فصلنامه
علمی - پژوهشی
اثرات ضد تکثیری و کشندگی زهر زنبور عسل و -D آلفا توکوفرول سوکسینات (ویتامین E) بر روی رده ی سلول سرطانی پرومیلوسیتانسانی HL-60
دوره 3، زمستان 91 ، دی 1391، صفحه 287-296

https://doi.org/10.52547/JCT.3.4.287

چکیده
  هدف: لوسمی حاد پرومیلوسیتی شایع‏ترین لوسمی حاد درمیان بزرگسالان است. امروزه ازD -آلفا توکوفرولسوکسینات(ویتامینE) جهت مهار تکثیر و القا مرگ سلولیدر درمان لوسمی استفاده می‏شود. با توجه به اینکه غلظت‏های بالای ویتامینجهت القا مرگ سلولی دارای اثرات جانبی بوده و استفاده از دوزهای بالای آن امکان پذیر نیست، لذا سعی می‏شود با بکار ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
مطالعه استریولوژیکی اثرویتامین E بر بافت کلیه رت پس از تیمار با پارا نونایل‏فنل
دوره 3، زمستان 91 ، دی 1391، صفحه 297-306

https://doi.org/10.52547/JCT.3.4.297

چکیده
  هدف: پار انونایل‌فنل یک آلاینده زیست محیطی است که با توان تولید رادیکال آزاد می‌تواند موجب تخریب بافت شود. هدف این مطالعه بررسی اثر ویتامین E به عنوان یک آنتی آکسیدانت قوی بر بافت کلیه در رت‏های تیمار شده با پارا نونایل فنل با استفاده از تکنیک استریولوژی بود. مواد و روش‏ها: برای انجام این آزمایش تعداد 24 سر رت نر نژاد ویستار بامیانگین ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
همسانه‌سازی و مطالعه ویژگی‌های بیوانفورماتیکی ژن عامل آنزیم تروپینون ردوکتاز 2 (TR II)از گیاه بنگدانه (Hyoscyamus niger)
دوره 3، زمستان 91 ، دی 1391، صفحه 307-318

https://doi.org/10.52547/JCT.3.4.307

چکیده
  هدف:هدف از این پژوهش استخراج و همسانه‌سازی ژن تروپینون ردوکتاز 2 (tr-II) در جهت آنتی‌سنس در ناقل دوتایی pBI121 جهت تهیه گیاهان تراریخت با توانایی کاهش آنزیم TR-II و تولید بیشتر آلکالوئیدهای هیوسیامین و اسکوپولامین در پروژه‌های آینده بود.مواد و روش‌ها: RNA کل از ریشه‌های کشت شده گیاه بنگدانه بومی ایران استخراج و ژن هدف پس از ساخت cDNAو همسانه‌سازی ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
کاربردنشانگرپروتئین‌های ذخیره‌ایبذردرجداسازی هفت رقم سویا (Glycine max)
دوره 3، زمستان 91 ، دی 1391، صفحه 319-327

https://doi.org/10.52547/JCT.3.4.319

چکیده
  هدف: هدف از این مطالعه بررسی تفاوت هفت رقم بذر سویاتحت کشت در ایران بر اساس الگوی پروتئین‌های ذخیره‌ای بذر با استفاده از روشSDS-PAGE  می‌باشد.مواد و روش‌ها: پروتئینمحلولکلدانه از هفت رقم سویا تحت کشت در ایران شامل: GK،L17 ،ساری،033،032،تلار و سحر استخراج و اندازه‌گیری شد.سپسالگویالکتروفورزیپروتئین‌هایذخیره‌ای دانه‌های هفت رقم سویا ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
باززایی و تنوعات سوماتیکی در گیاه شمعدانی عطری ( L. Pelargonium roseum)
دوره 3، زمستان 91 ، دی 1391، صفحه 227-336

https://doi.org/10.52547/JCT.3.4.227

چکیده
  هدف: شمعدانی عطری (Pelargomium roseum L.) گیاهی زینتی با خواص ارزشمند دارویی می‏باشد. هدف از این مطالعه، بهینه سازی شرایط تکثیر و باززایی گیاه شمعدانی عطری و همچنین بررسی تنوعات سوماتیکی احتمالی گیاهان باززایی شده می‏باشد.مواد و روش‎ها: در این مطالعه ابتدا از گیاهان گلدانی جدا کشت هایی از ساقه که حاوی جوانه انتهایی و چند برگ کوچک بود تهیه ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
عملکرد و فنوتیپ لنفوسیتی بافت آپاندیس سالم و حاد در بیماران مبتلا به آپاندیسیت
دوره 3، زمستان 91 ، دی 1391، صفحه 337-343

https://doi.org/10.52547/JCT.3.4.337

چکیده
  هدف: التهاب آپاندیس (آپاندیسیت) یکی از شایع ترین بیماری‎هایالتهابی شکمی است.عمل‎کرد بافت آپاندیس بخوبی مشخص نیست. در این مطالعه جهت درک بهتر عملکرد ایمونولوژیک آپاندیس، الگوی فنوتیپیک و عمل‎کردی زیر دسته های لنفوسیتی در بافت آپاندیس بیماران مبتلا به آپاندیسیت و افراد سالم مورد ارزیابی قرار گرفت.مواد و روش‏ها:  نمونه‎هایبافتی ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
مدل سازی سرطان پستان با استفاده از مواد شیمیایی و بررسی تاثیر رادیوداروی P32 بر سلول‎های سرطان حاصل
دوره 3، زمستان 91 ، دی 1391، صفحه 345-350

https://doi.org/10.52547/JCT.3.4.345

چکیده
  هدف‎: توانایی داروی رادیواکتیو p 32 برای درمان و کنترل سرطان پستان و بررسی توزیع این رادیو دارو در موش‎های مبتلا مورد بررسی این مقاله می‎باشد.مواد و روش‎ها: 10تا20 میلی‎گرم بر کیلوگرم وزن بدن از کارسینوژن DMBA به رت‎های نژاد SD تحت آزمایش خورانده شد. تومورهای به قطر 10 تا 15میلی‎متر برای آزمایش انتخاب شدند. رادیو دارو بر اساس الگوی ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بررسی اثرات محافظتی Ephedra pachyclada بر مدل حیوانی بیماری حاد کبدی القا شده با تتراکلرید کربن
دوره 3، زمستان 91 ، دی 1391، صفحه 351-362

https://doi.org/10.52547/JCT.3.4.351

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی اثرات محافظتیEphedra pachycladaبر آسیب حاد کبدی ناشی از تتراکلریدکربن بود.مواد و روشها: در این مطالعه ابتدا آزمایشی جهت دستیابی به مدل حیوانی استاندارد طراحی شد. در این آزمایش 30 سر موش به 3 گروه کنترل، شم و مدل تقسیم شدند. حیوانات گروه مدل 2 میلی‎لیتر بر کیلوگرم از تتراکلریدکربن50 درصد (1:1 در روغن زیتون استریل) را ...  بیشتر