فصلنامه

 

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
شیما آب آب زاده بیوتکنولوژی گروه علوم تشریحی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران.
محمدحسین آبنوسی بیوشیمی دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی
مهناز آذرنیا بافت شناسی دانشگاه خوارزمی
علی آقائی علوم دامی گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، اهواز، ایران
محمودرضا آقامعالی
احمد آقایی فیزیولوژی گیاهی عضو هیات علمی گروه زیست شناسی دانشگاه مراغه
رضا آهنگری کهن عضو هیات علمی انستیتو پاستور ایران
رضا آهنگری کهن بیوتکنولوژی هیات علمی انستیتو پاستور ایران
سمیه ابراهیمی سلولی تکوینی(جانوری) Department of Tissue Engineering and Applied Cell Sciences, Faculty of Advanced Technologies in Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
مرتضی ابراهیمی
رحیم احمدی فیزیولوژی جانوری Islamic Azad University
نوید احمدی نسب بیوتکنولوژی گروه بیوتکنولوژی دارویی، دانشکده داروسازی . دانشگاه علوم پزشکی یندرعباس
مریم اخوان طاهری بافت شناسی مرکز تحقیقات تولید سلولهای جنسی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران
صدیقه اربابیان سلولی تکوینی(گیاهی)، فیزیولوژی گیاهی عضو هیات علمی
حسین اسدی ژنتیک دانشگاه هایتک کرمان
دلارام اسلیمی فیزیولوژی جانوری Department of Animal Biology, Faculty of Biological Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran
ابوالقاسم اسماعیلی فیزیولوژی جانوری دانشگاه اصفهان
حمیدرضا اسماعیلی علوم جانوری دانشگاه شیراز
صدیقه اسمعیل زاده بهابادی فیزیولوژی گیاهی هیات علمی
فاطمه اشرفی بیوتکنولوژی گروه بیوتکنولوژی میکروبی- دانشکده علوم زیستی- دانشگاه آزاد اسلامی – واحد تهران شمال – تهران – ایران.
سید محسن اضغری بیوشیمی دانشگاه تهران. بیوشیمی بیوفیزیک IBB
عباس اقایی آناتومی، سلولی تکوینی(جانوری) عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دپارتمان آناتومی و بیولوژی سلولی
محسن اکبرپور فیزیولوژی ورزش دانشیار فیزیولوژی ورزشی. دانشگاه قم
آرش اکبرزاده علوم جانوری دانشیار گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران.
ولی اکبری بیوشیمی دانشگاه لرستان-دانشکده علوم-گروه زیست شناسی
حسن اکرمی ژنتیک دانشگاه رازی،دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، کرمانشاه، ایران
امیر امامی میکروبیولوژی عضو هیئت علمی/ دانشگاه علوم پزشکی شیراز
محمدرضا امیرجانی دانشگاه اراک
مهدی امیری کیا
الهه امینی سلولی تکوینی(جانوری) گروه سلولی مولکولی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
صبریه امینی سلولی تکوینی(جانوری) گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج، سنندج ، ایران
فریبا امینی فیزیولوژی گیاهی عضو هیات علمی دانشگاه اراک
هادی انصاری بیوشیمی هثئت علمی
مجتبی اورکی ایمونولوژی گروه ایمنی شناسی- دانشکده علوم پایه- دانشگاه علوم پزشکی اهواز
سعید بابایی بافت شناسی دانشگاه علوم پزشکی اراک
پوران بادکوبه سلولی تکوینی(جانوری) مدرس-دانشگاه فرهنگیان
مریم باعزم علوم تشریح دانشگاه علوم پزشکی اراک
فهیمه باغبانی آرانی ژنتیک گروه ژنتیک و بیوتکنولوژی، دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاداسلامی، ورامین، ایران
