علوم جانوری، تهران، ایران
 • صفایی نژاد، زهرا [1] گروه علوم جانوری، دانشکده‌ی علوم زیستی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • صفی پور افشار، اکبر [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور، گروه زیست شناسی، نیشابور، ایران
 • صفی‌پور افشار، اکبر [1] گروه زیست‌شناسی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران
 • صلوتی، مجتبی [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، مرکز تحقیقات بیولوژی، زنجان، ایران
 • صمدی، افسانه [1] دکتری فیزیولوژی گیاهی، دانشگاه فرهنگیان، پردیس فاطمه الزهرا، تبریز
 • صمصامی، یلدا [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، دامغان، ایران
 • صمیمی، عبدالرضا [1] دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مرکز تحقیقات انکولوژی جراحی، بیمارستان امام رضا، گروه جراحی عروق، مشهد، ایران
 • صنعتی، محمد حسین [1] پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، دپارتمان ژنتیک پزشکی، تهران، ایران
 • صنعتی، محمد حسین [1] پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، گروه بیوتکنولوژی پزشکی، تهران، ایران

ض

ط

 • طالبی، سید مهدی [1] دانشگاه اراک، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، کد پستی8349-8-38156 .
 • طالبی، سید مهدی [1] دانشگاه اراک، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، کد پستی8349-8-38156
 • طالبی، سید مهدی [1] دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی، اراک، ایران
 • طالبی، سعیده [1] دانشجوی کارشناسی ارشد بیولوژی سلولی تکوینی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، مشهد، ایران
 • طالبی، علیرضا [1] داشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، گروه بیولوژی و علوم تشریحی و مرکز تحقیقاتی و درمانی ناباروری، یزد، ایران
 • طالبی، علیرضا [1] دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، مرکز تحقیقاتی و درمانی ناباروری، گروه بیولوژی و علوم تشریحی، یزد، ایران
 • طباطبایی وکیلی، صالح [1] دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، گروه علوم دامی، اهواز، ایران
 • طباطبائی قمی، رضا [1] ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ بیولوژی، آزمایشگاه سلول‏های بنیادی، جهاد دانشگاهی استان قم، قم، اﻳﺮان
 • طریحی، تقی [1] مرکز تحقیقات علوم و اعصاب شفا، بیمارستان خاتم الانبیا، تهران، ایران
 • طلوعی تبار، حدیث [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه ایلام، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، ایلام، ایران
 • طهرانی پور، مریم [1] گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران
 • طوسی، سهراب [1] گروه علوم دامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

ظ

 • ظفر بالانژاد، سعیده [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، گروه زیست شناسی، مشهد، ایران
 • ظهرابی، دینا [1] دانشجوی دکترای زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

