فصلنامه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

بخش تحقیقات، گروه بیولوژی تولید مثل، مرکز جهاد دانشگاهی، قم، ایران

چکیده

هدف: هدف این مطالعه، بررسی ارتباط بیان ژن آنتی اکسیدانتی فاکتور هسته­ای اریتروئید 2 مرتبط با فاکتور 2 ((NRF2 و کیفیت اسپرم در مردان نابارور آستنوتراتوزو اسپرمی می­باشد.
مواد و روش‏ها: این مطالعه در مرکز درمان ناباروری جهاد دانشگاهی قم، ایران انجام شد. در این مطالعه 50 فرد نابارور آستنوتر اتوزواسپرمی و 50 فرد بارور به‏عنوان گروه کنترل انتخاب شدند. پارامترهای اسپرمی مطابقWHO  (2010) مورد بررسی قرار گرفت. قطعه قطعه شدن  DNA  اسپرم، بیان ژن NRF2 و سطح آنزیم­های آنتی اکسیدانتی به‏ترتیب با کیتTUNEL ، Real Time PCR  و ELISA بررسی شد. سطح معنی­داری به‏صورت 05/0>p در نظر گرفته شد.
نتایج: نتایج نشان داد که سطح بیان ژن NRF2 در بیماران آستنوتراتوزو اسپرمی نسبت به گروه بارور کمتر بود (05/0p <).کیفیت پارامترهای اسپرمی و سطح آنزیم­های آنتی اکسیدانتی نیز نسبت به گروه بارور پایین­تر بود (05/0>p). ارتباط معنی­داری بین بیان ژن NRF2، پارامترهای اسپرم و سطح آنزیم‏­های آنتی اکسیدانتی مشاهده شد (05/0>p).
نتیجه‏گیری: یافته­های ما نشان داد که میزان بیان ژن NRF2 در مردان آستنوتراتوز اسپرمی با پارامترهای اسپرم ارتباط معنی­داری دارد. این نشان می­دهد که NRF2 برای اسپرماتوژنز مهم است و می­تواند به‏عنوان یک نشانگر مفید در تشخیص ناباروری مردان باشد.
 

تازه های تحقیق

-

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Correlation between NRF2Antioxidant Gene Expression and Sperm Quality in Asthenoteratozoospermia Men

نویسندگان [English]

  • R Janati Far
  • L Naser Pour
  • SS Sahraei
  • H Piroozmanesh

Research Department, Department of Reproductive Biology, University Jihad Center, Qom, Iran

چکیده [English]

Aim: This study aimed to investigate the relationship between the expression of the antioxidant gene of the nuclear factor Erythroid 2 related to factor 2 (Nrf2) and sperm quality in asthenoteratozoospermia men.
Material and Methods: The study was conducted at the University Jihad Infertility Treatment Center in Qom, Iran. In this study, 50 infertile with asthenoteratozoospermia and 50 fertile individuals were enrolled as the control group. Sperm parameters were evaluated according to WHO (2010). Sperm DNA fragmentation, Nrf2 gene expression, and antioxidant enzyme levels were assessed with TUNEL, RT-PCR, and ELISA kits, respectively. The significance level was considered to be p < 0.05.
Results: The results showed that the expression level of the NRF2 gene in patients with asthenoteratozoospermia was lower than the control group (P <0.05). The quality of sperm parameters and the level of antioxidant enzymes were lower than the control group (P <0.05). A Significant association was observed between gene expression of Nrf2 gene, sperm parameters and levels of antioxidant enzymes (p < 0.05).
Conclusion: Our findings show that mRNA NRF2 expression is significantly associated with the quality of sperm parameters in asthenoteratozoospermia men. This suggests that NRF2 is important for spermatogenesis and may serve as a useful indicator in the diagnosis of male infertility.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Infertility
  • Erythroid Nuclear Factor 2
  • Sperm Quality
  • Asthenoteratozoospermia

