فصلنامه
علمی - پژوهشی
بررسی میزان اکسین در گیاهان باززائی شده از ریشه‏های تراریخت تنباکو(Nicotiana tabacum L.) حاوی Ri –TDNA
دوره 1، زمستان 89 ، دی 1389، صفحه 1-7

https://doi.org/10.52547/JCT.1.4.1

چکیده
  < p>هدف: این تحقیق با هدف بررسی تغییرات ایجاد شده در میزان اکسین در گیاهان بازارایی شده از ریشه‏های گیاه تنباکو حاوی            Ri –T DNA می‏باشد. مواد و روش‏ها: در این تحقیق قطعات برگ گیاه تنباکو توسط باکتری آگروباکتریوم رایزوژنز تراریخت گردید. ریشه‏های موئین تراریخت ایجاد شده توسط توانایی رشدشان ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
تأثیر عناصر سنگین برآناتومی، برخی فلاونوئیدها و نیترو‌توکسین‌های برگ Coronilla varia L. در کشت هیدروپونیک
دوره 1، زمستان 89 ، دی 1389، صفحه 9-20

https://doi.org/10.52547/JCT.1.4.9

چکیده
  هدف: در این پژوهش اثر دو عنصر روی و نیکل بر آناتومی برگ و دو نوع متابولیت‌ ثانویه برگ (فلاونوئیدها و نیتروتوکسین‌ها) در گیاه یونجه تاجی مورد بررسی قرار گرفت.مواد و روش‌ها: گیاهان 40 روزه که به مدت 24 و 72 ساعت در شرایط هیدروپونیک در تنش با غلظت‏های 0، 5/7، 15، 5/22 و 30 میلی‌مولار کلرید روی و 0، 5/2 ، 5 ، 5/7 و 10 میلی‌مولار کلرید نیکل قرار گرفته ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بررسی اثر سیلی مارین بر زخم روده بزرگ القا شده با اسید استیک در موش سوری
دوره 1، زمستان 89 ، دی 1389، صفحه 21-28

https://doi.org/10.52547/JCT.1.4.21

چکیده
  هدف: در این مطالعه، اثر سیلی مارین بر زخم روده بزرگ القا شده با اسید استیک در موش سوری بررسی شده است.مواد و روش‏ها: 32 موش سوری بالغ نژاد Balb/C به وزن تقریبی 4 ± 36 گرم به 4 گروه 8 تایی تقسیم، گروه کنترل و دست نخورده بدون ایجاد بیماری، گروه شاهد دارای زخم روده (کولیت) بدون تحت درمان و گروه‏های تحت درمان تیمار دارای زخم با تجویز 40 و 80 میلی‏گرم ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
نشاندار سازی سیپروفلوکساسین با Technetium99m و توزیع بیولوژیکی آن در حیوانات سالم و عفونی
دوره 1، زمستان 89 ، دی 1389، صفحه 29-35

https://doi.org/10.52547/JCT.1.4.29

چکیده
  هدف: هدف از این مطالعه نشاندار سازی سیپروفلوکساسین با تکنسیومm99 و توزیع بیولوژیکی رادیو دارو در بافت‏های مختلف حیوانات آزمایشگاهی سالم و عفونی جهت تشخیص مکان عفونت بود.مواد و روش‏ها: نشاندار سازی سیپروفلوکساسین با تکنسیوم با غلظت بهینه سیپروفلوکساسین(2 میلی گرم) و غلظت‏های 600-50 میکروگرم کلرید قلع در دما و pH متفاوت، با استفاده ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
تاثیر ترکیب زهر زنبور عسل و ویتامین B12 روی فرایند گلیوزیس در ساقه مغز رت های مبتلا به انسفالومیلیت آلرژیک تجربی– مدل حیوانی مالتی پل اسکلروزیس
دوره 1، زمستان 89 ، دی 1389، صفحه 37-45

https://doi.org/10.52547/JCT.1.4.37

چکیده
  هدف: با توجه به نقش ویتامین  B12در تنظیم واکنشهای ایمنی در این مطالعه به عنوان یک عامل کمکی همراه با زهر زنبور عسل برای کاهش التهاب استفاده شد. این مطالعه برای بررسی اثر زهر زنبور عسل و ویتامین B12 روی التهاب و گلیوزیز در رتهای همراه با  انسفالومیلیت آلرژیک انجام پذیرفت.مواد و روش‏ها: ترکیب هموژنه نخاع خوکچه هندی به همراه ادجوانت ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
قابلیت ترانسفکشن و ترانسدوکشن سلول‏های جوجه رده LMH و مقایسه آن با سلول‏های انسانی رده HEK-293T
دوره 1، زمستان 89 ، دی 1389، صفحه 47-56

https://doi.org/10.52547/JCT.1.4.47

چکیده
  هدف: هدف از این مطالعه بررسی کارائی جذب DNA و انتقال ژن به سلول‏های کبدی جوجه نژاد لگهورن در دو سطح ترانسفکشن و ترانسدوکشن با لنتی ویروس‏های نوترکیب و شدت بیان ترانسژن می‏باشد.مواد و روش‏ها:برای ترانسفکشن یا ترانسدوکشن ویروسی، سلول‏ها در پلیت‏های 96 خانه کشت داده شدند و در مراحل مختلف با میکروسکوپ فلورسنس مشاهده گردیدند. تعداد ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بررسی مقایسه ای بردباری دو واریته گندم (Triticum aestivum) در تولید کلروفیل و انتقال الکترون نسبت به تنش شوری
دوره 1، زمستان 89 ، دی 1389، صفحه 57-67

https://doi.org/10.52547/JCT.1.4.57

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی دو واریته گندم  Triticum aestivumبا بردباری متفاوت نسبت به تنش شوری، در غلظت‌های مختلف نمک بود.مواد و روش‌ها: گیاهانی از دو واریته  Seds 1وGiza 168 به مدت هفت روز در محیط غذایی هوگلند رشد داده شدند و تعدادی نیز در محیط غذایی دارای 200 میلی مول نمک اضافی قرار گرفتند. قطعات برگی جدا شده از این گیاهان در محیط دارای 600 میلی‏مول ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بررسی بیان اکتین آلفای ماهیچه صاف (α-SMA) در سلولهای درمی ضمائم پوستی به روش ایمونوهیستوشیمی
دوره 1، زمستان 89 ، دی 1389، صفحه 69-78

https://doi.org/10.52547/JCT.1.4.69

چکیده
  هدف: اکتین آلفای ماهیچۀ صاف (α-SMA) یک ایزوفرم اکتین است که در بسیاری از انواع سلولهای یوکاریوت وجود دارد. در این تحقیق نحوۀ بیان این پروتئین در ضمائم پوستی مورد مطالعه قرار گرفت. مواد و روش‏ها: در تحقیق حاضر بیان پروتئین آکتین آلفای ماهیچه صاف در سلولهای درمی سه نوع از ضمائم پوستی در شرایط         in vitro و  در یک ...  بیشتر