ع

 • عابدیان کناری، سعید [1] مرکز تحقیقات ایمونوژنتیک، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
 • عابدی کوشالشاهی، اعظم [1] کارشناس ارشد تکوینی جانوری، دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم)، تهران، ایران
 • عامری، عاطفه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد رشته‌‌ی فیزیولوژی جانوری، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • عامریون، مریم [1] دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران
 • عباسی، شاه صنم [1] پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، پژوهشکده زیست فناوری پزشکی، گروه سلول های بنیادی
 • عباسی، مریم [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، گروه زیست شناسی تهران، ایران.
 • عباسی، نیلوفر [1] گروه علوم تشریحی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم پزشکی تهران
 • عباسپور، حسین [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، دامغان، ایران
 • عباسپور، ناصر [1] دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، ارومیه
 • عبدی، رحیم [1] گروه بیولوژی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
 • عبدی، محمد رضا [1] دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم، گروه فیزیک، اصفهان، ایران
 • عبدالمالکی، پرویز [1] دانشیار گروه بیوفیزیک، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه تربیت مدرس، صندوق پستی 14115/175، تهران
 • عبدانی پور، علی‏رضا [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، دانشکده پزشکی، آزمایشگاه سلول‏های بنیادی، اردبیل، ایران
 • عبدانی پور، علیرضا [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، دانشکده پزشکی، آزمایشگاه سلول‏های بنیادی، اردبیل، ایران
 • عربی، مهران [1] بخش فیزیولوژی جانوری، گروه زیست شناسی، دانشگاه شهرکرد، صندوق پستی 115، شهرکرد، ایران.
 • عربی، مهران [1] دانشگاه شهرکرد، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی، صندوق پستی 115، شهرکرد، ایران
 • عرب نجفی، سید محمود [1] پردیس علوم دانشگاه تهران، دانشکده زیست شناسی، گروه علوم سلولی و مولکولی، صندوق پستی 6455-14155 تهران، ایران
 • عزیزی، فائزه [1] دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم، گروه زیست‌شناسی، اصفهان، ایران
 • عزیزی، فائزه [1] دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم، گروه زیست‌شناسی، اصفهان، ایران، کد پستی: 8174673441
 • عسکری، فاطمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه اراک، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، اراک، کدپستی8349-8-38156
 • عسکری، مهری [1] دانشگاه اراک، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی
 • عسکری، مهری [1] دانشگاه اراک، ، دانشکده علوم ، گروه زیست شناسی، اراک، کدپستی8349-8-38156
 • عسکری، مهری [1] دانشگاه اراک، دانشکده علوم ، گروه زیست شناسی، اراک، کد پستی8349-8-38156
 • عسکری، ناهید [1] دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان ، پژوهشکده علوم محیطی، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، گروه بیوتکنولوژی، کرمان، ایران
 • عسگریان زاده، زهرا [1] دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی، گروه علوم طیور، تهران، ایران
 • عشقی ملایری، بهروز [1] دانشگاه بوعلی سینا همدان، گروه زیست شناسی، همدان، ایران
 • عظیمی، آتناسادات [1] کارشناس ارشد زیست شناسی جانوری، سلولی-تکوینی، دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی، اراک، ایران
 • عظیمی، آتنا سادات [1] دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی، اراک، ایران
 • عقیلی، زهرا سادات [1] دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم و فناوری‌های نوین، گروه زیست فناوری، اصفهان، ایران
 • علی عسگری، الهه [1] گروه زیست شناسی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • علی همتی، علیرضا [1] دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده پزشکی، گروه بافت شناسی و جنین شناسی، تبریز ، ایران
 • عینی، لیلا [1] دانشگاه تهران، دانشکده دامپزشکی، گروه علوم پایه، تهران، ایران
 • عنبرا، حجت [1] دانشگاه ارومیه، دانشکده دامپزشکی، گروه علوم پایه، ارومیه، ایران
 • عنبرا، حجت [1] دانشگاه تهران، دانشکده دامپزشکی، گروه علوم پایه، تهران، ایران

غ

 • غیبی، پریسا [1] دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم زیستی، گروه علوم جانوری، تهران، ایران
 • غفاری، سعادت الله [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران
 • غفوری، حسین [1] استادیار بیوشیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • غفوری، حسین [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • غفوری، حسین [1] دانشگاه گیلان، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی، رشت، ایران
 • غلامی، سمیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه ارومیه، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، ، ارومیه، ایران
 • غلامی، علی اکبر [1] 1- دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، دانشکده کشاورزی، گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، تبریز، ایران
 • غلامی، مرضیه [1] - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، دانشکده علوم زیستی، گروه ژنتیک، تهران، ایران
 • غلام‌نژاد، جلال [1] استادیار و دانشیار گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

