فصلنامه
علمی - پژوهشی
ارزیابی توان زیستی و آپوپتوزیس در اسپرم‌های انسان تیمار شده با سدیم آرسنیت
دوره 4، زمستان92 ، اسفند 1392، صفحه 361-370

https://doi.org/10.52547/JCT.4.4.361

چکیده
  هدف: هدف از این پژوهش ارزیابی توان زیستی و همچنین خصوصیات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی آپوپتوزیس در اسپرم‏های انسان تیمار شده با سدیم آرسنیت بود.مواد و روش‏ها: نمونه‏های اسپرم انسان با غلظت‏های 0، 1/0، 20 و 100 میکرومولار سدیم آرسنیت برای زمان‏های 0، 60، 120 و 180 دقیقه تیمار شدند. ارزیابی توان زیستی اسپرم توسط سنجش MTT و تمامیت DNA توسط رنگ‏آمیزی ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بررسی اثر محیط کشت حاصل از سلول های بنیادی مزانشیمی انسانی بر نارسایی حاد کلیوی ناشی از سیس پلاتین در موش صحرایی
دوره 4، زمستان92 ، اسفند 1392، صفحه 371-379

https://doi.org/10.52547/JCT.4.4.371

چکیده
  هدف: سیس پلاتین یکی از موفق‏ترین داروها برای مقابله با بسیاری از سرطان‏ها است، اما میزان سمیت حاد کلیوی بالای آن، تجویز این دارو را محدود می‏کند. هدف از انجام این تحقیق بررسی اثر فاکتورهای ترشحی سلول‏های بنیادی مزانشیمی انسانی بر نارسایی حاد کلیوی ناشی از سیس پلاتین در موش صحرایی می‏باشد.مواد و روش‏ها: در این مطالعه از موش ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
ساخت لنتی‏ویروس‏های نوترکیب ناقل ژن DJ-1 و انتقال آن‏ها به سلول‏های انسانی
دوره 4، زمستان92 ، اسفند 1392، صفحه 381-388

https://doi.org/10.52547/JCT.4.4.381

چکیده
  هدف: اهداف این مطالعه ساب‏کلونینگ ژن (PARK7) DJ-1 به‏ درون وکتور انتقال لنتی‏ویروسی، تولید لنتی‏ویروس‏های نوترکیب و آلوده سازی سلول‏های هدف با این ویروس‏ها می‏باشند.مواد وروش‏ها: ژن DJ1 با استفاده از آنزیم های محدود کننده EcoR1 و Xho1 از وکتور pcDNA-DJ1 به دست آمد. وکتور انتقالی لنتی ویروس به صورت همزمان توسط آنزیم های محدود کننده ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
اثر تمرین هوازی به همراه مکمل سازی با ویتامین D بر ریسک فاکتورهای قلبی-عروقی در زنان چاق
دوره 4، زمستان92 ، اسفند 1392، صفحه 389-396

https://doi.org/10.52547/JCT.4.4.389

چکیده
  هدف: ویتامین D نقش مهمی در درمان و پیشگیری از سندروم متابولیک دارد که ممکن است مزایای تمرین ورزشی را افزایش دهد. هدف این مطالعه تعیین اثرات 8 هفته تمرین هوازی با و بدون مکمل سازی ویتامین D بر شاخص‌های سندروم متابولیک در زنان کم تحرک بود.مواد و روش‌ها: در این مطالعه نیمه تجربی با طرح پیش آزمون-پس آزمون، سی زن میان‏سال چاق (4/5±25/44 سال) ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
تکوین تخمک و مگاگامتوفیت در Adonis flammea Jacqu. : گزارش سقط تخمک و رویان
دوره 4، زمستان92 ، اسفند 1392، صفحه 397-405

https://doi.org/10.52547/JCT.4.4.397

چکیده
  هدف: با توجه به اینکه مطالعات کاربردی و مولکولی در Ranunculaceae در حال افزایش است، بررسی و درک تکوین گل در این تیره ضروری است. در این پژوهش مراحل و چگونگی تکوین تخمک در گیاه Adonis flammea بررسی شد.مواد و روش‏ها: گل‌های جوان و غنچه‌ها در مراحل مختلف برداشت، در FAA 70 تثبیت و در الکل 70 درصد نگهداری شدند. نمونه‌ها پس از آب‌گیری و قالب‌گیری در پارافین، ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بررسی اثرات مصرف جنتامایسین بر مورفولوژی طناب‌های بیضه‎ای نوزاد خرگوش
دوره 4، زمستان92 ، اسفند 1392، صفحه 407-414