فاطمه باقری بیوتکنولوژی دانشگاه تربیت مدرس، گروه بیوتکنولوژی
سید مهدی بانان خجسته بافت شناسی دانشیار بافت شناسی دانشکده علوم دانشگاه تبریز
المیرا بایرامی فیزیولوژی جانوری گروه علوم جانوری، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
امیر عباس برزگری فیزیولوژی جانوری گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه مراغه
زهرا بصیر بافت شناسی عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
زهرا بقایی فر سلولی تکوینی(گیاهی) دانشگاه پیام نور
مهرنوش بهادرانی فیزیولوژی جانوری استادیار فیزیولوژی جانوری، گروه زیست شناسی، واحد فلاورجان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
جواد بهارارا بافت شناسی، سلولی تکوینی(جانوری) گروه زیست شناسی و مرکز تحقیقات بیولوژی کاربردی تکوین جانوری دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
مهرداد بهمنش ژنتیک تربیت مدرس
مرتضی بهنام رسولی
سهراب بوذرپور سلولی تکوینی(جانوری) عضو هیات علمی دانشگاه گنبد
المیرا بیرامی فیزیولوژی جانوری گروه آموزشی علوم جانوری، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
ماندانا بیگی بروجنی سلولی تکوینی(جانوری) دانشگاه خرم آباد
محمد تقی بیگی نصیری
محمد پاژنگ بیوشیمی زیست شناسی سلولی و مولکولی،شهید مدنی آذربایجان
محمد پرستش فیزیولوژی ورزش هیات علمی دانشگاه اراک
عباس پرهام فیزیولوژی جانوری گروه آموزشی علوم پایه دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد ، مشهد ، ایران
سارا پهلوان فیزیولوژی پزشکی استادیار، گروه قلب و عروق پژوهشگاه رویان
پیام پورمحمدی بیوتکنولوژی دانشگاه کشاورزی و منایع طبیعی رامین خوزستان
مرتضی پیری فیزیولوژی جانوری هیات علمی تمام وقت ازاد واحد اردبیل
گلناز تجدد سلولی تکوینی(گیاهی) دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
مرضیه تقی زاده فیزیولوژی گیاهی دانشکده علوم و فناوری های زیستی - دانشگاه اصفهان
لیلا تقی یار سلولی تکوینی(جانوری) تهران،خیابان بنی هاشم ،پژوهشگاه رویان
نسرین تک زارع بافت شناسی عضو هیئت علمی -دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران-گروه آناتومی بخش بافت شناسی ومرکز تحقیقات سلولی مولکولی
محمود تلخابی سلولی تکوینی(جانوری) هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
یاسر تهمهنی پژوهشگر مرکز رویان
مهدی توتونچی سلولی تکوینی(جانوری) هیات علمی پژوهشگاه رویان و دانشگاه علم و فرهنگ
مرضیه تولائی سلولی تکوینی(جانوری)، علوم جانوری عضو هیئت علمی، پژوهشگاه رویان، پژوهشکده زیست فناوری جهاد دانشگاهی، مرکز تحقیقات پزشکی تولید مثل، گروه زیست فناوری تولید مثل، اصفهان،
شهرام تیموریان ژنتیک ژنتیک پزشکی و بیولوژی ملکولی -دانشگاه علوم پزشکی ایران - تهران - ایران
شهناز ثابت کام علوم تشریح استادیار علوم تشریحی دانشگاه علوم پزشکی آزاد تبریز
فاطمه ثعلبی
مازیار جاجرمی میکروبیولوژی باکتری شناسی ،گروه پاتوبیولوژِی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان
آمنه جاوید دانشگاه علم و هنر یزد
فرنوش جعفرپور جنین شناسی Department of Reproductive Biotechnology, Reproductive Biomedicine Research Center, Royan Institute for Biotechnology, ACECR, Isfahan, Iran.
