دوره و شماره: دوره 8، شماره 3، پاییز 1396 
2. بیان آنزیم فعال بتا-گلوکورونیداز در بذر گیاه توتون

صفحه 231-241

خدیجه باقری؛ بهرام ملکی زنجانی؛ مهسا مکانیک


5. مهار تکثیر سلول‌های Calu-6 سرطان ریه با استفاده از shRNA ژن Cdc42

صفحه 261-270

زهره قمبری؛ محمد نبیونی؛ هانیه جلالی؛ لطیفه کریم زاده