ف

ق

 • قیاثی، مهدیه [1] ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ سلولی مولکولی، آزمایشگاه سلول‏های بنیادی، جهاد دانشگاهی استان قم، قم، اﻳﺮان
 • قادریان، مجید [1] دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، اصفهان، ایران
 • قادرمرزی، امیر [1] دانشجوی کارشناسی ارشدمهندسی منابع طبیعی گرایش بوم شناسی آبزیان، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • قارزی، احمد [1] دانشگاه رازی، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، کرمانشاه، ایران
 • قاسمی، عباس [1] گروه بیولوژی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
 • قاسمی اسماعیل آباد، سعید [1] مرکز تحقیقاتی درمانی و ناباروری، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
 • قاسمی حمیدآبادی، هاتف [1] دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دانشکده پزشکی، گروه آناتومی و بیولوژی سلولی، ساری، ایران
 • قاسمی حمیدآبادی، هاتف [1] دانشگاه علوم پزشکی مازندران، مرکز تحقیقات ایمنوژنتیک، دانشکده پزشکی، گروه آناتومی و بیولوژی سلولی، ، ساری، ایران
 • قاسمی حمیدآبادی، هاتف [1] گروه آناتومی و بیولوژی سلولی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
 • قاسمی حمید آبادی، هاتف [1] گروه علوم تشریح، مرکز تحقیقات بیولوژی سلولی مولکولی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ایران
 • قاضیجهانی، شادی [1] گروه زیست شناسی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران
 • قاضی خانی شاد، علی [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، دانشکده کشاورزی، بخش علوم دامی
 • قاضی‫زاده احسایی، مهشید [1] دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، دانشکده علوم و فناوری‌های نوین، گروه بیوتکنولوژی، کرمان، ایران
 • قانعی الوار، حوری [1] دانشجوی دکتری گروه بیوشیمی بالینی، دانشگاه تربیت مدرس تهران دانشکده علوم پزشکی، تهران، ایران
 • قائدی، کامران [1] گروه زیست شناسی، دانشکده‌ی علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • قبادی، سارا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
 • قدرتی، بهاره [1] - دانشگاه رازی، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، کرمانشاه، ایران
 • قدرتی سیاهمزگی، مریم [1] - دانشگاه صنعتی مالک اشتر ، تهران ، ایران.
 • قدیمی، فاطمه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی
 • قربانی، مجید [1] مرکز تحقیقات گیاهان دارویی،پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی، کرج، ایران.
 • قربانیان، محمد تقی [1] استادیار گروه سلولی و ملکولی، دانشگاه دامغان، دانشکده زیست شناسی و پژوهشکده علوم زیستی، دامغان، ایران
 • قریشی، سید محمدباقر [1] دانشگاه کاشان، دانشکده فیزیک
 • قره الیاسی پور، سمانه [1] گروه علوم دامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران
 • قره‌شیخ‌لو، سارا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی گیاهی، دانشگاه اراک، دانشکده علوم، گروه زیست‌شناسی، اراک، ایران
 • قمبری، زهره [1] دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم زیستی، گروه علوم سلولی و مولکولی، تهران، ایران
 • قهرمانی نژاد، فرخ [1] دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، تهران، ایران

ک

 • کیارستمی، خدیجه [1] دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم زیستی، گروه فیزیولوژی گیاهی، تهران، ایران
 • کاظم‌زاده، غلامحسین [1] دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مرکز تحقیقات جراحی عروق، بیمارستان امام رضا، گروه جراحی عروق، مشهد، ایران
 • کاکا، غلامرضا [1] دانشگاه‏ علوم پزشکی بقیه الله (عج)، مرکز تحقیقات علوم اعصاب، تهران، ایران
 • کاکا، غلامرضا [1] دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، مرکز تحقیقات علوم اعصاب، تهران، ایران
 • کیانی راد، مهران [1] پژوهشکده زیست فناوری، سازمان پژوهش های علمی وصنعتی ایران، تهران
 • کردناییج، علاءالدین [1] دانشگاه شاهد، دانشکده کشاورزی، گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، تهران، ایران
 • کرمی، شیما [1] گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تبریز، تبریز، ایران
 • کریمی، ایرج [1] دانشگاه شهرکرد، دانشکده دامپزشکی، صندوق پستی 115، شهرکرد، ایران
 • کریمی، حامده [1] - گروه زیست شناسی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان ایران
 • کرمیان، رویا [1] دانشگاه بوعلی سینا همدان، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، تهران، ایران.
 • کرمیان، رویا [1] دانشگاه بوعلی سینا همدان، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، همدان، ایران
 • کریمی پور، مرتضی [1] دکترای تخصصی بیوتکنولوژی پزشکی، عضو هیئت علمی انستیتو پاستور، تهران، ایران
 • کریمی ترشیزی، محمد امیر [1] دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی، گروه علوم طیور، تهران، ایران
 • کریم زاده، لطیفه [1] دانشجوی دکترا زیست شناسی سلولی تکوینی جانوری دانشگاه تهران‫، دانشکده زیست شناسی، پردیس علوم، تهران، ایران‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
 • کسمتی، مهناز [1] دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی، اهواز، ایران
 • کشاورز، راضیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی گیاهی، دانشگاه اراک، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، اراک، ایران
 • کلهر، ناصر [1] ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ژنتیک، آزمایشگاه سلول‏های بنیادی، جهاد دانشگاهی استان قم، قم، اﻳﺮان
 • کمالی سروستانی، مریم [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان ، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، اصفهان، ایران
 • کمالی نژاد، محمد [1] دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده فارماکولوژی، تهران، ایران
 • کمیجانی، مجید [1] دانشگاه اراک، دانشکده علوم، گروه زیست‌شناسی، اراک، ایران، کدپستی 8349-8-38156
 • کیوانی، یزدان [1] هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده منابع طبیعی، گروه شیلات، اصفهان ۸۴۱۵۶۸۳۱۱۱، ایران