مقدمه

یکی از علل اصلی ناباروری در مردان، تولید بیش از حد گونه‏های فعال اکسیژن (ROS) یا کاهش سیستم آنتی اکسیدانتی در دستگاه تناسلی و اسپرم است یا در اصطلاح عدم تعادل بین میزان شکل‏گیریROS ها یا سیستم دفاع آنتی اکسیدانتی است که شرایط را برای استرس اکسیداتیو ایجاد می‏کند و در نهایت منجر به اختلال در عمل‏کرد و ساختار  اسپرم  شامل پراکسیداسیون لیپید، از دست دادن تحرک، آسیب DNA و کاهش قابلیت بقا اسپرم می­شود (1). ژن‏های آنتی اکسیدانتی و آنزیم‏های آنتی اکسیدانتی  نقش مهمی در روند اسپرماتوژنز دارند؛ تنظیم این فرایند از طریق بیان ژن بسیار مهم است، در انسان، سطح پایین آنزیم آنتی اکسیدانتی و کاهش بیان mRNA  ژن‏های آنتی اکسیدانتی باعث اختلال در چرخه سلولی و آسیب به DNA اسپرم می‏شود که در نهایت کاهش شانس لقاح و ناباروری می‏شود (2 و 3). اسپرماتوزوا و پلاسمای منی حاوی آنزیم‏های مهم آنتی اکسیدانتی، مانند کاتالاز(CAT) ، گلوتاتیون پراکسیداز (GPx) و سوپراکسید دیسموتاز (SOD) است که در برابر استرس اکسیداتیو سلول را محافظت می‏کنند (4 و5).

فاکتور هسته‏ای اریتروئید 2 Nucleus erythroid factor 2 (NRF2) یک تنظیم کننده کلیدی سیستم‏های دفاعی در بدن در مقابله با استرس اکسیداتیو است. این فاکتور از اعضای فاکتورهای رونویسی خانواده Cap-N-Collar است مسیر NRF2-ARE  به‏عنوان یک شاخص و تنظیم کننده اصلی استرس اکسیداتیو می‏باشد که توانایی تعدیل بیان صدها ژن آنتیاکسیدانت و سم زدایی را دارد (6). این مسیر در تنظیم حالت تعادل بین وضعیت استرس اکسیداتیو و مهار آن توسط فاکتورهای آنتی اکسیدانتی سلول نقش کلیدی دارد. تحت شرایط هومئوستاتیک طبیعی، فاکتور رونویسی NRF2 در سیتوپلاسم توسط (Keap1 ) Kelch-like ECH-associated protein 1 مهار می‏شود، در حضور ROS، NRF2 از Keap1 جدا شده و به‏درون هسته منتقل می‏شود و در ناحیه پروموتور ژن‏های کد کننده آنزیم‏های آنتی اکسیدانتی متصل شده و بیان ژن آنزیم‏های آنتی اکسیدانتی را القا میکند  (7، 8). این آنزیم‏ها شامل SOD،CAT ، GPX می‏باشد که نقش مهمی در مقابل استرس اکسیداتیو ایفا می‏کنند. عامل فاکتور 2 فاکتور اریتروپوئن هسته (NRF2) نقش مهمی در جلوگیری از رشد استرس اکسیداتیو در اسپرماتوژنز دارد (9). یو و همکاران (10) نیز نشان دادند که هم‏بستگی قوی بین اختلال عمل‏کردی در بیان ژن NRF2 و اسپرماتوژنز غیرطبیعی در انسان وجود دارد که می‏تواند حاکی از آن باشد که کاهش تولید آنزیم‏های آنتی اکسیدانتی درونی به‏واسطه بیان ژن NRF2 در شرایط استرس اکسیداتیو در عمل‏کرد صحیح اسپرم دخالت دارد. استفاده از آنتی اکسیدانت‏ها می‏توانند از کاهش تحرک، افزایش مرگ‏ومیر و آسیب DNA اسپرم‏ها توسط شرایط استرس اکسیداتیو در افراد نابارور جلوگیری کنند (11 و 12). در واقع NRF2  می‏تواند به‏عنوان مارکر مناسبی برای تشخیص ROS در ارتباط با ناباروری مردان دانست. به‏طوری‏که کیفیت پایین اسپرم در ارتباط با بیان غیرطبیعی mRNA این ژن می­باشد (13) که بسیاری از پارامترها ازجمله غلظت، میزان حرکت و مورفولوژی نرمال اسپرم‏ها وابسته به بیان مناسب آنزیم­های آنتی اکسیدانتی است که خود در گرو بیان مناسب ژن NRF2 می­باشد (14). هدف از این مطالعه، بررسی ارتباط بیان ژن NFR2 و کیفیت اسپرم در مردان نابارور آستنوتراتوزواسپرمی است. نتایج این مطالعه می­تواند در درک عمل‏کرد اسپرم‏ها از طریق تنظیم مسیر مولکولی در انسان مفید باشد.

