فصلنامه
علمی - پژوهشی
همزیستی اقاقیا- ریزوبیوم جهت گیاه‌پالایی خاک‌های آلوده به نفت‌خام
دوره 4، بهار 92 ، فروردین 1392، صفحه 1-12

https://doi.org/10.52547/JCT.4.1.1

چکیده
  هدف: اندرکنش میکروب- گیاه به‎عنوان یک جریان مهم کارآمد گیاه‌پالایی آلودگی نفتی مورد توجه است. استفاده از لگوم-ریزوبیوم روش مناسبی برای پالایش اراضی آلوده به نفت‌خام می‌باشد. هدف از این مطالعه ارزیابی توانایی گیاه‌پالایی همزیستی اقاقیا- ریزوبیوم در خاک‌های آلوده به نفت‌خام می‌باشد. مواد و روش‌ها: گیاهچه‌های سه روزه اقاقیا به ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
تغییر پارامترهای مقاومت به نیکل بر اثر نور در کالوس‌های گیاه بیش‌انباشتگر نیکل آلیسوم اینفلاتوم
دوره 4، بهار 92 ، فروردین 1392، صفحه 13-24

https://doi.org/10.52547/JCT.4.1.13

چکیده
  هدف: گیاه  Alyssum inflatumبومی خاک‌های سرپنتین غرب ایران و بیش‌انباشتگر نیکل محسوب می‌شود. در این مطالعه از روش کشت کالوس استفاده شد تا با استفاده از سیستمی با درجات پیچیدگی کمتر از نظر سازمان بافتی و اندامی نسبت به گیاه کامل، مکانیسم‌های مقاومت به غلظت‌های بالای نیکل بررسی شود.مواد و روش‌ها: پس از تکثیر کالوس‌ها بر روی محیط MS و غلظت‌های ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
تفاوت‎های ماهیانه در فرآیند اسپرماتوژنز در جمعیتی از قورباغه مردابی Pelophylax ridibundus
دوره 4، بهار 92 ، فروردین 1392، صفحه 25-33

https://doi.org/10.52547/JCT.4.1.25

چکیده
  هدف: در این مطالعه فرآیند اسپرماتوژنز در گونه قورباغه مردابی ساکن مخمل‏کوه خرم آباد و تعیین نوع اسپرماتوژنز این گونه بررسی می‏شود.مواد و روش‎ها: تعداد 34 نمونه قورباغه مردابی نر طی ماه‌های اسفند تا شهریور از منطقه مطالعاتی جمع آوری شد. نمونه‌ها با اندازه‌گیری صفات ریخت سنجی، مریستیک و کلیدهای شناساییبه طریق علمی شناسایی شدند. ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
تاثیر آمادگی قلبی تنفسی، تسلط فراانگیزشی، هیجانات و استرس تنشی – کوششی در کشتی‌گیران نخبه: رویکرد نظریه بازگشتی
دوره 4، بهار 92 ، فروردین 1392، صفحه 35-43

https://doi.org/10.52547/JCT.4.1.35

چکیده
  هدف: این مطالعه نظریه بازگشتی را به کار برد تا در یک فعالیت شبیه‌سازی شده برای کشتی‌گیران، نقش تسلط فراانگیزشی، هیجانات، استرس تنشی-کوششی و آمادگی قلبی تنفسی را مشخص نماید.مواد و روش‌ها: در این مطالعه نیمه تجربی به صورت هدفمند 20 کشتی‌گیر نخبه از شهر اهواز انتخاب و از مقیاس تسلط هدف محور برای تعیین تسلط فراانگیزشی و از آزمون آستراند ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
تاثیر مواد تنظیم کننده رشد گیاهی بر شکست خواب بذرهای گیاه خارمریم ( Silybum marianum L.)
دوره 4، بهار 92 ، فروردین 1392، صفحه 45-54

https://doi.org/10.52547/JCT.4.1.45

چکیده
  هدف: گیاه خار مریم (Silybum marianum) متعلق به تیره کاسنی و از گیاهان مرتعی ایران، جایگاه شناخته شده ای در طب سنتی دارد ولی بذرهای این گیاه دارای خواب می باشند. تحقیق حاضر به بررسی موثرترین تیمار هورمونی برای تحریک جوانه زنی بذرهای این گیاه می پردازد.مواد و روش‎ها: بذرها با غلظت‌های 100، 250، 500 و 1000 پی پی ام هورمون‌های کینیتین، اکسین، اسید جیبرلیک ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بررسی تغییرات بافتی کبد در موش‎های صحرایی کلستاتیک در فواصل زمانی مختلف
دوره 4، بهار 92 ، فروردین 1392، صفحه 55-61

