فصلنامه
علمی - پژوهشی
بررسی اثرات ویتامین A در مهار آسیب های کروموزومی القایی توسط امواج تلفن همراه روی اریتروسیت های مغز استخوان موش کوچک آزمایشگاهی
دوره 2، بهار 90 ، فروردین 1390، صفحه 1-8

https://doi.org/10.52547/JCT.2.1.1

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی اثرات ویتامینA  در مهار آسیب‏های کروموزومی القایی توسط امواج تلفن همراه روی اریتروسیت‏های مغز استخوان موش کوچک آزمایشگاهی بود.مواد و روش‏ها: در این مطالعه تجربی 48 سر موش نر بالغ نژاد بالب سی به صورت تصادفی به چهار گروه کنترل، شاهد1، شاهد2 و تجربی تقسیم شده, موش‏های گروه کنترل در شرایط طبیعی، نمونه‏های ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
اثر تمرین مقاومتی بر سطوح سرمی میوستاتین و توده عضله اسکلتی مردان سیگاری و غیرسیگاری
دوره 2، بهار 90 ، فروردین 1390، صفحه 9-15

https://doi.org/10.52547/JCT.2.1.9

چکیده
  هدف: سیگار کشیدن سنتز پروتئین عضله را مختل و بیان میوستاتین را در عضله اسکلتی افزایش می‌دهد. هدف مطالعه حاضر بررسی اثر 8 هفته تمرین مقاومتی بر توده عضله اسکلتی و سطوح سرمی میوستاتین در مردان میان سال سیگاری و غیرسیگاری بود.مواد و روش‏ها: در این مطالعه نیمه تجربی با طرح پیش آزمون – پس آزمون، پانزده مرد سیگاری (≥ 10  نخ سیگار/روز ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
مطالعه انحرافات کروموزوم 15 در مدل انتخابی مبتلا به سرطان اندومتریال آدنوکارسینوما با استفاده از روش FISH
دوره 2، بهار 90 ، فروردین 1390، صفحه 17-24

https://doi.org/10.52547/JCT.2.1.17

چکیده
  هدف: هدف از این پژوهش بررسی رفتار ژن‏های موجود در نواحی است که در مسیر بروز و پیشرفت سرطان آندومتریوم دچار تغییر آللیک شده‏اند.مواد و روش‏ها: موش‏های صحرائی ماده نژاد BDII/Han با نرهای دو نژاد از موش‏های صحرائی که دارای رخداد کمی برایECA  می‏باشند، آمیزش داده شد  BN/Han)&(SPRD-Cu3/Han . برای بدست آوردن زاده‏های نسل دوم, افراد نسل ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
تاثیر مکمل‌سازی کوتاه مدت عصاره‌ی سیر بر مارکرهای استرس اکسیداتیو والتهاب متعاقب یک جلسه فعالیت هوازی در مردان غیر ورزشکار
دوره 2، بهار 90 ، فروردین 1390، صفحه 25-33

https://doi.org/10.52547/JCT.2.1.25

چکیده
  هدف: تحقیق حاضر به منظور تعیین اثر مکمل ‌سازی کوتاه مدت عصاره‌ی سیر بر ظرفیت ضد اکسایشی‌تام، مالون‌دی‌آلدهید و لکوسیت‌های خونی محیطی مردان غیرورزشکا‌ر پس از یک وهله فعالیت هوازی انجام شد.مواد و روش‏ها: 20 مرد غیر ورزشکار سالم داوطلب (3±23سال، درصد چربی 2±16درصد و اکسیژن مصرفی بیشینه 3±40 میلی‌لیتر/کیلوگرم/دقیقه‌) در دو ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
مطالعات تجربی کنشهای متقابل بین بافت بلاستما و ماتریکسهای سه بعدی سلول زدایی شده مثانه خرگوش نژاد نیوزیلندی در شرایط in vitro
دوره 2، بهار 90 ، فروردین 1390، صفحه 35-45

https://doi.org/10.52547/JCT.2.1.35

چکیده
  هدف: هدف اصلی این پژوهش مطالعات تجربی رویدادهای هیستولوژیکی حاصل از اعمال متقابل بین بافت بلاستما و مثانه سلول زدایی شده خرگوش نیوزیلندی در محیط کشت بود.مواد و روش‏ها: سلول‏زدایی مثانه خرگوش بر اساس روش فیزیکی با قرار دادن قطعات بافت مثانه در فریزر 4- درجه سانتی‏گراد به مدت 24 ساعت و سپس قرار دادن مثانه در ازت مایع انجام شد. در ادامه ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بررسی اثر میدان‏های الکترومغناطیسی با فرکانس پایین بر روند اسپرماتوژنز و پروتئین‏های سرم خون موش نژاد Balb/c
دوره 2، بهار 90 ، فروردین 1390، صفحه 47-56

https://doi.org/10.52547/JCT.2.1.47

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش تغییرات ایجاد شده توسط میدان‏های الکترومغناطیسی با فرکانس پایین بر روند اسپرماتوژنز، میزان پروتئین‏های سرم خون و فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز موش Balb/c است.مواد و روش‏ها: موش‏های نر بالغ نژاد Balb/c در گروه‏های کنترل، شم و تجربی دسته بندی شدند. در گروه تجربی موش‏ها درون محفظه قرار گرفته و در معرض میدان الکترومغناطیسی ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بررسی اثرات سمی ذرات خروجی خودروهای دیزل بر برخی از فاکتورهای رشد و پاسخهای سلولی (تولید پروتئین) در بذر و دانه گرده گیاه لوبیا
دوره 2، بهار 90 ، فروردین 1390، صفحه 57-66

https://doi.org/10.52547/JCT.2.1.57

چکیده
  هدف: آلودگی هوا یکی از معضلات جهانی است که اثرات سوء بر موجودات زنده دارد. هدف از این پژوهش بررسی اثر بخش محلول در آب ذرات خروجی خودروهای دیزل(DEP) بر برخی از فاکتورهای رشد و الگوی پروتئینی لوبیا بود.مواد و روش‏ها: گیاهان لوبیا در شرایط آزمایشگاهی کشت و روزانه با 30 میلی لیتر از غلظت‌های مختلف DEP (1/0، 3/0  و 6/0 گرم بر لیتر) تیمار و گیاهان ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بررسی هیستوشیمیایی اثرات عصاره گیاه گل ماهور (Verbascum speciocum) در ترمیم زخم رت
دوره 2، بهار 90 ، فروردین 1390، صفحه 67-75

https://doi.org/10.52547/JCT.2.1.67

چکیده
  هدف: هدف از این تحقیق‌ مطالعه تاثیر پماد عصاره الکلی برگ‌های یک ساله گیاه V. speciocumموجود در منطقه یزن بوئین زهرا در ترمیم‌ زخم پوست آسیب دیده رت‏های نر نژاد ویستار بود.مواد و روش‏ها: در این بررسی در شرایط In Vivo تعداد 36 سر رت نر بالغ در سه گروه کنترل (بدون هیچ نوع تیمار)، شم (تیمار با وازلین) و تجربی (تیمار با پماد عصاره گل ماهور در دوزهای ...  بیشتر