سایه جعفری سلولی تکوینی(گیاهی)، فیزیولوژی گیاهی دانشگاه آزاد اسلامی - تهران شمال
امیر جلالی ژنتیک گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه اراک، اراک، ایران
هانیه جلالی سلولی تکوینی(جانوری) دانشکده علوم زیستی، دانشگاه خوارزمی تهران
عباس جلودار دانشگاه شهید چمران
عباس جهان بخشی علوم دامی دانشگاه آزاد
آرش جوانمرد بیوتکنولوژی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
محمدحسن جودی آناتومی، جنین شناسی دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز
مرتضی چاجی علوم دامی استاد، عضو هیات علمی گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، اهواز، ایران
ابراهیم چراغی سلولی تکوینی(جانوری) گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه قم
سعید چنگیزی آشتیانی دانشگاه ع پ اراک
عبدالکریم چهرگانی
موسی‌الرضا حاج‌زاده فیزیولوژی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مهدی حاجیان سلولی تکوینی(جانوری) Department of Reproductive Biotechnology, Reproductive Biomedicine Research Center, Royan Institute for Biotechnology, ACECR, Isfahan, Iran.
شکوفه حاجی هاشمی فیزیولوژی گیاهی عضو هیت علمی دانشگاه صنعتی بهبهان
علی اکبر حبشی
فرهنگ حداد ژنتیک دانشیار گروه زیست شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
محمد حسن زاده نظر آبادی
رامین حسینی بیوتکنولوژی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
فرزانه حسینی میکروبیولوژی گروه میکروبیولوژی،دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد تهران شمال، تهران، ایران
جمال حکمتی گیاهان دارویی گروه علوم باغبانی،پردیس دانشگاهی،دانشگاه گیلان،رشت،ایران
کمال الدین حمیدی ایمونولوژی هیت علمی دانشگاه محقق اردبیل
الهام حویزی سلولی تکوینی(جانوری) گروه زیست شناسی /دانشگاه شهید چمران /اهواز/ایران
نسیم حیاتی سلولی تکوینی(جانوری) دانشگاه خوارزمی
محسن خاکی
رضا خدارحمی بیوشیمی عضو هیات علمی مرکز تحقیقات بیولوزی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
مهدی خدایی مطلق علوم دامی دانشگاه اراک
ولی الله خلجی پیربلوطی بیوسیستماتیک جانوری دانشگاه شهرکرد
محمدعلی خلیلی
لطف اله خواجه پور
مهدیه خوش نظر سلولی تکوینی(جانوری) دانشگاه علوم پزشکی کرمان
محمدرضا دارابی
اعظم دالمن
اعظم دالمن
ناهید داودیان بیوشیمی استادیار دانشگاه هرمزگان دانشکده پزشکی گروه بیوشیمی
نیلوفر دربندی فیزیولوژی جانوری دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی
رضا درویش زاده بیوتکنولوژی دانشگاه ارومیه
حمید دلدار علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
مریم دلفان فیزیولوژی ورزش گروه فیزیولوژی ورزشی- دانشگاه الزهرا
مریم دهجی پور فیزیولوژی گیاهی هیأت علمی
مریم دهجی پور حیدرآبادی ژنتیک و تولید گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر رفسنجان، رفسنجان، ایران
عیسی دیرنده علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
عادله دیوسالار علوم جانوری مدیر گروه بخش سلولی و مولکولی دانشگاه خوارزمی
پرژک ذوفن فیزیولوژی گیاهی
احمدرضا راجی بافت شناسی بخش علوم آناتومی گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد
آذر راشدی علوم دامی کارشناس مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی- کرج
پروین رامک فیزیولوژی گیاهی عضو هیات علمی مرکز تخقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان
مجید رجبی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد شهرقدس
سعید رجبی فر
حمزه رحیمی بیوتکنولوژی استادیار بخش پزشکی مولکولی، انستیتو پاستور ایران
مریم رحیمی سلولی تکوینی(جانوری) گروه زیست شناسی- دانشکده علوم- دانشگاه ملایر
وجید رحیمی فیزیولوژی گیاهی کارمند جهاد کشاورزی
طیبه رستگار
طیبه رستگار آناتومی گروه آناتومی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