https://doi.org/10.52547/JCT.4.1.55

چکیده
  هدف: در کلستاز تغییر سطح اسیدها، نمک‌های صفراوی و اپیوئیدها با آسیب، فیبروز و نکروز بافت کبدی همراه است. برای بررسی میزان پیشرفت آسیب کبد، این مطالعه تاثیر زمانی بستن مجرای صفراوی بر تغییرات هیستولوژیک کبد موش صحرایی را نشان می دهد.مواد و روش‌ها: کلستاز به وسیله بستن دو طرفه مجرای صفراوی و سپس قطع آن در موش‌های نر نژاد ویستار ایجاد ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بررسی اثرات تراتوژنیک عصاره زرشک آبی بر بافت کبد جنین موش سوری
دوره 4، بهار 92 ، فروردین 1392، صفحه 63-70

https://doi.org/10.52547/JCT.4.1.63

چکیده
  هدف: هدف از این تحقیق بررسی اثرات تجویز عصاره زرشک در روزهای حساس بارداری بر رشد و نمو و تغییرات هیستومورفومتریک کبد جنین موش می‎باشد.مواد و روش‎ها: تعداد 20 سر موش باردار سوری به 4 گروه مساوی تقسیم شدند. گروه شاهد هیچ تزریقی نداشت. گروه شم آب مقطر و گروه‎های تجربی عصاره زرشک را در مقادیر 4 و40 میلی‎گرم بر کیلوگرم در روزهای 7، 8 و 9 ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بررسی استریولوژیک ساختار بافتی مری در بزهای بختیاری نر و ماده
دوره 4، بهار 92 ، فروردین 1392، صفحه 71-76

https://doi.org/10.52547/JCT.4.1.71

چکیده
  هدف: هدف از این پژوهش ارزیابی ویژگی‌های هیستومتری و استریولوژیک لایه‌های مختلف بافتی مری در دو جنس نر و ماده بز بود.مواد و روش‎ها: جهت بررسی ساختار میکروسکوپی مری بز به‌وسیله‌ی روش استریولوژی، تعداد 8 رأس بز بالغ و سالم از دو جنس انتخاب و سپس ناحیه‌ی گردنی دام‌ها تشریح و مری خارج گردید. نمونه‌های به‌دست آمده در محلول فرمالین بافر ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
اثر کوارستین بر تغییرات هیستولوژیک بافت رحم در موش های صحرایی اواریکتومی شده
دوره 4، بهار 92 ، فروردین 1392، صفحه 77-83

https://doi.org/10.52547/JCT.4.1.77

چکیده
  هدف: برداشتن تخمدان، ضخامت بافت پوششی مخاط آندومتر، تعداد سلول‏ها و غدد موکوسی را کاهش داده و لایه‏های دیگر رحم را تغییر می دهد. کوئرستین به عنوان یک فلاونوئید دارای خواصی از جمله جمع آوری کننده رادیکال های آزاد و آنتی اکسیدانتی است. این مطالعه به منظور بررسی اثر کوئرستین بر بافت رحم در موش‎های اوارکتومی انجام شد.مواد و روش‎ها: ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بررسی مقایسه‎ای برخی شاخص‎های فیزیولوژیک (محتوای کلروفیلی، فعالیت‎ فتوسنتزی ...) در گزینش سویه‎های جلبک Dunaliella sp. (جداسازی شده از آب‎های ایران)
دوره 4، بهار 92 ، فروردین 1392، صفحه 85-102

https://doi.org/10.52547/JCT.4.1.85

چکیده
  هدف: Dunaliella به‎عنوان یک جلبک تک‎سلولی فیتوپلانکتونی در تغذیه جانوران آبزی (به‏ویژه آب شور) اهمیت دارد. به منظور گزینش سویه‎های برتر، محتوای کلروفیلی در ارتباط با سایر شاخص‎های بیوماس جلبکی، در شرایط متفاوت محیط کشت مطالعه شد.مواد و روش‎ها: سویه‎های مختلف ایرانی و خارجی جلبک تحت تاثیر تیمارهای کمبود نیترات، افزایش نور، ...  بیشتر