فصلنامه
علمی - پژوهشی
تاثیر کیتوزان بر میزان ترکیبات فنلی، اسیدرزمارینیک و بیان ژن‌های کلیدی بیوسنتز اسید رزمارینیک در کشت تعلیقی بادرنجبویه (Melissa officinalis L.)

افسانه مهدویان‏ فرد؛ مریم دهجی‏ پور حیدرآبادی؛ خلیل ملک‏ زاده؛ سیدرسول صحافی

دوره 11، شماره 4 ، اسفند 1399، صفحه 243-261

https://doi.org/10.52547/JCT.11.4.243

چکیده
  هدف: هدف از این پژوهش بررسی تاثیر کیتوزان بر تولید ترکیبات فنلی، اسید رزمارینیک و بیان ژن­های کلیدی در بیوسنتز این ترکیبات در کشت تعلیقی بادرنجبویه بود.مواد و روش‏ها: جهت تهیه کالوس از ترکیب نفتالن استیک اسید (1 میلی­گرم بر لیتر)، توفوردی (1 میلی­گرم بر لیتر) و کینتین (5/0 میلی­گرم بر لیتر) و ریزنمونه ساقه استفاده شد. پس از راه‌اندازی ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
تغییرات مورفولوژیک بافت ریه در پی دریافت نانوذره نقره تولید شده با روش سنتز زیستی در موش‏های صحرایی نر ویستار تمرین کرده

فاطمه پورمند؛ سیدجواد ضیا الحق؛ سحر ملزمی

دوره 11، شماره 4 ، اسفند 1399، صفحه 262-274

https://doi.org/10.52547/JCT.11.4.262

چکیده
  هدف: هدف از این پژوهش بررسی میزان آسیب بافت ریه موش‏های صحرایی تمرین کرده، ناشی از دریافت دوز بالای نانوذره بیولوژیک نقره است.مواد و روش‏ها: 30 سر موش صحرایی نر در 6 گروه کنترل سالم، نانونقره، تمرین هوازی، تمرین بی‌هوازی، نانونقره + تمرین هوازی، نانونقره+ تمرین بی‌هوازی به‏صورت تصادفی ساده تقسیم شدند. ابتدا گروه‌های تمرین به‏مدت ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
جداسازی و کشت اولیه سلول‏های ستیغ عصبی از لوله عصبی جنین جوجه

مریم متین؛ محمدقاسم گل‏محمدی؛ محسن سقا

دوره 11، شماره 4 ، اسفند 1399، صفحه 275-282

https://doi.org/10.52547/JCT.11.4.275

چکیده
  هدف:  هدف از این مطالعه ارائه یک روش ساده و کارآمد جهت جداسازی و تعیین خصوصیت سلول‏های ستیغ عصبی از بافت لوله عصبی می‏باشد.مواد و روش‏ها: تخم مرغ‏های نطفه‏دار حدود 35 ساعت در دمای 38 درجه سانتی‏گراد و رطوبت نسبی 55 تا 60 درصد در داخل انکوباتور قرار داده شدند تا جنین‏ها به‏مراحل 10-12 طبق جدول تکاملی هامبورگر-هامیلتون رسیدند. ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بررسی اثرات ساکارومیسس بولاردی غنی شده با نانواکسید سلنیوم بر سلول‏های سرطان پستان القا شده در رت DMBA توسط

سمیرا زمانی؛ فرشته قندهاری؛ مهنوش فاطمی؛ ملاحت رضایی

دوره 11، شماره 4 ، اسفند 1399، صفحه 283-292

https://doi.org/10.52547/JCT.11.4.283

چکیده
  هدف: این مطالعه به ‏بررسی اثرات ضدسرطانی ساکارومایسس بولاردی وساکارومایسس بولاردی غنی‏‏شده با نانواکسید سلنیوم بر سلول‏های سرطان پستان القا شده در رت توسط کارسینوژن 7-12 دی‏متیل بنزا آنتراسن پرداخته است.مواد و روش‏ها: سرطان سینه با تزریق کارسینوژن به ‏نوک سینه رت‏های ماده القا شد. بعد از رسیدن تومورها به‏سایز 10 میلی‏متر ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بررسی میزان بیان LncRNA CRNDE در بیماران ایرانی مبتلا به سرطان روده بزرگ

ثریا غلامی نژاد؛ زهرا دیلمی؛ علی صالح ‏زاده؛ امیر جلالی

دوره 11، شماره 4 ، اسفند 1399، صفحه 293-301

https://doi.org/10.52547/JCT.11.4.293

چکیده
  هدف: هدف از این مطالعه مقایسه میزان بیان LncRNA CRNDE در نمونه­های توموری و نرمال افراد مبتلا به سرطان روده بزرگ به‏روش Real Time-PCR  بود.مواد و روش‏ها: تعداد 20 نمونه از بافت توموری افراد مبتلا به‏سرطان روده بزرگ و 20 نمونه بافت غیرتوموری همان افراد از بانک تومور مجتمع بیمارستانی امام خمینی دانشگاه علوم پزشکی تهران تهیه شد. پس از استخراج ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بررسی اثر عصاره اتانولی Achillea wilhelmsii بربقای سه رده سلول سرطانی در محیط کشت

فیروزه خسروی؛ جمال مشتاقیان؛ سید حمید زرکش

دوره 11، شماره 4 ، اسفند 1399، صفحه 302-311

https://doi.org/10.52547/JCT.11.4.302

چکیده
  هدف: هدف از این مطالعه بررسی اثر عصاره اتانولی برگ و گل گیاه بومادران بر بقای سه رده سلول سرطانی HELA،CAOV ،  MCF7و امکان تولید دارویی ارزان قیمت بدون عوارض جانبی است.مواد و روش‏ها: پس از 48 ساعت انکوباسیون لاینهای سلولی سرطانی ، سوسپانسیون سلولی تهیه شده و به مدت 24 ساعت با سلولهایی با غلظتهای مختلف در محیط کشت توزیع شد. سپس عصاره برگ و ...  بیشتر