فرخنده رضانژاد سلولی تکوینی(جانوری)، سلولی تکوینی(گیاهی) دانشگاه شهید باهنر کرمان
ایت رضایی بیوتکنولوژی هیات علمی
جعفر رضایی سلولی تکوینی(جانوری) مرکز مطالعه سرطان، موسسه پزشکی سلولی و مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی، ارومیه، ایران
مرضیه رضایی میکروبیولوژی
رویا رضوی زاده فیزیولوژی گیاهی هیئت علمی دانشگاه پیام نور نجف اباد
دکتر مینا رمضانی
مجتبی رنجبر گیاهان دارویی دانشگاه فن آوری های نوین آمل
منیره رنجبر بیوتکنولوژی گروه زیستشناسی دانشگاه آزاد اصفهان، ایران
حسن رهنما بیوتکنولوژی، فیزیولوژی گیاهی عضو هیات علمی بخش مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
مهدی رهنما فیزیولوژی جانوری استاددانشگاه آزادواحدزنجان
هادی روان بیوشیمی گروه زیست شناسی- دانشکده علوم- دانشکاه شهید باهنر کرمان
حمیده روحانی نژاد میکروبیولوژی هیئت علمی
گرشاسب ریگی ژنتیک گروه ژنتیک. دانشکده علوم پایه. دانشگاه شهرکرد. شهرکرد. ایران
احمد زارع شحنه علوم دامی دانشگاه تهران
معصوه زارعی جنین شناسی Department of Brain and Cognitive Sciences, Cell Science Research Center, Royan Institute for Stem Cell Biology and Technology, ACECR, Tehran, Iran
افشین زاهدی بافت شناسی، علوم دامی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحدرشت
علیرضا زبرجدی بیوتکنولوژی، ژنتیک دانشگاه رازی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
طناز زبردست
پریچهر زمانی بیوشیمی گروه زیست شناسی ، دانشگاه تربیت مدرس
مهدی سادات ژنتیک انستیتو پاستور ایران- تهران
سید عطا اله سادات شاندیز بیوتکنولوژی گروه زیست شناسی،‌دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
محمدعلی سالاری علی آبادی بیوسیستماتیک جانوری عضو هیات علمی دانشگاه علوم دریایی خرمشهر
علیقلی سبحانی آناتومی مدیر گروه علوم تشریح دانشگاه علوم پزشکی تهران
جواد سرگل زائی بیوشیمی عضو هیات علمی گروه آموزشی زیست شناسی دانشگاه اراک
ریحانه سریری بیوشیمی گروه زیست شناسی دانشگاه گیلان رشت ایران
فاطمه سعید نعمت پور فیزیولوژی گیاهی گروه زیست شناسی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور
محسن سقا آناتومی، علوم تشریح هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
ندا سلطانی فیزیولوژی گیاهی دانشگاه شهید بهشتی
سارا سلطانیان ژنتیک استادیار گروه ژنتیک، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان
حمیدرضا سلیمانپور ژنتیک عضو هیئت علمی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
رامین سلیم نژاد آناتومی، علوم تشریح علوم پزشکی اردبیل
لیلا سمیعی گیاهان دارویی پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد، مدیر گروه پژوهشی گیاهان زینتی
فروغ سنجریان ژنتیک هیئت علمی
فروغ سنجریان بیوتکنولوژی عضو هیات علمی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک
نیما سندگل گروه زیست شناسی- دانشکده علوم- دانشگاه زابل- زابل- سیستان و بلوچستان- ایران
باقر سیدعلیپور سلولی تکوینی(جانوری) گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
فرزاد سید فروتن ژنتیک سازمان پزشکی قانونی- اصفهان-ایران
راحله شاکری بیوشیمی گروه علوم زیستی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
شهریار شاکری
علی شالیزار جلالی بافت شناسی دانشیار بافت شناسی مقایسه ای، دانشکده دامپزشکی، ارومیه، ایران
عباس شاهدی آناتومی هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
علی رضا شایسته فر بیوسیستماتیک جانوری عضو هیئت علمی گروه زیست شناسی ، مدیر گروه و مدیر موزه تاریخ طبیعی دانشگاه اراک
علی شرفی بیوتکنولوژی گروه زیست فناوری دارویی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران
عاطفه شموسی بیوتکنولوژی گروه علوم تشریحی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، ایران.