گ

 • گردانه، موسی [1] پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، پژوهشکده پزشکی، دپارتمان سلول‏های بنیادی و پزشکی ترمیمی، تهران، ایران
 • گردانه، موسی [1] پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، ژنتیک مولکولی، پژوهشکده پزشکی،گروه سلول‏های بنیادی و پزشکی ترمیمی، تهران، ایران
 • گردانه، موسی [1] دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، واحد آیت اله آملی، گروه زیست شناسی، آمل، ایران
 • گردانه، موسی [1] پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، دپارتمان سلولهای بنیادی و پزشکی ترمیمی، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، تهران، ایران
 • گیلان‌نژاد، ندا [1] دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده منابع طبیعی، گروه شیلات
 • گل محمدی، محمدقاسم [1] آزمایشگاه تحقیقاتی جنین‮شناسی و سلول‮های بنیادی، گروه علوم تشریحی و پاتولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران
 • گودرزی، غزاله [1] کارشناسی ارشد علوم تشریح، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
 • گورانی نژاد، سعد [1] دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده دامپزشکی، گروه علوم درمانگاهی، اهواز، ایران

ل

 • لاسمی، سینا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی- مولکولی، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، تهران، ایران
 • لطفی، بیان [1] کارشناس ارشد زیست شناسی جانوری، سلولی-تکوینی، دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی، اراک، ایران
 • لطیفی، علی‌محمد [1] دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... ، مرکز تحقیقات کاربردی، تهران، ایران
 • لطیف‏پور، مصطفی [1] گروه آناتومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • لکزیان، متینه [1] گروه زیست‌شناسی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران

