فصلنامه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه پزشکی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

2 گروه پزشکی، مرکز تحقیقات نانوذرات بیولوژیک در پزشکی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

چکیده

هدف: هدف بررسی اثـرات نانوذرات مغناطیسی بر سلامت بافتی می‌باشد.
مواد و روش‏ها: نانوذرات آهن مغناطیسی با استفاده از قارچ Fusarium oxysporum تولید و پس از اثبات اندازه به‌منظور بررسی اثر آن‌ها بر بافت کبد 24 سر موش‌های صحرایی، به‌طور تصادفی انتخاب و به 4 گروه تقسیم شدند. براساس مداخله‌ها تزریق نانوذرات به‌صورت درون صفاقی انجام شد. در انتهای دوره آزمایش نمونه‌گیری بافتی انجام و نمونه‌ها جهت تهیه مقاطع هیستوپاتولوژیک و آنالیز روش طیف سنجی پلاسمای جفت شده القایی به آزمایشگاه ارسال شدند.
نتایج: نانوذرات آهن مغناطیسی توسط قارچ تولید و آزمون‌های اسپکتروفوتومتر نور مرئی، پراش اشعه ایکس حضور آن‌را تایید و میکروسکوپ الکترونی نیز نشان داد که متوسط اندازه آن‌ها 20 تا 30 نانومتر می‌باشد. آزمون سمیت سلولی نیز نشان داد که نانوذرات آهن مغناطیسی دارای سمیت کم بوده و آنالیز طیف سنجی پلاسمای جفت شده القایی مشخص نمود که با حضور میدان الکترومغناطیس میزان ورود نانوذرات آهن به‌داخل بافت بیش‌تر شده است. نتایج میکروسکوپی نیز نشان داد که بیش‌ترین تغییرات در سلول‌های هپاتوسیت، ورید مرکز لوبولی و فضای سینوزوییدی در گروه میدان الکترومغناطیس و گروه دوز غیرسمی نانوذرات با حضور میدان الکترومغناطیس می‌باشد.
 
واژگان کلیدی: نانوذرات آهن مغناطیسی، روش ICP، هیستوپاتولوژی، بافت کبد، Fusarium oxysporum

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of accumulation and tissue effects of biological magnetic iron nanoparticles in response to the electromagnetic field by Inductively Coupled Plasma and histopathological methods in liver tissue of wistar rats

نویسندگان [English]

  • B Yahyaei 1
  • S Abbasi 2

1 Department of Medical Sciences, Shahrood Branch, Islamic Azad University, Shahrood, Iran

2 Department of Medical Sciences, Biological Nanoparticles in Medicine Research center, Shahrood Branch, Islamic Azad University, Shahrood, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Magnetic iron nanoparticles
  • ICP method
  • Histopathology
  • Liver tissue
  • Fusarium oxysporum