دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، بهار 1396 
6. اثر مواجهات شغلی بر روی پارامترهای اسپرمی و ساختار کروماتین اسپرم

صفحه 52-68

لیدا باباخواه؛ لیلا آزادی؛ مریم اربابیان؛ مرضیه تولائی؛ مهرنوش بهادرانی؛ محمد حسین نصراصفهانی


7. اثر ضد باکتری زئولیت احیا شده با باز شیف

صفحه 69-76

مژگان زنده دل؛ زهره مرتضی‌ئی؛ مریم یوسفی