دلاور شهباززاده بیوشیمی انستیتو پاستور ایران، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی، گروه بیوتکنولوژی، آزمایشگاه ونوم و بیومولکول های درمانی، تلفن و نمابر: 66480780، کد پستی: 1316943551
سمیرا شهرکی فیزیولوژی پزشکی گروه آموزشی فیزیولوژی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
سیامک شهیدی فیزیولوژی پزشکی استاد
مصطفی شیرمردی فیزیولوژی گیاهی هیات علمی دانشگاه اردکان
عبدالحسین شیروی سلولی تکوینی(جانوری) دانشگاه ازاد اسلامی واحد دامغان
محمد رضا صائب بافت شناسی پژوهشگاه رنگ
فرزانه صابونی بیوشیمی عضو هیئت علمی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
عباس صارمی تربیت بدنی، فیزیولوژی ورزش هیئت علمی دانشگاه اراک
علی صالح زاده ژنتیک استادیار، گروه زیست شناسی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران
علی صالح زاده سلولی تکوینی(جانوری) گروه زیست شناسی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
عبدالرحمن صریحی فیزیولوژی جانوری ‏1-‏ گ دانشکده علوم پایه، دانشگاه علوم پزشکی، همدان، ایران
مجید طاعتی فیزیولوژی جانوری گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه لرستان خرم اباد ایران
سید مهدی طالبی
علی طراوتی بیوشیمی دکتر علی طراوتی استادیار زیست شناسی دانشگاه مازندران
علی طراوتی بیوشیمی دانشگاه مازندران
سعیده ظفر بالانژاد سلولی تکوینی(جانوری) گروه زیست شناسی دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی مشهد مشهد ایران
سعیده ظفربالانژاد
بهرام عابدی روان بیوسیستماتیک جانوری تربیت مدرس
حسین عباسپور فیزیولوژی گیاهی گروه زیست شناسی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی
محسن عباسی بافت شناسی، علوم جانوری عضو هیات علمی، دانشگاه لرستان
محمدرضا عبداللهی بیوتکنولوژی هیات علمی/ دانشگاه بوعلی
آرش عبدالملکی فیزیولوژی جانوری دانشکده فناوریهای نوین، دانشگاه محقق اردبیلی گروه مهندسی بافت
حسن عبدی فیزیولوژی ورزش گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم پایه، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود، شاهرود، ایران
رحیم عبدی بافت شناسی عضو هیات علمی
حوری عدالت ژنتیک گروه ژنتیک، دانشگاه بقیه الله، تهران، ایران
ابوالفضل عرب جوشقانی بیو سیستماتیک گیاهی، فیزیولوژی گیاهی گروه زیست شناسی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی
کامبیز عزیزپور فیزیولوژی گیاهی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، گروه زراعت و گیاهان دارویی
علیرضا عزیززاده دلشاد آناتومی هیأت علمی / دانشگاه شاهد
آزاده عزیزی بیوتکنولوژی، میکروبیولوژی هیئت علمی
حسین عزیزی بیوتکنولوژی دانشگاه فناوریهای نوین امل
مهری عسکری فیزیولوژی گیاهی هیات علمی دانشگاه اراک
فرنوش عطاری فیزیولوژی جانوری دانشگاه تهران
حکیمه علومی فیزیولوژی گیاهی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
سوده علیدادی بافت شناسی گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد
سوده علیدادی بافت شناسی دکترای تخصصی پاتولوژی دانشکده دامپزشکی شیراز
فردین عمیدی
حبیب عنصری سلولی تکوینی(جانوری) گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرند، مرند، ایران
شاهین غزلی بافت شناسی هیئت علمی دانشگاه آزاد سنندج
علی اصغر غفاری زاده مسئول مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری جهاد دانشگاهی استان مرکزی
جلال غلام نژاد بیوتکنولوژی هیئت علمی
جلال غلام نژاد بیوتکنولوژی، بیو سیستماتیک گیاهی Imam hossein
میلاد غلامی ژنتیک
محمدباقر غیور سلولی تکوینی(جانوری) دانشگاه فردوسی مشهد
اسماعیل فتاحی علوم جانوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی
معصومه فخر طه سلولی تکوینی(جانوری) پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
