فصلنامه
علمی - پژوهشی
اثر مکمل‌سازی کو‌آنزیم ‌Q10‌‌ بر کراتین کیناز سرمی، لکوسیتوز، ترومبوسیتوز و نیمرخ لیپیدی خون مردان غیرفعال متعاقب فعالیت هوازی
دوره 3، پاییز 91 ، مهر 1391، صفحه 193-199

https://doi.org/10.52547/JCT.3.3.193

چکیده
  هدف: با توجه به مطالعات محدود مربوط به اثر مصرف کوآنزیم Q10 بر پاسخ ناشی از ورزش شاخص‌های زیستی، تحقیق حاضر به منظور تعیین اثر کوتاه مدت مکمل‌سازی کوآنزیمQ10 بر کراتین کیناز تام سرمی، لکوسیتوز، ترومبوسیتوز و نیمرخ‌ لیپیدی خون مردان غیر فعال پس از یک وهله فعالیت هوازی انجام شد.مواد و روش‌ها: 20 مرد غیرفعال (22 تا 26سال، توده‌ی چربی 13 تا16 ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بررسی مراحل تکوین مادگی و مگاگامتوفیت در Ranunculus arvensis L.
دوره 3، پاییز 91 ، مهر 1391، صفحه 201-210

https://doi.org/10.52547/JCT.3.3.201

چکیده
  هدف: مطالعه تکوین مادگی وگامتوفیت ماده در علم گیاه شناسی و تاکسونومی گیاهی اهمیت دارد. این پژوهش به منظور مطالعه مراحل تکوین تخمک  در گیاه Ranunculus arvensis L. و مقایسه با سایر تاکسون‏های گزارش شده این تیره، انجام شد.مواد و روش‏ها: گل‌ها و غنچه‌ها در مراحل مختلف نمو برداشت، در FAA70  تثبیت و در الکل 70 درصد  نگهداری شدند. نمونه‌ها پس ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
انتقال و بیان ژن NGF در سلول‏های بنیادی مغز استخوان موش با استفاده از دو وکتور لنتی ویروسی HIV و FIV
دوره 3، پاییز 91 ، مهر 1391، صفحه 211-220

https://doi.org/10.52547/JCT.3.3.211

چکیده
  هدف: در این مطالعه میزان انتقال بیان ژن توسط لنتی‌ ویروس‏های مشتق از ویروس نقصان ایمنی انسانی                                          “Human immunodeficiency virus”( HIV) با میزان انتقال بیان ژن توسط لنتی ویروس مشتق از ویروس نقصان ایمنی گربهImmunodeficiency ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
اثر تمرین سرعتی و مکمل ویتامینE و C بر گلوتاتیون پراکسیداز، لیپوپروتئین کم چگال اکسیدشده و مالون دی‌آلدئید پلاسمایی استراحتی
دوره 3، پاییز 91 ، مهر 1391، صفحه 221-230

https://doi.org/10.52547/JCT.3.3.221

چکیده
  هدف: این مطالعه به بررسی اثر تمرین سرعتی و تمرین سرعتی همراه با مصرف مکمل ویتامینE  و C بر لیپوپروتئین کم چگال اکسیدشده (LDL-ox)، مالون‏دی‏آلدئید (MDA) و فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز (GPX) پرداخته‌است.مواد و روش‌ها: 40 نفر داوطلب پسر سالم مشغول به تحصیل در مراکز تربیت معلم مشهد (میانگین قد 40/5 ± 171 سانتی‏متر، سن 9/1± 19 سال و وزن ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
الگوی توزیع سلول‌های پانت در نواحی گوناگون روده‌ی کوچک در گوسفند و بز در سطح میکروسکوپ نوری و الکترونی
دوره 3، پاییز 91 ، مهر 1391، صفحه 231-236

https://doi.org/10.52547/JCT.3.3.231

چکیده
  هدف: هدف از این مطالعه مقایسه‌ی توزیع کمی و ویژگی‌های بافتی سلول‌های پانت روده‌ی کوچک در گوسفند و بز بود.مواد و روش‏ها: 10 راس گوسفند سالم بالغ (5 نر و 5 ماده) و 10 راس بز سالم بالغ (5 نر و 5 ماده) از نژاد لری بختیاری در کشتارگاه شهرکرد انتخاب شدند. مقاطع بافتی تهیه شده با میکروسکوپ نوری و الکترونی مورد بررسی قرار گرفتند.نتایج: سلول‌های ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
ارزیابی جوانه‌زنی بذر، رشد و آناتومی گیاه Salsola arbuscula Pall. تحت تنش شوری در شرایط کشت در شیشه
دوره 3، پاییز 91 ، مهر 1391، صفحه 237-249

https://doi.org/10.52547/JCT.3.3.237

چکیده
  هدف: در این پژوهش اثر تنش شوری بر جوانه‌زنی بذر، آناتومی برگ و ساقه و پارامترهای رشد در گیاهان ده ‌و شصت روزه گونه   Salsola arbuscula مورد بررسی قرار گرفت.مواد و روش‌ها: بذر گیاه Sasola arbuscula در دو محیط WA (حاوی 0، 100، 200، 250 و300 میلی‏مولار سدیم کلراید) و MS (حاوی 0، 100، 200، 250، 275 و 300 میلی‏مولار سدیم کلراید)، در شرایط در شیشه کشت و به ترتیب گیاهان ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
کانال‌های آبی NtPIP1;1 و NtPIP2;1 توزیع مکانی متفاوتی در سلول‌های گیاه توتون دارند
دوره 3، پاییز 91 ، مهر 1391، صفحه 251-257

https://doi.org/10.52547/JCT.3.3.251

چکیده
  هدف: حرکت آب از عرض غشاهای سلولی با حضور پروتئین‌هایی بنام ‌کانال آبی یا آکواپورین تسهیل می‌شود. کانال‌‌های آبی غشاپلاسمایی گیاهان به دو گروه PIP1s و PIP2s تقسیم می‌شوند که فعالیت انتقال آب متفاوتی را نشان می‌دهند به طوری که PIP1s غیرفعال بوده، در حالیکه PIP2s افزایش قابل توجهی را در ضریب نفوذپذیری آبی اسموتیک غشاء (p f) موجب می‌شود. این تفاوت ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
اثرات تلقیح باکتریایی ریزوبیوم ملیلوتی (Rhizobium meliloti) بومی و استاندارد بر رشد گیاه یونجه (Medicago sativa) تحت آلودگی SO2 هوا
دوره 3، پاییز 91 ، مهر 1391، صفحه 259-270

https://doi.org/10.52547/JCT.3.3.259

چکیده
  هدف: در این مطالعه اثرات ریزوبیوم بر رشد گیاه یونجه تحت شرایط آلودگی SO2 هوا ارزیابی شده است.مواد و روش‌ها: گیاهان 35 روزه (تلقیح نشده، تلقیح شده با ریزوبیوم بومی و استاندارد) به مدت 6 روز متوالی، هر روز 2 ساعت تحت تیمار غلظت‌های مختلف گاز SO2 (0، 5/0، 1، 5/1 و 2ppm) قرار گرفتند.نتایج: نتایج کاهش معنی‌دار سطح برگ، طول ساقه، عمق ریشه و وزن تر و ...  بیشتر