فصلنامه
شناسنامه علمی شماره
ویژگی‌های خونشناسی عروس‌ماهی اصفهانی Petroleuciscus esfahani در ایستگاه‌های مختلف رودخانه زاینده‌رود

سالار درافشان؛ فاطمه پیکان حیرتی؛ ندا گیلان‌نژاد؛ نصراله محبوبی صوفیانی

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1393، صفحه 123-131

https://doi.org/10.52547/JCT.5.2.123

چکیده
  هدف: عروس‌ماهی اصفهانی، یکی از گونه‏های مهم با پراکنش وسیع در رودخانه زاینده‌رود است. با توجه به اینکه تاکنون مطالعه‏ای در خصوص ویژگی‌های خون‌شناسی این‏گونه صورت نگرفته است، در این مطالعه، برخی از این ویژگی‌ها در ایستگاه‌های مختلف رودخانه  زاینده‏رود مورد مقایسه قرار گرفت. مواد و روش‌ها: تعداد 127 قطعه ماهی از 4 ایستگاه ...  بیشتر

شناسنامه علمی شماره
فسفات کلروکین تنها در عدم حضور گلیسرول و یا ,DMSO محرکی پر قدرت برای ورود DNA به سلولهای HEK293T است

سارا انصاری؛ ماریه سقائیان جزی؛ سارا سلمانیان؛ سید محمود عرب نجفی

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1393، صفحه 133-138

https://doi.org/10.52547/JCT.5.2.133

چکیده
  هدف: روش‏های متعددی برای وارد کردن مواد ژنتیکی خصوصا DNA به‏داخل سلول‏های حیوان به‏کار گرفته شده‏اند. روش وابسته به فسفات کلسیم روشی آسان و ارزان قیمت است با این‏حال این روش برای ترانسفکشن عده‏ای از سلول‏های حیوانی کارایی مناسبی ندارد. در این مطالعه تلاش بر این بود که بتوان کارایی ترانسفکشن با واسطه فسفات کلسیم را افزایش ...  بیشتر

شناسنامه علمی شماره
اثر استیل سالیسیلیک اسید روی نورونهای ناحیه CA1 هیپوکامپ و یادگیری فضایی به دنبال انسداد موقت شریان مغزی میانی در موشهای صحرایی نر

عباس شاهدی؛ سید حسن افتخار واقفی؛ وحید شیبانی؛ رضا ملک پور افشار

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1393، صفحه 139-147

https://doi.org/10.52547/JCT.5.2.139

چکیده
  هدف: هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات ASA (Acetyl salicylic acid) روی نورون‏های هرمی ناحیه CA1 هیپوکامپ و یادگیری فضایی موش‏های صحرایی متعاقب انسداد موقت شریان مغزی میانی بود. مواد و روش‏ها: 49 سر موش صحرایی نر به‏صورت تصادفی به گروه‏های کنترل، شاهد، ایسکمی، حلال ASA و (80 و 40 20٬ میلی‏گرم بر کیلوگرم) ASA تقسیم شدند. ایسکمی موضعی مغزی با انسداد ...  بیشتر

شناسنامه علمی شماره
ارزیابی بیان مارکرهای پرتوانی در کلونی های سلول هایES-like حاصل از اسپرماتوگونی و سلول های بنیادی جنینی

هاتف قاسمی حمیدآبادی؛ مریم نظم بجنوردی؛ نورالله رضایی

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1393، صفحه 147-155

https://doi.org/10.52547/JCT.5.2.147

چکیده
  هدف:اخیرا ماهیت پرتوانی سلول‏های بنیادی اسپرماتوگونی (Spermatogonial Stem Cells, SSCs) در محیط کشت مورد توجه قرار گرفته است. هدف از تحقیق حاضر تولید سلولهای شبه بنیادی جنینی ES-like cells) (Embryonic Stem like cells, از SSCs و بررسی تغییرات مورفولوژیک و ژنتیکی در این سلول‏ها نسبت به سلول‏های بنیادی جنینی ESCs)  (Embryonic stem cells, است. مواد و روش‏ها: سلول‏های اسپرماتوگونی ...  بیشتر

شناسنامه علمی شماره
ارزیابی چند شکلی ژن میوستاتین در گوسفند نژاد فراهانی با استفاده از روش PCR-RFLP

سید محمد شریعت زاده؛ علی قاضی خانی شاد؛ مهدی خدایی مطلق؛ مجید مهدیه

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1393، صفحه 157-163

https://doi.org/10.52547/JCT.5.2.157

چکیده
  هدف:ژن میوستاتین یا عامل 8 رشد و تمایز (GDF8) به‏عنوان عامل ایجاد کننده ماهیچه مضاعف شناخته شده است، که در آن مجموعه‏ای از جهش‏های غیرفعال کننده ژن رخ می‏دهند. در گاو، جهش‏های غیرفعال کننده در این ژن منجر به تولید فنوتیپ ماهیچه مضاعف می‏شود. هدف از انجام مطالعه حاضر تجزیه و تحلیل ناحیه کدکننده در برگیرنده جهش‏هایی که به‏طور ...  بیشتر

