دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-100 
7. تاثیر گرسنگی حاد بر هیستومورفولوژی هپاتوپانکراس میگوی لیتوپنئوس وانامی

صفحه 63-69

عباس قاسمی؛ رحیم عبدی؛ عبدالمجید دورقی؛ عبدالعلی موحدی‫نیا؛ آذر صیدی