 

مواد و روش‌ها

نوع مطالعه حاضر، کاربردی است. پس از تایید طرح در کمیته اخلاقی (IR.IAU.Qom.REC.1396.55)، رضایت‏نامه آگاهانه اخذ و اطلاعات بیماران (نام، نام خانوادگی، سن، مدت زمان ازدواج و...) به‏صورت محرمانه نگه‏داری شد. این مطالعه به‏روش مورد شاهدی است که با نمونه‏گیری تصادفی از بین 50 بیمار مرد نابارور (آستنوتراتوزواسپرمی) در محدوده سنی 20 تا 40 سال که توسط پزشک متخصص ارولوژیست تایید شده و برای درمان به مرکزفوق تخصصی درمان ناباروری جهاد دانشگاهی قم مراجعه کردند، انتخاب شدند. مردانی که دارای واریکوسل، سابقه جراحی واریکوسل، بیماری سیستمیک و یا در حال مصرف دارو برای بیماری سیستمیک، سابقه شیمی‏درمانی یا پرتودرمانی، مشکلات آناتومیکی در اندام تناسلی ازجمله آتروفی بیضه، تعداد کم اسپرم (الیگو) یا آزوسپرمی، درمان با آنتی آندروژن یا آندروژن یا تستوسترون، درمان با مهار کننده‏های آروماتاز یا آنتی استروژن، درمان با داروهای ضدافسردگی باشند، از مطالعه حذف شدند. گروه کنترل در این مطالعه 50 مرد بارور بودند.

نمونه مایع منی در فاصله 3 تا 4 پس از مقاربت جنسی جمع‏آوری شد. هر نمونه پس از ارسال به آزمایشگاه، مدت 20 دقیقه برای مایع شدگی(Liquefaction)  در دمای اتاق قرار گرفت. سپس آنالیز مایع منی بر اساس استانداردها و معیارهای سازمان بهداشت جهانی (15) انجام گرفت.

ارزیابی پارامترهای اسپرمی:جهت بررسی پارمترهای اسپرمی (غلظت، تحرک و مورفولوژی) با استفاده از میکروسکوپ نوری و بر اساس سازمان استاندارد جهانی (2010) صورت گرفت . شمارش اسپرم‏ها برحسب میلیون بر لیتر توسط لام نئوبار انجام شد. بررسی میزان تحرک اسپرم‏ها براساس (WHO,2010) اندازه‏گیری شد. درصد تحرک کل اسپرمی باید کمتر از 40 درصد و حرکت پیش‏رونده (a+b) کم‏تر از 32 درصد باشد. برای بررسی مورفولوژی نرمال اسپرم­ها از روش رنگ‏آمیزی پاپانیکولا استفاده شد (15). در رنگ‏آمیزی پاپانیکولا، سر به‏رنگ آبی و قطعه میانی به‏رنگ قرمز یا صورتی درمی‏آید. جهت بررسی مورفولوژی اسپرم، ابتدا از هر نمونه گسترش تهیه شد سپس به‏صورت یک‏جا رنگ‏آمیزی پاپانیکولا انجام شد. رای هر نمونه‏، یک لام فیکس شده از اسپرم تهیه شد. پس از رنگ‏آمیزی 200 اسپرم توسط میکروسکوپ نوری با بزرگ‏نمایی X100 بررسی شد.

ارزیابی آسیب DNA با روش TUNEL: میزان آسیب DNA با استفاده از روش TUNEL (Apoptosis Detection System Fluorescein, Promega, Mannheim, Germany) بررسی شد (16). ابتدا مایع منی دوبار با بافر فسفات سالین PBS= Phosphate Buffer Saline  شست‏وشو شده و پس از تهیه اسمیر برروی لام و فیکس با پارافرمالدهید 4 درصد، در معرض هوا خشک ‏شد. کیت TUNEL شرکت پرومگا (آلمان) خریداری شد و طبق دستورالعمل آن، اسلایدها رنگ‏آمیزی شدند. در این روش، رنگ فلئورسنت توسط آنزیم rTdT به‏انتهای قطعات شکسته  DNA اتصال می­یابد وDNA ،fluorescein- 12-dUTP نشان‏دار می‏کند. رنگ سبز فلئورسنت مشاهده شده در ناحیه خلفی سر اسپرم نشانگر اسپرم­ها با آسیب  DNAرنگ قرمز نشان‏گر اسپرم‏ها با DNA سالم هستند. در هر نمونه در حدود 500 اسپرم با استفاده از میکروسکوپ فلئورسانس (BX51, Olympus, Japan) با بزرگ‏نمایی × 100 بررسی شد.