محمد فرامرزی فیزیولوژی ورزش هیئت علمی دانشگاه شهرکرد
حیدر فراهانی
عباس فرح آور علوم دامی گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان ایران
امیرحسین فرقانی کزوه زیست شناسی- دانشکده علوم- دانشگاه پیام نور، تهران ، ایران
حسن فریدنوری بیوشیمی دانشگاه دامغان
مسعود فریدونی فیزیولوژی جانوری دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، مشهد، ایران
جلیل فلاح مهر آبادی میکروبیولوژی هیئت علمی
کامران قائدی ژنتیک گروه زیست شناسی, دانشکده علوم- دانشگاه اصفهان-اصفهان-ایران
مجید قادریان فیزیولوژی گیاهی دانشگاه اصفهان
دکتر احمد قارزی
زهرا قاسم زاده گروه آموزش زیست شناسی، دانشگاه فرهنگیان، صندوق پستی -888 56441 تهران، ایران
محمد قاسم زاده سلولی تکوینی(جانوری) دانشگاه علوم پزشکی بابل
رسول قاسمی فیزیولوژی گیاهی
علی قاسمی میکروبیولوژی مربی گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
مائده قاسمی فیزیولوژی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
فاطمه قاسمیان سلولی تکوینی(جانوری) گروه زیست شناسی- دانشکده علوم. دانشگاه گیلان
عبدالله قاسمی پیربلوطی گیاهان دارویی هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد شهرکرد، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی
حوری قانعی الوار
حوری قانعی الوار Biotechnology and Medicinal Plants Research Center, Faculty of Medicine, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran
منصور قربانپور گیاهان دارویی دانشگاه اراک، گروه گیاهان دارویی
محمدتقی قربانیان آناتومی، بافت شناسی دانشکده زیست شناسی دانشگاه دامغان
زیبا قسیمی بیوتکنولوژی عضو هیات علمی دانشگاه شاهرود
علی قضاوی
فرخ قهرمانی نژاد بیو سیستماتیک گیاهی گروه علوم گیاهی، دانشگاه خوارزمی تهران
غلامرضا قوی پنجه فیزیولوژی پزشکی گروه فیزیولوژی، واحد کاشان، دانشگاه علوم پزشکی ، کاشان، ایران
بهاره کاشفی فیزیولوژی گیاهی، گیاهان دارویی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
اصغر کامرانی بیو سیستماتیک گیاهی استادیار- گروه زیست شناسی دانشگاه شاهد
سعید کرباسی بیوتکنولوژی، بیوشیمی استاد-دانشکده فناوری های نوین علوم پزشکی -دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی اصفهان
زهرا کرمی بیوتکنولوژی Department of Biology, Faculty of Sciences, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Ira
حامد کرمی شبانکاره علوم دامی استاد دانشگاه رازی دانشکده کشاورزی گروه علوم دامی
پریسا کریشچی مدیر گروه زیست شناسی دانشگاه ازاد
امیر کریمی علوم دامی دانشگاه تبریز
حمید کریمی بافت شناسی، علوم جانوری عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
ناصر کریمی فیزیولوژی گیاهی دانشگاه رازی کرمانشاه
مریم کشاورزی بیو سیستماتیک گیاهی گروه فیزیولوژی ،بخش علوم گیاهی ،دانشکده علوم زیستی ، دانشگاه الزهرا ، تهران ، ایران
مرتضی کفایی رضوی بافت شناسی دانشگاه سجاد مشهد
مریم کلاهی بیوتکنولوژی، سلولی تکوینی(گیاهی) دانشگاه شهید چمران اهواز
ناصر کلهر ژنتیک جهاد دانشگاهی
صدیقه کلیج سلولی تکوینی(گیاهی) دانشگاه مازندران
حسین کمال الدینی بیوتکنولوژی گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه زابل، زابل
علیرضا کمکی
مجید کمیجانی میکروبیولوژی گروه زیست شناسی- دانشکده علوم- دانشگاه اراک- اراک- ایران
دانیال کهریزی بیوتکنولوژی عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه
فهیمه کوهدار
سعید کیوان شکوه علوم جانوری دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
یزدان کیوانی بیوسیستماتیک جانوری، علوم جانوری گروه شیلات- دانشگاه صنعتی اصفهان
فرشته گلاب ژنتیک مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی ایران
رویا لاری ایمونولوژی گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه فردوسی