م

 • ماذنی، محمد [1] گروه علوم بیوشیمی و تغذیه، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران
 • ماندگاری، علی [1] دانشگاه علوم پزشکی کرمان، دانشکده داروسازی، گروه سم شناسی-فارماکولوژی، کرمان، ایران
 • متقی مریدانی، فاطمه [1] کارشناس ارشد بافت شناسی- جنین شناسی، دانشگاه دامغان، دانشکده زیست شناسی، دامغان، ایران
 • مجد، احمد [1] دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، تهران، ایران
 • مجد، احمد [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد تران شمال، دانشکده علوم زیستی، گروه زیست شناسی، ، واحد تهران شمال، ، تهران، ایران
 • مجد، احمد [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، دانشکده علوم زیستی، گروه زیست شناسی، تهران، ایران
 • مجد، احمد [1] دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم زیستی، گروه علوم گیاهی، کدپستی 15614
 • مجد، احمد [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، دانشکده علوم زیستی، گروه زیست شناسی، تهران، ایران
 • مجدی، محمد [1] دانشگاه کردستان، دانشکده کشاورزی، سنندج، ایران
 • مجرب، سپیده [1] دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی، گروه علوم باغبانی، مشهد، ایران
 • محبی کلهری، داود [1] آزمایشگاه مهندسی پزشکی (آزمایشگاه مرکزی) دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
 • محبوبی صوفیانی، نصراله [1] دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده منابع طبیعی، گروه شیلات
 • محسن زاده، فریبا [1] دانشکده علوم، دانشگاه بوعلی سینا، گروه زیست شناسی، همدان، ایران
 • محسن زاده، فریبا [1] دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، همدان، ایران
 • محسن زاده، فریبا [1] دانشگاه بوعلی سینا همدان، گروه زیست شناسی، همدان، ایران
 • محسنی کوچصفهانی، هما [1] دانشگاه خوارزمی تهران، دانشکده علوم زیستی، گروه علوم جانوری، تهران، ایران
 • محسنی کوچصفهانی، هما [2] دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم زیستی، گروه علوم جانوری، تهران، ایران
 • محمدی، قدرت الله [1] دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده دامپزشکی، گروه علوم درمانگاهی، اهواز، ایران
 • محمدی، مهدی [1] دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، دانشکده علوم و فناوری‌های نوین، گروه بیوتکنولوژی، کرمان، ایران
 • محمدیان، سمانه [1] دانشگاه آزاد اسلامی،واحد علوم و تحقیقات ، کارشناس ارشد گروه زیست شناسی ، تهران ، ایران
 • محمدیان، محمد جعفر [1] دانشکده علوم زیستی و بیوتکنولوژی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران
 • محمدیان نامقی، معصومه [1] پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، پژوهشکده زیست فناوری پزشکی، گروه پزشکی ملکولی
 • محمدزاده، محمد [1] دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، گروه علوم باغبانی، صندوق پستی 31587، کرج، ایران
 • محمدی ساردو، محدثه [1] دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم زیستی، گروه علوم جانوری، تهران، ایران
 • محمدی مهدی آبادی حسنی، محمد حسین [1] دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم زیستی، گروه علوم جانوری، تهران، ایران
 • محمودی، جواد [1] دانشگاه علوم پزشکی تبریز، مرکز تحقیقات علوم اعصاب، تبریز، ایران
 • محمودی، فریبا [1] دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زیستی، گروه زیست شناسی، ایران، تهران
 • محمودزاده آخرت، هما [1] دانشگاه مشهد، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، مشهد، ایران، کدپستی: 41391735
 • مخبری، رقیه [1] دانشگاه پیام نور، دانشکده کشاورزی، گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، تهران، ایران
 • مخلصیان، صبا [1] کارشناس ارشد دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، دانشکده فنی و مهندسی، گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، قزوین، ایران
 • مددکار حق جو، مریم [1] دانشگاه لرستان، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، خرم آباد، ایران
 • مرادمند، آزاده [1] پژوهشگاه رویان، پژوهشکده زیست شناسی و فناوری سلول‏های بنیادی جهاد دانشگاهی، مرکز تحقیقات علوم سلولی، گروه سلول‏های بنیادی و زیست شناسی تکوینی، تهران، ایران
 • میرازی، ناصر [1] دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی، همدان، ایران
 • میرازی، ناصر [1] دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی، همدان، ایران
 • میرازی، ناصر [1] دانشگاه بوعلی سینا همدان، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی
 • مرتضی نیا، نگار [1] گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران
 • مرتضوی اصل، سیده سمیرا [1] دانشگاه خوارزمی تهران، دانشکده علوم زیستی، گروه علوم جانوری، تهران، ایران
 • مرتضی‌ئی، زهره [1] دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی، ایران، اراک‌، صندوق پستی 8349-8- 38156
 • میرزایی، امیر [1] گروه زیست شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران
 • میرزایی، معصومه [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، دانشکده علوم زیستی، گروه زیست شناسی، تهران، ایران
 • میرزایی، مهدی [1] گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اراک
 • میرزاجانی، ابراهیم [1] مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
 • میرزایی فرد، مهسا [1] دانشگاه صنعتی مالک اشتر، دانشکده علوم پایه، گروه بیوشیمی، تهران، ایران.
 • مروتی، حسن [1] دانشگاه تهران، دانشکده دامپزشکی، گروه علوم پایه، تهران، ایران
 • مسائلی، الهه [1] دانشگاه اصفهان، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی پزشکی
 • مشایخی، فرهاد [1] دانشگاه گیلان، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، رشت، ایران
 • مشایخی، فرهاد [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه گیلان، رشت ، ایران