ارزیابی سطح فاکتورهای بیوشیمیایی (آنزیم های آنتی اکسیدانتی): ظرفیت تام آنتی اکسیدانتی (TAC) با استفاده از کیت­های موجود در بازار (Zell Bio GmbH، Wurttemberg، Germany) اندازه‏گیری شد. دامنه تشخیص توسط ELIZA –میلی‏لیتر (125-2000 میلی‏مول در لیتر) بود. سطح مالون‏دی‏آلدئید توسط (MAD) ELIZA Kit Catalog Number KA3736-OD-532nm)  Abnova) شناسایی شد. سطح سوپراکسید دیسموتاز (SOD) توسط (Abnova ELIZA Kit Catalog Number KA0783-OD-450nm) و کاتالاز (CAT) توسط (Abnova ELIZA Kit Catalog Number KA0884-OD-570nm) تعیین شد. گلوتاتیون پراکسیداز (GPX) توسط) KA0882 Abnova ELIZA Kit Catalog Number-OD-340nm) اندازه‏گیری شد.

ارزیابی بیان ژن NRF2: استخراج RNA از سلول‏ها با استفاده از کیت RNX plus(SINACLON,EX6101) و دستورالعمل ارایه شده، صورت پذیرفت. غلظت RNA استخراج شده با استفاده از دستگاه نانودراپ خوانده شد و نسبت جذب 260 به 280 محاسبه و کیفیت سنجی RNA روی ژل آگارز انجام شد. به‏منظور صحت از استخراج روی ژل آگارز 1 درصد برده شده و در صورت مشاهده باند شارپ  28srRNA و باند 18srRNA و صحت از اطمینان استخراج و عدم آلودگی به DNA ژنومی،  RNAاستخراج شده تا زمان انجام ادامه مراحل به70- درجه سانتی گراد منتقل شد. 1 میکروگرم از RNAی استخراج شده، توسط کیت (cDNA synthesis kit,catNO,YT4500,yektatajhiz) طبق دستورالعمل ارائه شده، به cDNA تبدیل شد. cDNAهای سنتز شده تا زمان انجام بقیه مراحل در دمای 70- درجه سانتی گراد منتقل شدند.پس از سنتزcDNA  مواد واکنش برای انجام واکنشReal-Time PCR به‏صورت زیر تهیه شد؛ 10 میکرولیتر مستر میکس 2X بدون رنگ ROX شرکت آمپلیکون،1میکرولیتر پرایمر رو به جلو، 1میکرولیتر پرایمر برگشتی،1 میکرولیتر cDNA سپس 7 میکرولیتر آب Nuclease-Free اضافه شد و واکنشReal-Time PCR با استفاده از دستگاه Rotor- Gene 6000 (Corbett, Australia) انجام شد. ژن GADPH به‏عنوان کنترل داخلی استفاده شد. پرایمرهای رو به جلو و برگشتی ژن NRF2 توسط نرم افزار oligo5 طراحی شد. مرحله دناتوراسیون یک سیکل ۱5دقیقه‏ای در دمای ۹۵ درجه سانتی‏گراد و مرحلـه آمپلی‏فیکاسـیون ۱۵ ثانیه در دمای ۹۵ درجه سانتی‏گـراد، ۳۰ ثانیـه در دمـای ۵8 درجـه سـانتی‏گـراد برای ژن GAPDH و 30 ثانیه در دمای 59 درجه برای ژن NRF2 و 25 ثانیـه در دمـای 72 درجـه سانتی‏گراد در ۴۰ سـیکل انجـام شـد. مقـادیر ∆∆Ct, ∆Ct با استفاده از نرم افـزار Excel و Ct حاصله از مرحله قبـل محاسـبه شد و بـا استفاده از نرم افـزار spss مـورد تجزیـه و تحلیل قرار گرفتند.

