فصلنامه
علمی - پژوهشی
اثر سطوح مختلف لسیتین سویا بر کیفیت منی و نسبت جنسیت اسپرم گاو هلشتاین با تکنیک Real-time qPCR

سپیده رستمی؛ محمدتقی بیگی‏ نصیری؛ محمد نظری؛ صالح طباطبایی وکیلی

دوره 10، شماره 3 ، مهر 1398، صفحه 133-142

https://doi.org/10.52547/JCT.10.3.133

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر به­منظور بررسی استفاده از سطوح مختلف لسیتین سویا در رقیق­کننده تریس بر کیفیت منی و نسبت جنسیت با استفاده از تکنیک real-time qPCR اجرا شد.مواد و روشها: نمونه­گیری از چهار گاو نر نژاد هلشتاین، یک بار در هفته انجام شد و سپس نمونه­های مناسب با هم مخلوط شدند. نمونههای اسپرم (در چهار تکرار) به سه گروه شامل صفر، یک و دو درصد لسیتین ...  بیشتر

بررسی میزان بیان miR-33 a، miR-429 و miR-200 c درسرطان سلول‌های غیر‏‏کوچک ریه

غزاله گلشن ‏راد؛ شهره زارع کاریزی؛ مرتضی کریمی ‏پور

دوره 10، شماره 3 ، مهر 1398، صفحه 143-151

https://doi.org/10.52547/JCT.10.3.143

چکیده
  هدف: در این تحقیق ارتباط miR-33a، miR-429 و miR-200c با مسیر EMT در سرطان سلول های غیرکوچک ریه، مورد بررسی قرار گرفت.مواد و روش ها: در این مطالعه از روش Real Time-PCR برای ارزیابی تغییرات بیان miRNAهای مذکور از 30 بافت توموری سلول‏های غیرکوچک ریه (NSCLC) (66 درصد در مرحله I و II و 34 درصد بیماران در مرحله III) استفاده شد. پس از استخراجRNA  از نمونه‏های بافتی سنتز ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
تولید آزمایشگاهی فرم فعال ایمونوتوکسین هدف‌گذاری شده برعلیه گیرنده فاکتور محرک رشد کلونی گرانولوسیت

مریم قدرتی سیاهمزگی؛ محمد علی نصیری خلیلی؛ مهدی زین الدینی؛ سیروس خدادادی؛ نسرین زرکار؛ نسرین فرامرزی

دوره 10، شماره 3 ، مهر 1398، صفحه 152-160

https://doi.org/10.52547/JCT.10.3.152

چکیده
  هدف: هدف از مطالعه‌ی حاضر، تولید پروتئین نوترکیب هیبریدی DT389GCSF به فرم فعال محلول در باکتری E. coli Bl-21(DE3) ، تخلیص و ارزیابی سمیت سلولی آن می‌باشد.مواد و روش‏ها: پروتئین DT389GCSF، با دنباله‌ی 6 هیستیدین در باکتری E. coli BL-21(DE3)  در دمای 28 درجه سانتیگراد به ‏فرم محلول بیان شد. سپس از طریق ستون کروماتوگرافی تمایلی نیکل سفاروز تخلیص شد. در نهایت ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
اثر نوع فعالیت ورزشی پس از رژیم غذایی پرچرب (HFD) بر بیان ژن گیرنده ایکس رتینوئید آلفا (RXRα) در هپاتوسایت‏های موش های نر ویستار

محسن جعفری

دوره 10، شماره 3 ، مهر 1398، صفحه 161-167

https://doi.org/10.52547/JCT.10.3.161

چکیده
  هدف: هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر 12 هفته تمرین تناوبی شدید (HIT) و تمرین مداوم کم شدت (LIT) بر بیان ژن RXRα در رت‏های نر ویستار پس از رژیم پرچرب بود.مواد و روش‏ها: آزمودنی‏ها پس از 13 هفته دریافت رژیم پرچرب به گروه‏های کنترل، تمرین HIT و تمرین LIT تقسیم شدند. سپس گروه‏های مورد بررسی تمرینات ورزشی را به‏مدت 12 هفته انجام دادند. در ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
ارزیابی رفتاری و بیوشیمیایی اثر نانواکسید منیزیم بر تخریب حافظه القا شده با محرومیت از خواب در موش صحرایی نر

مرتضی زارعی؛ لطف اله خواجه پور؛ مهناز کسمتی؛ حسین نجف‏زاده

دوره 10، شماره 3 ، مهر 1398، صفحه 168-180

https://doi.org/10.52547/JCT.10.3.168

چکیده
  هدف: در این مطالعه اثر نانواکسید منیزیم بر یادگیری و حافظه و تغییرات بیوشیمیایی هیپوکمپ در موش‏های صحرایی محروم شده از خواب، مورد ارزیابی قرار گرفته است.مواد و روش‏ها: در این مطالعه از موش‏های نر در گروه‏های کنترل، محرومیت از خواب و دریافت کننده‏های نانواکسید منیزیم با دوزهای 1 و 5 و 10 میلی‏گرم بر کیلوگرم، استفاده شد. جهت ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
تهیه داربست زیستی مشتق از مثانه گوسفند و بررسی زیست سازگاری و ویژگی‮های مکانیکی داربست

رضا نجفی ‏زنگیر؛ اسداله اسدی؛ صابر زهری

دوره 10، شماره 3 ، مهر 1398، صفحه 181-192

https://doi.org/10.52547/JCT.10.3.181

چکیده
  هدف: تهیه داربست زیستی مشتق از مثانه گوسفند با روش ترکیبی (فیزیکی وشیمیایی) و بررسی زیست سازگاری داربستمواد و روش‏ها: سلول‏زدایی مثانه گوسفند به‏روش فیزیکی و شیمیایی انجام شد. قطعات مثانه به‏مدت 24 ساعت در فریزر 4- درجه سانتی گراد  قرار گرفته و هر 6 ساعت به‏مدت 10 دقیقه در محلول (1/0 درصد) سدیم‏ آزید گذاشته شد. بعد از 24 ساعت به‏مدت ...  بیشتر