فصلنامه
علمی - پژوهشی
اثر سمیت آلومینیوم بر القای آپوپتوزیس در کشت سوسپانسیون سلولی برنج (Oryza sativa) ارقام خزر و طارم

اعظم نعمت اللهی؛ مجید مهدیه؛ مجتبی یزدانی؛ محمدرضا امیرجانی

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1393، صفحه 1-9

https://doi.org/10.52547/JCT.5.1.1

چکیده
  هدف: در این پژوهش اثر سمیت کلرید آلومینیوم (AlCl3) بر القا آپوپتوزیس درسوسپانسیون سلولی دو رقم برنج (Oryza sativa) خزر و طارم مورد بررسی قرار گرفت.مواد و روش‌ها: در این مطالعه سلول‌های سوسپانسیون سلولی از دو رقم خزر و طارم به ‏مدت 3 هفته در محیطMS   Skoog) Murashig and) مایع کشت داده شدند. سپس سلول‌های دو رقم با غلظت‌های مختلف (0، 40، 80 و 120 میکرومولار) ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بررسی مقایسه‏ای ویژگی‏ها و توانایی تمایز سلول‏های بنیادی مزانشیمی مشتق شده از مغز استخوان، بافت چربی و مایع آمنیوتیک به سلول‏های فیبر عدسی چشم

هما محسنی کوچصفهانی؛ محمد نبیونی؛ نسیم اسلامی؛ خدیجه بهره بر؛ پریسا غیبی

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1393، صفحه 11-22

https://doi.org/10.52547/JCT.5.1.11

چکیده
  هدف: در این مطالعه، اثر تمایزی مایع زجاجیه بر سلول‏های بنیادی مزانشیمی مشتق شده از مغز استخوان، بافت چربی و مایع آمنیوتیک به سلول‏های شبه فیبر عدسی چشم مورد بررسی قرار گرفته است .موادو روش‏ها: در این کار تجربی سلول‏های بنیادی از مغز استخوان ران و چربی از ناحیه کشاله ران موش های بالغ NMRI و مایع آمنیوتیک از جنین‏های 13 روزه موش‏های ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
القا و بهینه سازی شرایط رشد ریشه‏های موئین گیاه سنبل الطیب (L. (Valeriana officinalisحاصل از تلقیح آگروباکتریوم رایزوژنز (Agrobacterium rhizogenes)

محمدرضا دینی ترکمانی؛ ناصر عباسپور؛ مراد جعفری؛ افسانه صمدی

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1393، صفحه 23-30

https://doi.org/10.52547/JCT.5.1.23

چکیده
  هدف: در این تحقیق به‏منظور بهینه‏سازی شرایط رشد ریشه‏های موئین، ریزنمونه‏های حاصل از برگ‏، ریشه و هیپوکوتیل با با‏کتری آگروباکتریوم رایزوژنز تلقیح و سپس اثر چهار محیط کشت پایه موراشیک و اسکوگ مایع با ترکیبات و دمای متفاوت بر رشد ریشه‏های موئین به‏دست آمده مورد بررسی قرار گرفت.مواد و روش‏ها: به‏منظور القای ریشه‏های ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بررسی تاثیر مایع مغزی نخاعی جنینی رت نژاد H-Tx بر تکثیر و تمایز سلول‏های پروژنیتور کورتکس مغز رت نژاد ویستار

محمد نبیونی؛ زهرا صفایی نژاد

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1393، صفحه 31-37

https://doi.org/10.52547/JCT.5.3.31

چکیده
  هدف: هدف از مطالعه حاضر این است که نشان داده شود که انسداد جریان CSF در رت هیدروسفال نژاد تگزاس (H-Tx) و در نتیجه تغییر در محتوی پروتئینی آن می‌تواند موجب تکوین غیر طبیعی کورتکس گردد.مواد و روش‌ها: سلول‌های کورتکس از جنین‌های رت نژاد ویستار 18 و 21 روزه استخراج و به‏مدت 24 ساعت در محیط کشت نوروبازال کشت شدند. سلول‌ها در دو گروه تجربی قرار ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بررسی اثر محیط کشت حاصل از سلول های بنیادی مزانشیمی انسانی بر آسیب حاد کلیوی ناشی از جنتامایسین در موش صحرایی

