دوره و شماره: دوره 9، شماره 1، بهار 1397 
2. تنظیم رفتار سلول‌های MCF7با تیمار محیط کاندیشنال سلول‌های بنیادی چربی انسانی

صفحه 12-24

فاطمه متقی مریدانی؛ مریم حاجی قاسم کاشانی؛ محمد تقی قربانیان


5. اثرات مانکوزب بر یکپارچگی سد خونی- بیضوی و بیان ژن‫های مرتبط ‬

صفحه 56-65

محدثه محمدی ساردو؛ سید نورالدین نعمت الهی ماهانی؛ محمد نبیونی؛ علی ماندگاری؛ طوبی اسلامی نژاد؛ باقر امیرحیدری