شناسنامه علمی شماره
افزایش تولید تری گونلین تحت تاثیر سالیسیلیک اسید در کشت سلولی شنبلیله (Trigonella foenum-graecum)

صدیقه اسمعیل زاده بهابادی؛ آیت اله رضایی نودهی

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1393، صفحه 165-172

https://doi.org/10.52547/JCT.5.2.165

چکیده
  هدف: دست‏ورزی محیط‏های کشت سلولی با الیسیتورها یکی از راه کارهای مهم جهت القای متابولیسم ثانوی و تولید متابولیت‏های ارزشمند می‏باشد. سالیسیلیک اسید به‏عنوان یک الیسیتور غیر زیستی در افزایش تولید متابولیت‏های دارویی موثر است. هدف این مطالعه بررسی اثر سالیسیلیک اسید بر رشد، برخی از شاخص‏های فیزیولوژیک و تولید تری‏گونلین ...  بیشتر

شناسنامه علمی شماره
بررسی تاثیر نانواکسید روی بر برخی شاخص‌های رشد و فیزیولوژی گیاه پریوش (Catharantus roseus)

محمدرضا امیرجانی؛ مهری عسکری؛ فاطمه عسکری

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1393، صفحه 173-183

https://doi.org/10.52547/JCT.5.2.173

چکیده
  هدف: این تحقیق به‏منظور مطالعه تاثیر غلظت‌های مختلف نانوذرات اکسید‌روی بر روی برخی شاخص‌های رشدی، مقدار پرولین، ‌آلکالوئیدها و همچنین تغییرات فعالیت برخی آنزیم‏های آنتی اکسیدانی انجام گرفت. موادوروش‏ها: آزمایش در شرایط کشت گلخانه، به‏صورت کاملا تصادفی با 3 تکرار طراحی شد. گیاهان در معرض غلظت‌های مختلف2، 4، 5، 10و 15میکرومولار ...  بیشتر

شناسنامه علمی شماره
امکان سنجی حذف زیستی غلظت‏های مختلف نفت خام توسط قارچ‌های ریزوسفری جدا شده از منطقه‌ی پالایشگاه تهران

فریبا محسن زاده؛ بهروز عشقی ملایری؛ زهره شیرخانی

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1393، صفحه 185-194

https://doi.org/10.52547/JCT.5.2.185

چکیده
  هدف: آلودگی نفتی از مشکلات مهم محیط زیست است. اخیرا زیست پالائی به‌عنوان روشی کم هزینه جهت پاکسازی آلاینده‏ها مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این مطالعه بررسی حذف زیستی نفت خام توسط گونه‏های مختلف قارچی جداسازی شده از ریزوسفر گیاهان رویش یافته در منطقه آلوده مورد بررسی در غلظت‏های مختلف آلاینده می‏باشد. مواد و روش‏ها: در ...  بیشتر

شناسنامه علمی شماره
کاربرد تکنیک فلورسانس کلروفیل برای شناسایی ژنوتیپ‌های متحمل به سرمای هوا و آب در گیاه برنج (Oryza sativa L.)

زبیده حسنی؛ همت‌اله پیردشتی؛ یاسر یعقوبیان؛ محمد زمان نوری

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1393، صفحه 195-206

https://doi.org/10.52547/JCT.5.2.195

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر تنش سرمای هوا و آب بر پارامترهای فلورسانس کلروفیلی در ژنوتیپ‌های مختلف برنج اجرا گردید. مواد و روش‌ها: شش ژنوتیپ برنج شامل ارقام کوهسار، شیرودی، طارم هاشمی و لاین‌های PSB44، RI96 و IR752 در شرایط هیدروپونیک کشت شدند و پس از دو هفته، به مدت 48 ساعت تحت تیمارهای شاهد (28 درجه سانتی‌گراد)، هوای سرد (8 درجه سانتی‌گراد) ...  بیشتر

شناسنامه علمی شماره
تاثیر آهن بر تقسیم سلولی و سنتز رنگیزه‌های کلروفیل و بتاکاروتن درون سلولی در جلبک سبز تک‌سلولی Dunaliella

مریم کمالی سروستانی؛ منصور شریعتی؛ مریم مددکار حق جو

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1393، صفحه 207-215

https://doi.org/10.52547/JCT.5.2.207

چکیده
  هدف: هدف از این مطالعه بررسی تاثیر آهن بر روی میزان رشد سلولی و مقادیر رنگیزه‌های کلروفیل و بتاکاروتن درون سلولی در جلبک سبز تک‌سلولی Dunaliella می‏باشد. مواد و روش‌ها: غلظت‏های 4، 32، 64، 128، 256 و 512 میکرومولار آهن بر دو گونه D.salina وD.bardawil اعمال و سپس میزان بتاکاروتن و کلروفیل کل درون سلولی و همچنین تقسیم سلولی در یک دوره رشدی اندازه‌گیری ...  بیشتر