دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 123-215 
1. ویژگی‌های خونشناسی عروس‌ماهی اصفهانی Petroleuciscus esfahani در ایستگاه‌های مختلف رودخانه زاینده‌رود

صفحه 123-131

سالار درافشان؛ فاطمه پیکان حیرتی؛ ندا گیلان‌نژاد؛ نصراله محبوبی صوفیانی


2. فسفات کلروکین تنها در عدم حضور گلیسرول و یا ,DMSO محرکی پر قدرت برای ورود DNA به سلولهای HEK293T است

صفحه 133-138

سارا انصاری؛ ماریه سقائیان جزی؛ سارا سلمانیان؛ سید محمود عرب نجفی


5. ارزیابی چند شکلی ژن میوستاتین در گوسفند نژاد فراهانی با استفاده از روش PCR-RFLP

صفحه 157-163

سید محمد شریعت زاده؛ علی قاضی خانی شاد؛ مهدی خدایی مطلق؛ مجید مهدیه