 

آنالیز آماری

نتایج به‏دست آمده از این مطالعه با استفاده از نرم افزار آماری 21 SPSS انجام شد. ابتدا با استفاده از آزمون کولموگراف-اسمیرنوف نرمال یا غیرنرمال بودن مشخص شد و سپس درصورتی‏که نرمال باشد از آزمون آماری independent t-test و درصورتی‏که نرمال نباشد از آزمون یومن ویتنی استفاده شد. برای بررسی هم‏بستگی بین پارامترها  از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. سطح معنی‏داری به‏صورت 05/0>p درنظر گرفته شد. در این مطالعه نتایج به‏صورت Mean ± SD بیان شد.

 

نتایج

بررسی پارامترهای اسپرمی

جدول 1 میانگین پارامترهای اسپرمی را بین دو گروه آستنوتراتوزواسپرمی و کنترل را نشان می‏دهد. حجم نمونه مایع منی و غلظت اسپرم بین دو گروه تفاوت معنی‏داری را نشان نمی‏دهد (05/0p>) این درحالی است که میزان تحرک کل اسپرم‏ها، تحرک پیشرونده اسپرمی و مورفولوژی غیرطبیعی اسپرم در بیماران مبتلا به آستنوتراتوزواسپرمی پایین‏تر از افراد بارور می‏باشد (05/0>p). در بررسی میزان آسیب DNA به‏روشTUNEL  مشاهده شد که میزان آسیب  DNAیا DNA فراگمنتاسیون در افراد نابارور آستنوتراتوزواسپرمی بهطور معنی‏داری نسبت به گروه بارور بالاتراست ( 05/0>p).

 

 

 

جدول 1: مقایسه پارامترهای اسپرمی بین افراد نابارور و بارور

فاکتور اندازه گیری شده

افراد نابارور(آستنو تراتوزو اسپرمی)

افراد بارور

P-value

حجم (ml)

88/0 ± 58/3

32/1± 02/4

0.05<p

غلظت اسپرمی( ×106 )

80/5±52/46

51/6±06/54

0.05< p

تحرک  کل اسپرمی(%(

20/5±42/36

91/5±18/68

0.05>P

تحرک پیشرونده اسپرمی( (%)(a+b

81/1±60/15

63/1±54/34

0.05>P

مورفولوژی غیر طبیعی اسپرم(%(

66/1 ±12/98

16/1± 2/90

0.05>P

درصدآسیبDNA(%(

47/2 ±34/19

34/1±14/10

0.05>P

 

 

 

 

 

 

 

 

بررسی سطح آنزیم­های آنتی اکسیدانتی

مقایسه سطح TAC و MDA در مایع سمینال افراد نابارور آستنوتراتوزواسپرمی و افراد بارور در جدول 2 نشان داده شده است. نتیجه حاصل از تحقیق ما نشان می­دهد سطح ظرفیت تام اکسیدانتی در افراد بارور به‏طور معنی‏داری بالاتر است (05/0>p). از طرفی غلظت MDA در مایع سمینال میزان پایین‏تری را نشان می‏دهد (05/0>p). بررسی سطح آنزیم‏های آنتی اکسیدانتی SOD،CAT  و GPX نیز افزایش معنی‏داری را نسبت به گروه نابارور آستنوتراتوزواسپرمی نشان می‏دهد (05/0>p).

 

جدول 2: مقایسه سطح آنزیم های آنتی اکسیدانتی در افراد نابارور و بارور

فاکتورهای بیوشیمیایی

افراد نابارور(آستنو تراتوزو اسپرمی)

افراد بارور

P-value

TAC(µM)

 

0.11±1.82

0.13±3.51

0.001=P

MDA(µM)

 

0.10±3.36

0.09±1.97

0.01=P

CAT(U/ml)

 

2.63±13.44

1.79±38.04

0.005=P

SOD(U/ml)

 

0.14±0.14

0.006±0.25

0.001=P

GPX(U/ml)

 

12.68±144

25/13± 378

0.001=P

 

 

 

 

 

 

 

 