ابراهیم لطیفی بافت شناسی دانشگاه وارستگان مشهد
میلاد لگزیان بیوتکنولوژی دانشکده علوم گروه زیست شناسی
پریسا مالکی ggfg
اکبر مبینی خالدی بیوشیمی گروه شیمی-دانشگاه اراک
محمد مجیدی بیوتکنولوژی استادیار .تبریز، 35 کیلومتری جاده تبریز- مراغه، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، دانشکده کشاورزی، گروه بیوتکنولوژی کشاورزی
سهامه محبی بیوتکنولوژی، بیوشیمی گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی آل طه
مجتبی محسنی میکروبیولوژی دانشیار، دانشگاه مازندران
احسان محسنی فرد بیوتکنولوژی گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
محمد رضا محمد آبادی ژنتیک دانشگاه شهید باهنر کرمان
نیر محمدخانی فیزیولوژی گیاهی مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
شهلا محمد گنجی ژنتیک گروه ژنتیک-اتوبان تهران –کرج-شهرک پژهش-پزوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
سعىد محمدى فیزیولوژی جانوری استادىار/ iauh
سهیلا محمدی بیوشیمی دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
پریسا محمدی نژاد ژنتیک گروه زیست شناسی، دانشکده‌ی علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران
عزیز محمودزاده هماتولوژیست گروه سلولی و ملکولی- پژوهشکده فناوری زیستی- دانشگاه صنعتی مالک اشتر
منیره محمودی سلولی تکوینی(جانوری) عضو هیات علمی/ گروه زیست شناسی
فاطمه محمودی کردی سلولی تکوینی(گیاهی) دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
مهرداد مدرسی سلولی تکوینی(جانوری) استاد دانشگاه
پژمان مرتضایی علوم دامی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد تهران
سمانه مسافری
رضا مسعودی علوم دامی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
قاسم مسیبی ایمونولوژی
رضا مقدس علی سلولی تکوینی(جانوری) گروه کلیه، پژوهشکده سلولهای بنیادی، پژوهشگاه رویان، تهران، ایران
محمد مقدم گیاهان دارویی عضو هیئت علمی گروه علوم باغبانی، دانشگاه فردوسی مشهد
علی مقیمی فیزیولوژی جانوری دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده علوم- گروه زیست شناسی
پرویز ملک زاده گیاهان دارویی دانشگاه قم
خلیل ملک زاده گروه ژنتیک و تولید گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی‌عصر (عج)رفسنجان، رفسنجان، ایران
محمود ملکی بیوتکنولوژی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، گروه بیوتکنولوژی.کرمان
مریم ملکی فیزیولوژی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دانشکده علوم پزشکی
مسعود ملکی سلولی تکوینی(جانوری) گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی ، تبریز، ایران گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات آذربایجان شرقی، تبریز،
حکیمه منصوری فیزیولوژی گیاهی گروه زیست شناسی-دانشکده علوم پایه-دانشگاه شهید باهنر-کرمان-ایران
احمد مهتدی فیزیولوژی گیاهی گروه زیست شناسی دانشگاه یاسوج
عطیه مهدوی بیوشیمی استادیار بیوشیمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی دانشگاه زنجان
مهدیه مهدی پور علوم دامی گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
دکتر مجید مهدیه
علی مهرابی گیاهان دارویی دانشگاه ایلام
جمشید مهروند بیوتکنولوژی دانشگاه آزاد علوم تحقیقات تهران
سید محمد امین موسوی بیوشیمی عضو هیات علمی
شهریار مولودی بیوسیستماتیک جانوری، علوم جانوری گروه زیست شناسی ، دانشکده علوم ، دانشگاه پیام نور، ایران
حمیدرضا مومنی استادیار/ دانشگاه اراک
مهدیه موندنی زاده بیوتکنولوژی گروه پزشکی مولکولی و بیوتکنولوژی، دانشگاه علوم پزشکی اراک مسئول دفتر توسعه دانشکده پزشکی
سیده غدیره میر ابوالقاسمی بافت شناسی، سلولی تکوینی(جانوری) گروه علوم جانوری، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه خوارزمی( تربیت معلم)، تهران، ایران.
