فصلنامه
علمی - پژوهشی
بررسی بیان مارکر سلولهای بنیادی SALL4 در مزنسفالن طی‌تکوین‌جنین جوجه

ملیحه بهادری؛ سعیده ظفر بالانژاد؛ محمد مهدی فرقانی فرد

دوره 6، شماره 1 ، فروردین 1394، صفحه 1-7

https://doi.org/10.52547/JCT.6.1.1

چکیده
  هدف: هدف از این مطالعه بررسی کمی بیان mRNA ژنSALL4  در مزنسفالن طی مراحل رشد و نمو جنینی جوجه است .  مواد و روش‏ها : در این پژوهش تجربی از تخم مرغ‏های نطفه دار انکوبه شده در حرارت37 تا 5/37 درجه سانتی‏گراد و رطوبت 60 تا 65 درصد  استفاده شد. پس از شروع رشد و نمو جنینی قسمتی از بافت پروزنسفالن مغز به‏طور روزانه از تخم مرغ‏ها جمع آوری ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بررسی اثر سرب بر فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدانی، میزان پرولین و آلکالوئید کل کالوس گیاه پریوش

محمدرضا امیرجانی؛ محمدحسین آبنوسی؛ مجید مهدیه؛ سارا قره‌شیخ‌لو

دوره 6، شماره 1 ، فروردین 1394، صفحه 9-21

https://doi.org/10.52547/JCT.6.1.9

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر تنش اکسیداتیو ناشی از حضور غلظت‌های مختلف فلز سرب در محیط کشت MS بر فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانتی، میزان پرولین و آلکالوئیدکل کالوس گیاه پریوش بود.مواد و روش‌ها: بذر گیاه پریوش در گلدان حاوی پرلیت کشت و به‏منظور القای کالوس، برگ‌ها در شرایط استریل بر روی محیط کشت جامد MS قرار داده شدند. کالوس‌‌ها ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بررسی قابلیت بقای سلول‏های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی بر روی داربست‏های طبیعی به‏عنوان محیط رشد مناسب

مهدیه قیاثی؛ رضا طباطبائی قمی؛ ناصر کلهر؛ محمد مهدی زاده؛ محسن شیخ حسن

دوره 6، شماره 1 ، فروردین 1394، صفحه 23-29

https://doi.org/10.52547/JCT.6.1.23

چکیده
  هدف: هدف از این مطالعه ارزیابی کارایی دو داربست پلاسمای غنی شده از پلاکت  (PRP)و فیبرین گلو در ایجاد محیط مناسب جهت رشد سلول‏های بنیادی مزانشیمی می‏باشد.مواد و روش‏ها: در این مطالعه، آماده سازی دو داربست PRP و فیبرین گلو انجام پذیرفت و سلول‏های بنیادی مزانشیمی از بافت چربی جداسازی شد. مزانشیمی بودن سلول‏ها با مارکرهای سطحی مزانشیمی ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بررسی اثر محافظتی عصاره هیدروالکلی برگ گیاه پنیرک (Malva neglecta L.) برآسیب کبدی القا شده توسط تتراکلریدکربن(ccl4) در موش های صحرایی نر

سیده فاطمه تروهید؛ ناصر میرازی؛ عبدالرحمن صریحی

دوره 6، شماره 1 ، فروردین 1394، صفحه 31-42

https://doi.org/10.52547/JCT.6.1.31

چکیده
  هدف: هدف این بررسی، مطالعه اثر محافظتی عصاره هیدروالکلی برگ پنیرک(Malva neglecta L.)  بر کبد موش‌های القا شده با تتراکلرید‌ کربن می‌باشد.مواد و روش‌‏ها: در این بررسی 35 موش صحرایی نر در محدوده وزنی 230 تا 250 گرم به گروه‌های کنترل، شم، شاهد، تیمار 1 و2 تقسیم شدند. گروه‌های تیمار توسط تتراکلرید‌کربن القا و دو ساعت بعد توسط عصاره با دز 300 میلی‏گرم ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بررسی اثر اشعه گاما بر تغییرات الگوی پروتئینی و تنوعات سوماکلونال در گیاه درمنه کوهی

شبنم جلیلی؛ علی اکبر احسانپور؛ غلامرضا اصغری؛ محمد رضا عبدی

دوره 6، شماره 1 ، فروردین 1394، صفحه 43-49

https://doi.org/10.52547/JCT.6.1.43

چکیده
  هدف: هدف از این مطالعه بررسی اثر تابش گاما بر تغییرات احتمالی ژنتیکی و الگوی پروتئینی کالوس و درمنه کوهی میباشد. مواد و روش‏ها: در این مطالعه جوانههای جانبی به همراه نوساقه گیاه پس از دو هفته رشد در محیط کشت MS در معرض سه دوز 50، 100 و 200 گری پرتو گاما قرار داده شد و پس از چهار هفته رشد در شرایط درون شیشه، الگوی الکتروفورزی پروتئینها با روش ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
توالی‌یابی ژن همساخت LEAFY در روپاس (Solanum villosum Mill.)

