فصلنامه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی، رشت، ایران

2 دانشگاه علوم پزشکی مازندران، مرکز تحقیقات دارویی، ساری، ایران

3 دانشگاه مازندران، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی، بابلسر ، ایران

4 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی، بابل، ایران

5 دانشگاه گیلان، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی، رشت، ایران

چکیده

هدف: هدف از این مطالعه مقایسه اثرات عصاره کلروفرمی دو نوع جلبک قرمز و قهوه ای بر تکثیر، چرخه سلولی و القای آپوپتوزیس در رده سلولی سرطان پستان می‌باشد.
مواد و روش‏ها: در این‌ مطالعه تجربی، ابتدا سلول‌های سرطانی MCF 7 و نرمال MRC 5 کشت داده شده و در ادامه سلول‌ها با غلظت‌های مختلفی از عصارههای کلروفرمی جلبک‌ها به‌مدت 84 ساعت تیمار شدند. درصد بقا سلول‌ها به‌روش TTM و نوع مرگ سلولی القا شده و توقف چرخه سلولی به‌روش فلوسایتومتری بررسی شدند. نتایج حاصله توسط نرم افزار msirP مورد ارزیابی قرار گرفت.
نتایج: نتایج نشان داد که هردو جلبک قهوه ای و جلبک قرمز، تکثیر سلول‌های سرطانی MCF7 را به‌صورت یک الگوی وابسته به غلظت کاهش دادند. غلظت IC50 برای عصاره کلروفرمی جلبک قهوه‌ای برابر 88 میکروگرم بر میلی‌لیتر و برای جلبک قرمز برابر 107 میکروگرم بر میلی‌لیتر بود. این مقادیر بیان‌گر اثرات مهاری بیش‌تر جلبک قهوه‌ای (31/63 درصد) نسبت به قرمز (33/58 درصد) بود. هم‌چنین این دو عصاره به‌طور موثری آپوپتوزیس را القا و چرخه سلولی را در مرحله G0/G1 متوقف کردند.
نتیجه‏گیری: این مطالعه نشان داد که عصاره کلروفرمی این جلبک‌ها می‌تواند به‌عنوان یک مهارکننده قوی رشد برای سرطان پستان مطرح باشد.
 
 

کلیدواژه‌ها

dor -

عنوان مقاله [English]

Comparative analysis of the effect of chloroform extract of Gracilaria salicornia and Sargassum angostifolium on the MCF7 and MRC5 cell lines

نویسندگان [English]

 • P Mirzaeian 1
 • M Shokrzadeh Lamouki 2
 • N Jafari 3
 • F Rezaei 4
 • T Mirzapour 5
 • A Salehzadeh 1

1 Department of Biology, Faculty of Basic Sciences, Islamic Azad University, Rasht Branch, Rasht, Iran

2 Pharmaceutical Research Center, Mazandaran University of Medical SciencesSari, Iran

3 Department of Biology, Faculty of Basic Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran

4 Department of Biology, Faculty of Basic Sciences, Islamic Azad University, Babol Branch, Babol, Iran

5 Department of Biology, Faculty of Basic Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

 • Apoptosis
 • Breast cancer
 • Cell cycle
 • Gracilaria Salicornia
 • Sargassum angostifolium