فصلنامه
علمی - پژوهشی
ارزیابی الگوهای بیان ژن مشتق از ریزآرایه در مدل‫های موشی تراژن بیماری آلزایمر (تائو و آمیلوئید بتا) با استفاده از ابزارهای زیست داده‏ورزی‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

جواد امینی؛ ناصر سنچولی؛ نیما سندگل

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1398، صفحه 1-11

https://doi.org/10.52547/JCT.10.1.1

چکیده
  هدف: در این پژوهش تغییرات بیان ژن و تاثیر آن بر شبکه­های پروتئینی، عوامل رونویسی، مسیرهای سلولی و RNAهای کوچک در مدل‏های موشی تراژن بیماری آلزایمر (آمیلوئید بتا و تائو) بررسی شد.مواد و روش‏ها: نتایج داده­های ریز آرایه ژن‏های بافت مغز در پایگاه داده GEO تجزیه و تحلیل، پیش بینی شبکه‏ها به‏کمک پایگاه داده String انجام و توسط نرم ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بررسی ارتباط سرطان سینه و پلی‫مورفیسم A/T 251 از ژن IL-8 درجمعیت زنان ایرانی با روش Tetra arms-PCR ‬‬‬‬‬‬‬

الهام سیاسی؛ مرضیه غلامی؛ فاطمه اشرفی

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1398، صفحه 12-23

https://doi.org/10.52547/JCT.10.1.12

چکیده
  هدف: در این مطالعه به ارتباط سرطان سینه و پلی‫مورفیسم A/T 251 از ژن اینترلوکین 8، به‏عنوان مارکر ژنتیکی در جمعیت زنان ایرانی با روش Tetra arms-PCR پرداخته شده است.مواد و روش‏ها: در این مطالعه شاهد-موردی، 50 زن مبتلا به سرطان سینه و 50 زن سالم به‏عنوان گروه کنترل انتخاب شدند. بعد از استخراج DNA، تعیین ژنوتیپ‏های پلی‫مورفیسم 251 T/A از ژن IL-8 به‏روش ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بررسی اثر ضدسرطان عصاره الکلی به‏لیمو Lippia citriodora: مهار متاستاز سلول‏های سرطان تخمدان A2780 از طریق بازیابی بیان E-کادهرین‬‬‬‬‬

الهه امینی؛ محمد نبیونی؛ جواد بهارآرا؛ سید بهرام بهزاد؛ دانیال سیفی؛ فرزانه سالک

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1398، صفحه 24-33

https://doi.org/10.52547/JCT.10.1.24

چکیده
  هدف: هدف از این مطالعه، بررسی پتانسیل پروآپوپتوزی و ضد متاستازی عصاره الکلی برگ به­لیمو (Lippia citriodora) بر سلول‏های سرطان تخمدان A2780 و بررسی بیان E-کادهرین به‏عنوان یکی از مارکرهای مهم در متاستاز است.مواد و روش­ها: در این پژوهش تجربی آزمایشگاهی، رده­ی سلولی A2780 از بانک سلولی پاستور تهیه و در محیط کشت RPMI1640 دارای FBS، 10 درصد به‏همراه ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی میوه‌ی نسترن وحشی بر پروفایل چربی وآنزیم‏های کبدی در سرم موش‏های سوری دیابتی

سعید صدیق اعتقاد؛ فرشته رحیمی؛ جواد محمودی؛ لیلا برادران

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1398، صفحه 34-41

https://doi.org/10.52547/JCT.10.1.34

چکیده
  هدف: هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی میوه­ی نسترن وحشی بر پروفایل چربی و آنزیم‏های کبدی در موش‏های سوری دیابتی است.مواد و روش‏ها: تعداد 96 عدد موش سوری نر در 4 گروه شامل گروههای سالم و دیابتی دریافت کننده نرمال سالین 9/0 درصد (خوراکی، ml/kg10) و گروه‏های سالم و دیابتی دریافت کننده عصاره گیاه (خوراکی، mg/kg 500) دسته‏بندی ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بررسی اثرداروی تاموکسیفن برروی بیان ژنCTNNBIP1 در سلول‏های بنیادی سرطانی مشتق شده از رده‏ی سلولیMKN-45

بهاره قدرتی؛ حسن اکرمی

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1398، صفحه 42-53

https://doi.org/10.52547/JCT.10.1.42

چکیده
  هدف: هدف از این تحقیق بررسی اثر غلظت‏های مختلفی از داروی تاموکسیفن بر روی بیان ژن  CTNNBIP1در سلول‌های بنیادی سرطانی مشتق شده از رده‌ی سلولیMKN-45 مربوط به سرطان معده به‌عنوان یک پتانسیل درمانی است.مواد و روش‫ها: در این تحقیق بقای سلول را با استفاده از تست تریپان بلو ارزیابی شد. پس از به‏دست آوردن IC50 سلول‌های بنیادی سرطانی مورد نظر ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بررسی اثر بیسفنول A بر تمایز استئوژنیک در سلول‌های بنیادی مزانشیم مغز استخوان رت بالغ: یک مطالعه‌ی آزمایشگاهی

آتنا سادات عظیمی؛ ملک سلیمانی مهرنجانی؛ مجید مهدیه

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1398، صفحه 54-62

https://doi.org/10.52547/JCT.10.1.54

چکیده
  هدف: هدف از این مطالعه، بررسی اثر بیسفنول A بر تمایز استئوژنیک در سلول‌های بنیادی مزانشیم مغز استخوان مستخرج از رت بالغ بود.مواد و روش‏ها: سلول‌های بنیادی مزانشیم مغز استخوان رت، با استفاده از روش فلشینگ استخراج شدند. در انتهای پاساژ سوم، سلول‌ها به گروه‌های کنترل و تیمار شده با غلظت‌های مختلف بیسفنول A (1، 5، 10، 50، 100، 250، 500، 1000، ...  بیشتر