 • مشتاقیان، سیدجمال [1] دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم، گروه زیست‌شناسی، اصفهان، ایران
 • مشتاقیان، سیدجمال [1] دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم، گروه زیست‌شناسی، اصفهان، ایران، کد پستی: 8174673441
 • مشتاقیان، سید جمال [1] دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم، گروه زیست‌شناسی، اصفهان، ایران
 • معتبرنیا، سمانه [1] دانشکده علوم، دانشگاه بوعلی سینا، گروه زیست شناسی، همدان، ایران
 • معیر، فریبرز [1] گروه پاتولوژی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • معروفی، اسعد [1] دانشگاه کردستان، دانشکده کشاورزی، سنندج، ایران
 • معزی، فاتح [1] دانش آموخته مهندسی منابع طبیعی گرایش بوم شناسی آبزیان، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • معظمیان، الهام [1] دانشگاه آزاد اسلامی شیراز، دانشکده علوم پایه، گروه میکروب شناسی، کرمانشاه، ایران
 • معظمیان، الهام [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز، گروه میکروب‌شناسی، شیراز، ایران
 • مقدم، علی [1] دانشگاه شیراز، دانشکده کشاورزی، گروه بیوتکنولوژی، شیراز، ایران
 • مقدم، محمد [1] دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی، گروه علوم باغبانی، مشهد، ایران
 • مقدم، محمد [1] دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی، گروه علوم باغبانی، مشهد، ایران
 • مقدم متین، مریم [1] - دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، مشهد، ایران
 • مقدم متین، مریم [1] دکتری زیست شناسی سلولی و ملکوی، استاد گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد
 • مقدم متین، مریم [1] دانشگاه فردوسی مشهد، پژوهشکده فناوری زیستی، گروه پژوهشی بیوتکنولوژی سلولی و مولکولی، مشهد، ایران
 • مکانیک، مهسا [1] - دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، زنجان، ایران
 • ملامحمدی، سپیده [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، دانشکده علوم پایه، گروه زیست‌شناسی تکوینی، دامغان، ایران
 • ملکی، مسعود [1] - گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تبریز، تبریز، ایران
 • ملک پور افشار، رضا [1] دانشگاه علوم پزشکی کرمان ، گروه پاتولوژی دانشکده پزشکی
 • ملک زاده شفارودی، مجید [1] گروه آناتومی و بیولوژی سلولی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
 • ملک زاده شفارودی، مجید [1] گروه علوم تشریح، مرکز تحقیقات بیولوژی سلولی مولکولی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ایران
 • ملکی زنجانی، بهرام [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • ملکی زنجانی، بهرام [1] - دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، زنجان، ایران
 • مناف‌فر، رامین [1] دانشگاه ارومیه، دانشکده منابع طبیعی، گروه شیلات، ارومیه، ایران
 • منصوری، سمیرا [1] دانشگاه اراک، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، کد پستی8349-8-38156
 • مهیاد، بهارک [1] گروه ژنتیک و بیوشیمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران
 • مهدی زاده، محمد [1] دانشگاه علوم پزشکی بابل، دانشکده دندانپزشکی، بخش جراحی دهان، فک و صورت، بابل، ایران
 • مهدیه، مجید [1] دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی، کد پستی 7349-8-38156
 • مهدیه، مجید [1] دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی،کدپستی 8349 -38156، اراک، ایران
 • مهدیه، مجید [1] دانشگاه اراک، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، اراک، ایران
 • مهدیه، مجید [1] دانشگاه اراک، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، کد پستی7349-8-38156
 • مهدیه، مجید [1] دانشگاه اراک، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، کدپستی 8349-8-38156
 • مهدیه، مجید [1] دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی، اراک، ایران
 • مهدوی، امیرحسین [1] دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده کشاورزی، گروه علوم دامی، اصفهان، ایران
 • مهدویان، کبری [1] دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، اصفهان، ایران
 • مهدوی شهری، ناصر [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • مهدوی شهری، ناصر [1] دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران
 • مهدوی شهری، ناصر [1] دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، مشهد، ایران
 • مهدوی شهری، ناصر [1] دانشگاه فردوسی مشهد، گروه زیست شناسی، مشهد، ایران
 • مهدوی شهری، ناصر [1] - دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، مشهد، ایران
 • مهدیون، حامد [1] فارغ التحصیل دکترای عمومی دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده دامپزشکی، اهواز، ایران
 • مهرابیان، صدیقه [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، دانشکده علوم زیستی، گروه زیست شناسی، تهران، ایران
 • مهرابیان، صدیقه [1] دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم زیستی، گروه علوم گیاهی، کدپستی 15614
 • موحدی، بنت الهدی [1] دانشگاه اراک، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، کدپستی: 8349-8-38156
 • موحدی‫نیا، عبدالعلی [1] گروه بیولوژی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
 • موسوی ثابت، سید حامد [1] دانشگاه گیلان، گروه شیلات، رشت، ایران
 • موسوی سوها، سید احمد [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، اردبیل، ایران
 • موسوی نژادمقدم، مریم [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • مؤمنی، حمیدرضا [1] دانشگاه اراک، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی
 • مومنی، حمیدرضا [1] دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه زیست‏شناسی، اراک، ایران
 • مومنی، حمیدرضا [1] دانشگاه اراک، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، اراک، ایران
 • مومنی، حمیدرضا [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه اراک، اراک، ایران

