فصلنامه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، گروه علوم دامی، ملاثانی، اهواز، ایران

2 مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول، خوزستان، ایران

چکیده

هدف: هدف این پژوهش، مقایسه اثر افزودن سطوح مختلف ویتامین C (صفر، 5/1، 3، 5/4 و 6 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر) در رقیق‌کننده منی بر شاخص‌های کیفی اسپرم بز نجدی پس از انجماد-یخ‌گشایی‌ بود.
مواد و روش‏ها: نمونه‌های منی توسط دستگاه الکتروجاکولیتور از 4 راس بز نر با متوسط وزن 5±50 کیلوگرم، هفته‌ای دوبار جمع‌آوری شد. نمونه‌های اسپرم بعد از انجماد-یخ‌‍‌‌گشایی ازنظر تحرک باکمک سامانه آنالیز رایانه‌ای اسپرم (CASA)، درصد اسپرم‌های زنده و ناهنجار، سلامت غشا و ظرفیت آنتی‌اکسیدانتی نیز بعد از انجماد-یخ‌گشایی اندازه‌گیری شدند.
نتایج: نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که رقیق­کننده‌ی اسپرم بز حاوی سطوح 3 و 5/4 میلی‌گرم ویتامین C در مقایسه با گروه شاهد موجب بهبود تحرک کل، تحرک پیش‌رونده و درصد اسپرم‌های زنده شد (05/0>p). در سلامت غشای اسپرم سطح 3 میلی‌گرم ویتامین C تفاوت معنی‌داری با شاهد و سطح 5/1 میلی‌گرم ویتامین C داشت (05/0>p)؛ اما با سطوح 5/4 و 6 میلی‌گرم ویتامین C اختلاف معنی‌داری نداشت. درصد اسپرم‌های ناهنجار تحت تاثیر سطوح مختلف ویتامین C قرار نگرفت (05/0<p). ظرفیت آنتی‌اکسیدانتی اسپرم در سطوح 5/4 و 6 میلی‌گرم ویتامین C، بیش‌ترین مقدار را به‌خود اختصاص داد و تفاوت معنی‌داری نسبت به‌ شاهد داشتند (05/0>p).
نتیجه‏گیری: مطابق با نتایج این پژوهش افزودن سطوح 3 و 5/4 میلی‌گرم ویتامین C به ‌رقیق‌کننده تریس بعد از انجماد اسپرم بز نجدی باعث بهبود فراسنجه‌های کیفی و ظرفیت آنتی‌اکسیدانتی  اسپرم می‌شود.
 
 

کلیدواژه‌ها

dor -

عنوان مقاله [English]

The effect of different levels of vitamin C to dilution Najdi goat semen on quality after freezing- thawing

نویسندگان [English]

  • M Mamouei 1
  • L Paknahad 1
  • J Fayyazi 1
  • HR Izadnia 2
  • A Kazemizadeh 2

1 Department of Animal Science, Faculty of Animal Sciences and Food Technology, Khuzestan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Mollasani, Ahvaz, Iran

2 Faculty member of Safiabad Agricultural Research Center, Dezful, Khuzestan, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sperm
  • Freezing-thawing
  • Najdi goat
  • Tris diluent
  • Vitamin C