دوره و شماره: دوره 6، شماره 4، زمستان 1394 
5. بررسی کمّی بیان ژن سوکروز سینتاز1 در گیاه گندم تحت تنش شوری

صفحه 491-500

10.29252/JCT.6.4.491

علی اصغر چوبداری؛ اکبر صفی پور افشار؛ فاطمه سعید نعمت پور