ن

 • نادری نورعینی، سمیرا [1] کارشناسی ارشد سلولی تکوینی، دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی
 • نیازمند، سعید [1] دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشکده پزشکی، گروه فارماکولوژی، مشهد، ایران
 • ناصری نسب، فاطمه [1] فاارغ التحصیل دکتری بیماری شناسی گیاهی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • نامور، فریده [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، گروه زیست شناسی و مرکز تحقیقات بیولوژی کاربردی تکوین جانوری، مشهد، ایران
 • نامور، فریده [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، گروه زیست شناسی و مرکز تحقیقات بیولوژی کاربردی تکوین جانوری، مشهد، ایران
 • نامور، فریده [1] مرکز تحقیقات بیولوژی کاربردی (تکوین جانوری)، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، مشهد، ایران
 • نبی، علی [1] مرکز تحقیقاتی درمانی و ناباروری، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
 • نبیونی، محمد [1] دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم زیستی، گروه زیست شناسی، تهران، ایران
 • نبیونی، محمد [1] دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم زیستی، گروه سلولی مولکولی، تهران، ایران
 • نبیونی، محمد [1] دانشگاه خوارزمی تهران، دانشکده علوم زیستی، گروه سلولی مولکولی، تهران، ایران
 • نبیونی، محمد [2] دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم زیستی، گروه زیست‏شناسی سلولی و مولکولی، تهران، ایران
 • نبیونی، محمد [1] دانشگاه خوارزمی،دانشکده علوم زیستی، گروه سلولی- مولکولی، تهران،ایران
 • نبیونی، محمد [1] دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم زیستی، گروه سلولی و مولکولی، تهران، ایران
 • نبیونی، محمد [1] دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم زیستی، گروه علوم سلولی و مولکولی، تهران، ایران
 • نبیونی، محمد [1] دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، تهران، ایران
 • نبیونی، محمد [1] گروه سلولی و مولکولی، دانشکده‌ی علوم زیستی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • نجاتی‌ امیری، الهه [1] گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • نجاتی جورامی، اردشیر [1] گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • نجفی، شهلا [1] دانشگاه زابل، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی، زابل، ایران
 • نجفی، فرزانه [1] دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، تهران.، ایران
 • نجفی، نرگس [1] بخش فیزیولوژی جانوری، گروه زیست شناسی، دانشگاه شهرکرد، صندوق پستی 115، شهرکرد، ایران.
 • نجف‏زاده، حسین [1] 2- دانشگاه شهیدچمران اهواز، دانشکده دامپزشکی، گروه فارماکولوژی، اهواز، ایران
 • ندایی، لیلا السادات [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی، همدان، ایران
 • نریمانی، رسول [1] دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی، گروه علوم باغبانی، مشهد، ایران
 • نژاد علیمرادی، حوا [1] دانشگاه پیام نور، گروه زیست شناسی، تهران، ایران
 • نسیمی، پروا [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحدعلوم و تحقیقات، فارس، گروه زیست شناسی، فارس، ایران
 • نصیری، رها [1] کارشناس ارشد گروه زیست شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • نصیری، زهره [1] دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم، گروه زیست‌شناسی، اصفهان، ایران
 • نصراصفهانی، محمدحسین [1] پژوهشگاه رویان، پژوهشکده زیست فناوری جهاد دانشگاهی، مرکز تحقیقات علوم سلولی، گروه زیست فناوری سلولی، اصفهان، ایران
 • نصراصفهانی، محمد حسین [2] پژوهشگاه رویان، پژوهشکده زیست فناوری جهاد دانشگاهی، مرکز تحقیقات پزشکی تولید مثل، گروه زیست فناوری تولید مثل، اصفهان، ایران
 • نصراصفهانی، محمد حسین [1] گروه بیوتکنولوژی سلولی، مرکز تحقیقات علوم سلولی، پژوهشکده‌ی زیست فناوری جهاد دانشگاهی، پژوهشگاه رویان، اصفهان، ایران
 • نصراصفهانی، محمد حسین [1] مرکز باروری و ناباروری اصفهان، اصفهان، ایران
 • نصیری بزنجانی، معین الدین [1] دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، دانشکده علوم و فناوری‌های نوین، گروه بیوتکنولوژی، کرمان، ایران
 • نصیری خلیلی، محمد علی [1] - دانشگاه صنعتی مالک اشتر ، تهران ، ایران.
 • نصیری‌فر، احسان [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه علوم دامی، تهران، ایران
 • نظام‌الاسلامی، علی [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد تکثیر و پرورش آبزیان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده منابع طبیعی، گروه شیلات، اصفهان ۸۴۱۵۶۸۳۱۱، ایران
 • نظری، زهرا [1] دانشگاه خوارزمی تهران، دانشکده علوم زیستی، گروه علوم جانوری، تهران، ایران
 • نظری، محمد [1] دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، گروه علوم دامی، اهواز، ایران
 • نظری، محمود [1] دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، گروه علوم دامی، اهواز، ایران
 • نظریان فیروزآبادی، فرهاد [2] دانشگاه لرستان، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، خرم آباد، ایران
 • نظم بجنوردی، مریم [1] دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات ایمنوژنتیک، گروه آناتومی و بیولوژی سلولی، ساری، ایران
 • نظم بجنوردی، مریم [1] دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دانشکده پزشکی، گروه آناتومی و بیولوژی سلولی، ساری، ایران
 • نعمت اللهی، اعظم [1] دانش آموخته کارشناس ارشد فیزیولوژی گیاهی، دانشگاه اراک، اراک، ایران
 • نعمت اللهی، امین [1] دانشگاه شهرکرد، دانشکده دامپزشکی، صندوق پستی 115، شهرکرد، ایران
 • نعمت الهی ماهانی، سید نورالدین [1] دانشگاه علوم پزشکی کرمان، دانشکده پزشکی، گروه آناتومی، کرمان، ایران
 • نعناکار، حسن [1] دانشگاه کاشان، دانشکده فیزیک
 • نقی زاده، داوود [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، دانشکده پزشکی، آزمایشگاه سلول‏های بنیادی، اردبیل، ایران
 • نیکروش، محمدرضا [1] دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • نوری، میترا [1] دانشگاه اراک، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، کد پستی 8349-8-38156
 • نوری، محمد زمان [1] موسسه تحقیقات برنج کشور، معاونت مازندران (آمل)، آمل، ایران