اعظم عابدی کوشالشاهی؛ مهناز آذرنیا؛ منصور جمالی؛ فریبرز معیر

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1393، صفحه 39-52

https://doi.org/10.52547/JCT.5.1.39

چکیده
  هدف: هدف از انجام این تحقیق بررسی اثر فاکتورهای ترشحی سلول‏های بنیادی مزانشیمی انسانی بر آسیب حاد کلیوی ناشی از جنتامایسین در موش صحرایی می‏باشد.  مواد و روش‏ها‏: در این تحقیق ابتدا آزمایشی جهت دستیابی به مدل حیوانی استاندارد طراحی شد. سپس حیوانات به‏طور تصادفی به چهار گروه تقسیم شدند. یک گروه به‏عنوان کنترل در نظر گرفته ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
اثر القا کنندگی ژل آلوئه ورا بر بیان ژن رسپتور فاکتور رشد اپی‏تلیالی در زخم‏های پوستی موش‏های نر Balb/c

نرگس نجفی؛ مهران عربی؛ حمیرا جعفرزاده

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1393، صفحه 53-61

https://doi.org/10.52547/JCT.5.1.53

چکیده
  هدف: این مطالعه با هدف بررسی اثرات عصاره ژل گیاه آلوئه ورا بر برخی روندهای مولکولی در فرآیند ترمیم پوست آسیب دیده  موش به انجام رسیده است.مواد و روش‏ها‏: در این مطالعه تجربی36 سر موش نر سوری Balb/c  استفاده گردیدند. موش‏ها به سه گروه کنترل منفی (پوست سالم)، کنترل کاذب (شم، زخم با تیمار سرم فیزیولوژیک) و تجربی (زخم با تیمار  عصاره ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
تاثیر گرسنگی حاد بر هیستومورفولوژی هپاتوپانکراس میگوی لیتوپنئوس وانامی

عباس قاسمی؛ رحیم عبدی؛ عبدالمجید دورقی؛ عبدالعلی موحدی‫نیا؛ آذر صیدی

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1393، صفحه 63-69

https://doi.org/10.52547/JCT.5.1.63

چکیده
  هدف: هپاتوپانکراس یک ارگان حیاتی در طول دوره زندگی میگو دستخوش تغییراتی می‏گردد که در ساختار بافت‏شناسی آن تاثیر مستقیم و مشهود می‏گذارد. با توجه به اینکه مطالعه‏ای در این خصوص انجام نگرفته است بنابراین تحقیق حاضر بر این اساس انجام پذیرفته است.مواد و روش‏ها: در این مطالعه 50 قطعه میگوی وانامی بالغ سالم از هر دو جنس از مزارع ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
تمایز اسکلروتومی سلول‮های سومایتی هم‏کشتی داده شده با نوتوکورد جنین جوجه

رزگار رهبری؛ محمد ماذنی؛ محمدقاسم گل محمدی؛ محسن سقا

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1393، صفحه 71-77

https://doi.org/10.52547/JCT.5.1.71

چکیده
  هدف: سومایتها تودههای اپیتلیالی از سلولهای مزودرمی هستند که به اسکلروتوم و درمومیوتوم تمایز مییابند و نوتوکورد یا مزودرم محوری در تمایز سلولهای سومایتی به اسکلروتوم نقش دارد. هدف از این مطالعه بررسی نقش نوتوکورد در تمایز اسکلروتومی سومایتها در محیط آزمایشگاهی بود.  مواد و روش‏ها : در این مطالعه تجربی، پس از جدا سازی سومایت‏ها ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
تاثیر ضد باکتریایی اسانس سیر و رزماری بر برخی از پاتوژن‏های اصلی ورم پستان در گاو شیری

مهدی خدایی مطلق

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1393، صفحه 79-88

https://doi.org/10.52547/JCT.5.1.79

چکیده
  هدف: در این پژوهش خواص ضد باکتریایی اسانس 2 گیاه رزماری و سیر بر روی باکتری‏های استافیلوکوکوس آرئوس، اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس آگالاکتیه در درصد غلظت‏های مختلف  مورد بررسی قرار گرفت.مواد و روش‏ها: اسانس‏ها از گروه گیاهان دارویی و معطر دانشگاه اراک تهیه گردید. با غلظت‏های 10، 30 و 50 درصد از اسانس‏های سیر و رزماری خاصیت ضد ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
مروری بر رگ‏زایی (Angiogenesis) در تومور

طیبه رمضانی؛ جواد بهارآرا

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1393، صفحه 89-100

https://doi.org/10.52547/JCT.5.1.89

چکیده
  آنزیوژنز در بسیاری از فرآیندهای فیزیولوژیک و پاتولوژیک از جمله رشد تومور دخالت دارد. بنابراین رگ‏زایی درمانی می‏تواند روش کارآمدی برای درمان سرطان محسوب گردد. بدین منظور شناسایی جنبه‏های مختلف آنزیوژنز در تومور بسیار مهم است. تکوین رگ‏های عمل‏کردی در درون تومورها برای رشد آن ضروری است، رگ‏زایی در تومور با میانجی‏گری ...  بیشتر