فصلنامه
علمی - پژوهشی
اثر کورکومین بر تمامیت غشا و شاخص‏های استرس اکسیداتیو بیضه و سرم موش‌های تیمار شده با کادمیوم کلراید

شیما چهرئی؛ حمیدرضا مومنی؛ زهرا اتابکی

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1397، صفحه 1-11

https://doi.org/10.52547/JCT.9.1.1

چکیده
  هدف:  پژوهش حاضر با هدف ارزیابی تاثیر کورکومین بر تمامیت غشای پلاسمایی اسپرم و فاکتورهای استرس اکسیداتیو سرم و بیضه موش­های نر تیمارشده با کادمیوم انجام شد.مواد و روش­ها: در این مطالعه تجربی 24 موش نر بالغ نژاد NMRI به چهار گروه دسته­بندی شدند: 1- کنترل،2- کادمیوم کلراید (5 میلی­گرم بر کیلوگرم)، 3- کورکومین (100 میلی­گرم بر کیلوگرم)، ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
تنظیم رفتار سلول‌های MCF7با تیمار محیط کاندیشنال سلول‌های بنیادی چربی انسانی

فاطمه متقی مریدانی؛ مریم حاجی قاسم کاشانی؛ محمد تقی قربانیان

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1397، صفحه 12-24

https://doi.org/10.52547/JCT.9.1.12

چکیده
  هدف:  در این مطالعه اثر ضد سرطانی CM بر سلول‫های MCF7 در شرایط کشت آزمایشگاهی بررسی شد.مواد و روش‫ها: سلول‫های بنیادی چربی از چربی ناحیه شکم خانم‫های سزارینی بیمارستان ولایت دامغان و با کسب رضایت نامه استخراج شد. CM از کشت پاساژ چهارم hASCs در مدیوم فاقد سرم پس از 72 ساعت، تهیه شد. سلول‫های MCF7 در معرض CM به‫مدت 24 و 48 ساعت قرار گرفتند و سپس ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
هدفمند سازی بیان آنتی ژن سطحی هپاتیت ب (HBsAg) در غده های سیب زمینی با استفاده از روش بیان موقت

حسن رهنما؛ ناهید احمدی

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1397، صفحه 25-34

https://doi.org/10.52547/JCT.9.1.25

چکیده
  هدف: به‫منظور بررسی کارایی پیش‫بر اختصاصی غده (Patatin1)، بیان آنتی­ژن HBsAg واکسن هپاتیت ب در گیاه سیب­زمینی با استفاده از روش بیان موقت (اگرواینفیلتریشن) مورد ارزیابی قرار گرفت.مواد و روش­ها: پیش‫بر اختصاصی غده (Pat1) با استفاده از آغازگرهای اختصاصی با روش واکنش زنجیری پلیمراز (PCR) از گیاه سیب زمینی جدا شد. این پیش‫بر در بالادست ژن بهینه­سازی ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
کالوس زایی و باززایی ارقام گندم نان از ریزنمونه‌های مختلف

علی اکبر غلامی؛ علیرضا تاری‌نژاد

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1397، صفحه 35-55

https://doi.org/10.52547/JCT.9.1.35

چکیده
  هدف: هدف از انجام این تحقیق، مطالعه بررسی اثر تنظیم کننده­های رشدگیاهی، نوع و ترکیبات محیط کشت، ژنوتیب رقم مورد استفاده و نوع ریزنمونه بر قابلیت کالوس­زایی و باززایی ارقام گندم است. مواد و روش‫ها: در این تحقیق از دو نوع محیط کشت (N6، MS) و سه ریزنمونه جنین نارس، جنین رسیده و قطعات برگی استفاده شد. برای کالوس­زایی در ریزنمونه جنین­رسیده ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
اثرات مانکوزب بر یکپارچگی سد خونی- بیضوی و بیان ژن‫های مرتبط ‬

محدثه محمدی ساردو؛ سید نورالدین نعمت الهی ماهانی؛ محمد نبیونی؛ علی ماندگاری؛ طوبی اسلامی نژاد؛ باقر امیرحیدری

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1397، صفحه 56-65

https://doi.org/10.52547/JCT.9.1.56

چکیده
  هدف: مطالعه حاضر جهت بررسی اثرات مخرب مانکوزب بر سد خونی- بیضوی در مدل برون تنی طراحی شده است.مواد و روش‫ها: موش‫های نر با غلظت‫های 250 و500 میلی‫گرم/ کیلوگرم (وزنی/وزنی) مانکوزب برای 40 روز متوالی به‫صورت خوراکی تیمار شدند. نفوذپذیری سد خونی- بیضوی با استفاده از رنگ ایوانس بلو ارزیابی شد. بیان نسبی mRNA برخی از ژن‫های سد خونی- بیضوی از جمله ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
انتقال ژن به ذرت ( Zea mays L. ) با استفاده از آگروباکتریوم و مریستم رأسی ساقه

خدیجه باقری؛ رؤیا تقی بیگلو؛ بهرام ملکی زنجانی

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1397، صفحه 66-75

https://doi.org/10.52547/JCT.9.1.66

چکیده
  هدف: این تحقیق با هدف بررسی میزان کالوس‌زایی و باززایی ارقام مورد مطالعه ذرت و همچنین بررسی امکان انتقال ژن با استفاده از ریزنمونه جوانه کامل و مریستم راسی انجام شد.مواد و روش‫ها: دو نوع ریزنمونه جوانه کامل و مریستم‌ راسی ساقه 6 رقم ذرت، در محیط MS حاوی 2,4-D mg/l 5 کشت شدند. برای باززایی کالوس‌ها، از محیط MS حاوی Kinetin mg/l 1وBAP mg/l10 استفاده شد. ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
تاثیر سیلیمارین و لیتیم کلراید بر تمامیت DNA اسپرم اپی‫دیدیمی قوچ نژاد فراهانی‬‬‬‬‬‬‬‬

طاهره چوبینه؛ مهدی خدایی مطلق؛ حمیدرضا مومنی؛ نیلوفر دربندی

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1397، صفحه 76-85

https://doi.org/10.52547/JCT.9.1.76

چکیده
  هدف: این مطالعه با هدف بررسی اثر لیتیوم کلراید و سیلیمارین بر تمامیتDNA و هسته اسپرم اپی‫دیدیمی قوچ نژاد فراهانی انجام شد.مواد و روش­ها: در این مطالعه، بیضه­های قوچ نژاد فراهانی پس از ذبح در کشتارگاه اراک به‫صورت روزانه به آزمایشگاه منتقل و پس از چند برش در ناحیه اپی‫دیدیم بیضه­ها، با استفاده از محیط کشت Ham,s Flo  داخل لوله­های ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
تاثیر IAA بر تحمل به تنش شوری گیاه‫چه‌های تنباکو ((Nicotiana plumbaginifolia در شرایط کشت در شیشه‬‬‬‬‬‬‬
دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1397، صفحه 86-101

https://doi.org/10.52547/JCT.9.1.86

چکیده
  هدف: هدف این مطالعه بررسی ارتباط بین IAA و برخی از شاخص‫های بیوشیمایی و فیزیولوژیکی به‫منظور تحمل به تنش شوری است.مواد و روش‌ها: بذرها‫ی استریل تنباکو در محیط کشت MS کشت شدند. گیاه‫چه‌های تنباکو ((Nicotiana plumbaginifolia تکثیر شده در شرایط کشت بافت به‫مدت 4 هفته تحت تیمار  IAA  (ا میلی گرم در لیتر) و شوری (0، 100 و 200 میلی مولار) قرار گرفتند و بعد ...  بیشتر