ناصر میرازی
امیر میرزایی میکروبیولوژی استادیار،گروه میکروبیولوژی، واحد ورامین-پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران
المیرا میکائیلی سلولی تکوینی(جانوری) گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد واحد اردبیل
علیرضا نادری سلولی تکوینی(جانوری) مرکز بن یاخته
فاطمه ناصری نسب بیوتکنولوژی دانشجو
سنبل ناظری سلولی تکوینی(جانوری) دانشگاه بوعلی سینا
زینب نامجو علوم تشریح دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
ابراهیم نبئی فیزیولوژی جانوری گروه زیست دانشگاه چمران اهواز
ابوذر نجفی علوم دامی گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران، ایران
غلامرضا نجفی آناتومی استادیار
معصومه نجیب زاده بیوسیستماتیک جانوری دانشگاه اراک
محسن نجیمی میکروبیولوژی دانشگاه زابل دانشکده دامپزشکی زابل
خدیجه نژاد شاهرخ آبادی ژنتیک دانشگاه آزاد واحد مشهد
طاهره نصر آبادی مدیر کل اداره پرستاری و مامایی معاونت پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی و رئیس دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران
محبوبه نصیری ژنتیک عضو هیئت علمی/ دانشگاه ازاد اسلامی
محمد علی نصیری خلیلی بیوشیمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران
فرزانه نظری
مریم نظم بجنوردی آناتومی استادیار آناتومی دانشکده پزشکی
محمدعلی نعمت اللهی استادیار/دانشگاه تهران
مجید نقدی علوم تشریح مدیر گروه تشریح، دانشگاه علوم پزشکی فسا
محمدرضا نورانی آناتومی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
میترا نوری بیو سیستماتیک گیاهی گروه زیست شناسی-دانشکده علوم پایه-دانشگاه اراک-ص-پ: 879
محسن نیک بخت
پروانه نیک پور ژنتیک علوم پزشکی اصفهان
عباس نیک روش عضو هیات علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
جواد هادیان بیوتکنولوژی دانشگاه شهید بهشتی تهران
سید علی اکبر هدایتی علوم جانوری، فیزیولوژی جانوری دانشگاه علوم کشاورزی گرگان
مریم هزاوه
احمد همتا دانشگاه اراک
الهام هویزی سلولی تکوینی(جانوری) Department of Biology, Faculty of Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
وحید واحدی علوم دامی 2- گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی
محمدرضا واعظی فیزیولوژی گیاهی گروه زیست شناسی دانشگاه حکیم
بهناز ولی پور علوم تشریح دانشکده علوم پزشکی سراب
وحید ولی پور ده نو فیزیولوژی ورزش هیئت علمی دانشگاه لرستان
وحید ولی پور ده نو تربیت بدنی، فیزیولوژی ورزش گروه علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران
اباذر یاری بافت شناسی دانشگاه علوم پزشکی البرز
رضا یاری ژنتیک گروه زیست شناسی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران
سیامک یاری سلولی تکوینی(جانوری) هیئت علمی دانشگاه
فتانه یاری فیزیولوژی گیاهی سازمان پژوهش های علمی صنعتی ایران
محمد یحیائی گروه علوم دامی. دانشگاه اراک
بهروز یحیایی بافت شناسی، علوم تشریح عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
پریچهر یغمایی
مرتضی یوسف زادی فیزیولوژی گیاهی دانشگاه هرمزگان
نامدار یوسفوند فیزیولوژی جانوری استادیار گروه زیست /دانشگاه رازی