https://doi.org/10.52547/JCT.4.4.407

چکیده
  هدف: این مطالعه به ارزیابی اثرات تراتوژنیک جنتامایسین بر طناب‌های بیضه‎ای نوزادان خرگوش‌ که مادران آنها در طی بارداری این دارو را دریافت کردند می پردازد.مواد و روش‌‌ها: مطالعه تجربی حاضر بر روی 40 سر خرگوش 6 ماهه که در چهار گروه 10تایی (8 ماده، 2 نر) دسته‌بندی و با روش پلی‌گامی باردار شدند صورت گرفت. تزریق جنتامایسین با دوز 7/1 میلی‏گرم ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
افزایش شکستگی DNA اسپرم انسان بعد از دو ساعت انکوباسیون
دوره 4، زمستان92 ، اسفند 1392، صفحه 415-423

https://doi.org/10.52547/JCT.4.4.415

چکیده
  هدف: در این مطالعه میزان شکستگی DNA اسپرم انسانی بعد از آماده سازی به‏روش Direct swim-up در زمان‏های مختلف انکوباسیون به‏وسیله تکنیک TUNEL مورد ارزیابی قرار گرفت تا بهترین زمان برای انکوباسیون اسپرم‏های نرمال شسته شده برای استفاده در تکنیک‏های کمک باروری (ART) به‏دست آید.مواد و روش‏ها: در این مطالعه آینده نگر، 21 نمونه‏ی اسپرم نرمال ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
مطالعه ارتباط بین ساختار کیسه بیضه با طول، قطر و وزن بدن در زالوی طبی Hirudo orientalis بر اساس مطالعات ریخت سنجی و بافت شناختی
دوره 4، زمستان92 ، اسفند 1392، صفحه 425-434

https://doi.org/10.52547/JCT.4.4.425

چکیده
  هدف: هدف از این مطالعه یافتن ارتباطی بین خصوصیات بدن زالوی طبی (Hirudo orientals)، با ساختار کیسه بیضه و خوشه‏های اسپرمی آن است تا بتوان ارتباطی بین این مشخصات و بلوغ جنسی به ‏منظور اهداف پرورشی برقرار کرد.مواد و روش ها: 30 نمونه از افراد جمعیت زالوی طبی از سه آب بند در شهرستان گنبدکاووس در ماه‏‏های اردیبهشت، تیر و آبان جمع آوری شدند. طول، ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بررسی اثر کورکومین بر سلول‏های نوروپروژنیتور کورتکس جنین رت در شرایط in vitro
دوره 4، زمستان92 ، اسفند 1392، صفحه 435-443

https://doi.org/10.52547/JCT.4.4.435

چکیده
  < p>هدف: کورکومین یک رنگیزه زرد است که از زردچوبه به دست می آید. دارای خواص ضد سرطانی وآنتی اکسیدانی می‏باشد و احتمال می‏رود که نقش به سزایی در جلوگیری از بیماری‏های تحلیل برنده مغز ایفا کند. اما تاکنون اثرات آن بر روی سیستم عصبی در دوران جنینی به خوبی مطالعه نشده است. در این مطالعه اثر کورکومین بر سلول‏های پروژنیتور عصبی (NPC) ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
مطالعه برخی اثرات تراتوژنیک داروی گاباپنتین بر جنین‌ موش نژاد NMRI
دوره 4، زمستان92 ، اسفند 1392، صفحه 445-450

https://doi.org/10.52547/JCT.4.4.445

چکیده
  هدف: این مطالعه با هدف تعیین ناهنجاری های ماکروسکوپی ایجاد شده توسط داروی گاباپنتین  در زمان لانه گزینی و اندام سازی جنین طراحی گردید.مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی از 40 موش ماده نژاد NMRI استفاده شد. موش‌های ماده  باردار در 4 گروه ١٠ تایی، شامل سه گروه تجربی (I، II، III ) و یک گروه شاهد (دریافت کننده سرم فیزویوژی) دسته‌بندی شدند. سه ...  بیشتر