محسن اسدی خانوکی؛ فرخنده رضانژاد؛ غلامرضا شریفی سیرچی؛ حسینعلی ساسان

دوره 6، شماره 1 ، فروردین 1394، صفحه 51-58

https://doi.org/10.52547/JCT.6.1.51

چکیده
  هدف: هدف از این تحقیق شناسایی همساخت این ژن در گونه‌ای تاجریزی به‏نام روپاس (Solanum villosum Mill.) است.مواد و روش‏ها: RNA کل از مریستم راس شاخساره استخراج و برای ساخت cDNA استفاده گردید. آغازگر‌های اختصاصی بر اساس توالی‌ ژن‌های همساخت LEAFY در سایر گیاهان هم جنس و هم خانواده، طراحی و از آن‌ها در واکنش‌ RT-PCR استفاده گردید. محصول RT-PCR پس از خالص ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بررسی قابلیت جذب یون‌های روی و نقره توسط گیاهچه‌های ازمک (Lepidium draba L.) و تاثیر این یون‌ها بر خصوصیات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی گیاهچه‌ها

علی ریاحی مدوار؛ معین الدین نصیری بزنجانی؛ کبری یوسفی؛ مهدی محمدی

دوره 6، شماره 1 ، فروردین 1394، صفحه 59-70

https://doi.org/10.52547/JCT.6.1.59

چکیده
  هدف: هدف از انجام این تحقیق، بررسی توانایی گیاهچه‌های ازمک (Lepidium draba L.) در حذف یون‌های روی و نقره از محیط کشت بود. مواد و روش‌ها: بذرهای این گیاه در محیط MS جامد به‏مدت 15 روز در حضور غلظت‌های متفاوت دو یون نقره و روی کشت داده شدند. تجمع زیستی این فلزات در گیاهچه‌ها توسط دستگاه جذب اتمی اندازه‌گیری شد. علاوه بر این، خصوصیات بیوشیمیایی ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
مطالعه اثر کادمیوم بر مراحل تکوین و الگوی پروتئینی بساک و دانه‌های گرده گل اطلسی ( Petunia hybirda Juss.)

عبدالکریم چهرگانی راد؛ حسن رمضانی؛ فریبا محسن زاده؛ زهرا بقایی فر؛ حسن باب الحوائجی

دوره 6، شماره 1 ، فروردین 1394، صفحه 71-86

https://doi.org/10.52547/JCT.6.1.71

چکیده
  هدف: کادمیوم یکی از آلاینده‏های جوی و بخشی از ذرات خروجی خودروهای دیزل است و هدف پژوهش حاضر تعیین اثرات کادمیوم بر روند تکوین و الگوی پروتئینی بساک و دانه‌های گرده گل اطلسی که به‏طور متداول در فضای سبز اکثر شهرهای بزرگ کشت می‌شوند، می‌باشد.مواد و روش‌ها: گیاهان اطلسی در گلدان‌های آزمایشگاهی کشت داده شده و با غلظت‌های مختلفی ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
اثر حفاظتی روغن سیاه دانه بر سمیت القاء شده توسط بیس فنول آ بر بافت بیضه موش بالغ NMRI

ملک سلیمانی مهرنجانی؛ سیدمحمد علی شریعت زاده؛ مهدی آزادپور

دوره 6، شماره 1 ، فروردین 1394، صفحه 87-96

https://doi.org/10.52547/JCT.6.1.87

چکیده
  هدف: هدف از این مطالعه بررسی اثر حفاظتی روغن سیاه دانه به‏عنوان یک آنتی اکسیدانت بر بافت بیضه موش‏های تیمار شده با بیس فنول A بود‏.مواد و روش‏ها: در این مطالعه 24 سر موش نر بالغ NMRI به چهار گروه (6=n) : کنترل‏، بیس فنول A (mg/kg/day 200)‏، روغن سیاه دانه (ml/kg/day 5) و بیس فنول A + روغن سیاه دانه تقسیم شدند. 34 روز پس از تیمار دهانی با اندازه‌گیری ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
افزایش تولید هورمون رشد انسانی نوترکیب در سلول‌های CHO از طریق کنترل شرایط کشت سلولی

زهرا سادات عقیلی؛ سید حمید زرکش اصفهانی

دوره 6، شماره 1 ، فروردین 1394، صفحه 97-106

https://doi.org/10.52547/JCT.6.1.97

چکیده
  هدف: هدف این مطالعه افزایش تولید هورمون رشد انسانی توسط اضافه کردن ترکیبات شیمیایی به محیط کشت فاقد سرم سلول‌های CHO و بررسی خواص hGH تولید شده می‌باشد.مواد و روش‌ها: در این مطالعه، تاثیر تیمارهای مختلف شامل غلظت‌های مختلف گلیسرول،DMSO ، NaBu و ZnSO4 در سلول‌های CHO مورد بررسی قرار گرفت و تولید GH به‏روش الایزا سنجیده شد.سلول‌ها به هر چاهک ...  بیشتر