و

ه

 • هادی، محمدرضا [1] دانشگاه مرودشت، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، مرودشت، ایران، کدپستی: 33386849
 • هاشمی‏ نژاد، فاطمه [1] دانشگاه آزاد اسلامی شیراز، دانشکده علوم پایه، گروه میکروب شناسی، کرمانشاه، ایران
 • هدایتی، سید علی اکبر [1] دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشکده ی شیلات و محیط زیست، گروه شیلات،گرگان، ایران
 • هراتی زاده، سارا [1] کارشناسی ارشد علوم تشریح، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
 • هزاوه‏ای، مریم [1] دانشجوی دکتری، دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی
 • همتا، احمد [1] دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه گروه زیست شناسی، کد پستی: 8349- 8- 38156
 • همتا، احمد [1] دانشگاه اراک دانشکده علوم پایه گروه زیست شناسی کدپستی 8349-8-38156
 • هوشمند، زهرا [1] دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

ی

 • یاری، سیامک [1] دانشگاه بوعلی سینا همدان، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، تهران، ایران.
 • یاری، سیامک [1] دانشگاه بوعلی سینا همدان، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، همدان، ایران
 • یاری، سیامک [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
 • یاری، ساناز [1] پژوهشکده‌ی علوم و فناوری زیستی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران
 • یار محمدی، محبوبه [1] دانشگاه اراک، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، کد پستی8349-8-38156
 • یاوری، مهناز [1] دانشگاه پیام نور تفت، یزد ، ایران
 • یزدانی، مجتبی [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آشتیان، گروه زیست شناسی، آشتیان، ایران
 • یعقوبی، هاشم [1] -دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، اردبیل، ایران
 • یعقوبی، هاشم [1] گروه زیست شناسی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران
 • یعقوبیان، یاسر [1] دانشجوی دکتری زراعت، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، اهواز، ایران
 • یغمایی، پریچهره [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم وتحقیقات تهران، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی، تهران، ایران
 • یکانی، فرشید [1] - دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم زیستی، گروه علوم جانوری، تهران، ایران
 • یوسفی، رقیه [1] دانشگاه تبریز، دانشکده علوم طبیعی، گروه زیست شناسی جانوری، تبریز ، ایران
 • یوسفی، کبری [1] دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، دانشکده علوم و فناوری‌های نوین، گروه بیوتکنولوژی، کرمان، ایران
 • یوسفی، مریم [1] پژوهشگاه ابن سینا، پژوهشکده نانوبیوتکنولوژی، تهران، ایران
 • یوسفی، مهری [1] دانشگاه تهران، دانشکده زیست‏شناسی، گروه فیزیولوژی جانوری، تهران، ایران
 • یونسی، بهنام [1] گروه زیست شناسی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران