فصلنامه

 

 

عنوان نشریه:

سلول و بافت

عنوان نشریه به انگلیسی:

Cell and Tissue Journal

عنوان مخفف نشریه:

JCT

درجه علمی:

علمی پژوهشی

زبان اصلی:

فارسی

زبان دوم:

انگلیسی

صاحب امتیاز:

دانشگاه اراک

مدیرمسئول:

دکتر حمیدرضا مومنی

سردبیر:

دکتر سید محمدعلی شریعت زاده

کارشناس نشریه

پریسا مالکی

اعضای هیات تحریریه

(داخل و خارج از کشور):

دکتر محمد حسین آبنوسی(استادیار، دانشگاه اراک)، دکتر منصور ابراهیمی(دانشیار، پژوهشکده سبز قم)، دکتر مرتضی بهنام رسولی(استاد، دانشگاه مشهد)، دکتر ناصر پارسا (استاد، دانشگاه مریلند و جانزهاپکینز آمریکا)، دکتر عبدالکریم چهرگانی(دانشیار، دانشگاه همدان)، دکتر محمد علی خلیلی(دانشیار، مؤسسه نا باروری یزد)، دکتر ملک سلیمانی(دانشیار، دانشگاه اراک)،  دکتر سید محمدعلی شریعت زاده (استاد، دانشگاه اراک)، دکتر منصور شریعتی(استاد، دانشگاه اصفهان)، دکتر مهران عربی(دانشیار، دانشگاه شهرکرد)، دکتر احمد مجد (استاد، دانشگاه تربیت معلم تهران)، دکتر ناصر میرازی(دانشیار، دانشگاه همدان)، دکتر ناصر مهدوی شهری (استاد، دانشگاه مشهد)، دکتر حمید رضا مؤمنی (استادیار، دانشگاه اراک)، دکتر محمد حسین نصر اصفهانی(دانشیار، پژوهشگاه رویان)

 

سایت مجله

jct.araku.ac.ir (شامل اطلاعات کلی مجله، راهنمای نویسندگان، بخش مربوط به داوران و نویسندگان، بخش تماس با نشریه، بخش جستجو، نمایه های مجله، ثبت نام در سایت مجله و روش ارسال مقاله، دریافت الکترونیکی مقالات و بررسی روند بررسی مقالات (ارسال به داوری تا مرحله پذیرش مقاله)

ایمیل

j-ct@araku.ac.ir

تلفن:

32627204 (086)

نمابر:

34173409 (086)

نشانی:

اراک، میدان بسیج، پردیس دانشگاه اراک، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، دفتر مجله

کد ISSN:

2228-7035

تاریخ آغاز انتشار 

 پاییز 1389

توالی انتشار

فصلی، 4 شماره در هر سال (بهار، تابستان، پاییز، زمستان)

نوع نشریه 

فصلنامه 

بخش های مقاله

عنوان اصلی مقاله (فارسی و انگلیسی)، اسامی نویسندگان مقاله (فارسی و انگلیسی)، وابستگی سازمانی نویسندگان بصورت کامل (با ذکر مرتبه علمی، وابستگی سازمانی و تخصص(فارسی و انگلیسی))، تاریخ دریافت و تاریخ پذیرش مقاله (فارسی و انگلیسی)، چکیده فارسی و انگلیسی، کلمات کلیدی (فارسی و انگلیسی)، مقدمه، مواد و روش‫ها، نتایج، بحث، نتیجه گیری کلی، تشکر و قدردانی، منابع (انگلیسی)