بررسی بیان ژن NRF2 و ارتباط با پارامترهای اسپرمی

میزان بیان ژن از طریق 2- ΔΔCT محاسبه شد. میزان بیان ژن  NRF2 در اسپرم افراد بارور نسبت به افراد نابارور آستنوتراتوزواسپرمی افزایش معنی‏داری نشان می‏دهد (001/0>p، 11/0±1VS 14/0±49/3) نمودار (1). ارتباط معنی‏داری بین بیان ژن NRF2 و پارامترهای اسپرمی مشاهده شد. بین ژن NRF2 با میزان تحرک اسپرم‏ها رابطه مستقیم دارد درحالی‏که با مورفولوژی غیرنرمال اسپرم‏ها و میزان آسیب DNA ارتباط منفی دیده می‏شود جدول (3) (05/0>p). در این مطالعه هم‏چنین ارتباط معنی‏داری بین بیان ژن NRF2 و سطح آنزیم‏های آنتی اکسیدانتی وجود دارد جدول (4) (05/0>p).

 

 

 

نمودار 1: مقایسه بیان ژن NRF2 در بیماران آستنوتراتوزواسپرمی  و افراد بارور را نشان می دهد. میزان بیان ژن NRF2 در افراد نابارور به طور معنی داری کمتر از افراد بارور است  (ستاره نشانگر اختلاف معنی دار است  ) P<0.05)).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول 3: ارتباط و همبستگی بین میزان بیان ژن  NRF2با پارمترهای اسپرمی (p<0.05).

 

 

 

پارامترهای اسپرمی

NRF2

r

p

تحرک اسپرم(%(

3111/0

006/0

مورفولوژی غیر نرمال اسپرم (%)

306/0-

004/0

میزان آسیب (DNA) (%(

411/0-

002/0

 

 

جدول 4: ارتباط و همبستگی بین میزان بیان ژن  Nrf2 با سطح آنزیم های آنتی اکسیدانتی (p<0.05).

 

پارامترهای اسپرمی

NRF2

r

p

TAC

333/0

03/0

MDA

316/0-

01/0

SOD

811/0

02/0

CAT

226/0

04/0

GPX

184/0

04/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بحث

تصور می‏شود که استرس اکسیداتیو نقش اصلی را در بیماریی‏زایی دارد که منجر به تولید گونه‏های اکسیژن فعال و ایجاد آسیب‏هایی به ماکرومولکول‏‏ها در سلول‏های هدف می‏شود (4، 17). گزارش شده است که فاکتور هسته‏ای اریتروئید 2 مرتبط با فاکتور NRF2 یک تنظیم کننده کلیدی سیستم‏های دفاعی قابل القای داخلی در بدن است و سطح بسیاری از آنتی اکسیدانت‏ها مانند گلوتاتیون S- ترانسفراز را افزایش می‏دهد. در شرایط آسیب اکسیداتیو NRF2 به هسته منتقل می‏شود و به عنصر پاسخ  آنتی اکسیدانت (ARE) متصل می‏شود و توالی را برای آغاز رونویسی از ژن های آنتی اکسیدانتی حفاظت کننده سلول افزایش می‏دهد (18، 19). کشف تعدادی mRNA  ژن‏های آنتی اکسیدانتی در اسپرم انزال شده انسان می‏تواند به‏عنوان یک تشخیص مولکولی برای ناباروری مردان مفید باشد (20، 21).

در مطالعه حاضر سطح بیان ژن NRF2 در افراد نابارور آستنوتراتوزواسپرمی به‏طور معنی‏داری نسبت به افراد بارور کم‏تر است. این درحالی است که بررسی نتایج این مطالعه  نشان می‏دهد که در افراد مبتلا به آستنوتراتوزواسپرمی تحرک و مورفولوژی طبیعی اسپرم به‏طور معنی‏داری نسبت به افراد بارور پایین‏تر است که با نتایج مطالعات دیگر مطابقت دارد (22، 23). هم‏چنین در افراد نابارور مبتلا به آستنوتراتوزاسپرمی میزان آسیب DNA نسبت به افراد بارور بالاتر است و اختلاف معنی‏داری را نشان می‏دهد. ارتباط معنی‏داری که بین بیان ژن NRF2 و پارامترهای اسپرم در بیماران نابارور مشاهده شد به‏طوری‏که ارتباط مثبت و معنی‏داری بین بیان ژن NRF2 و تحرک اسپرم وجود دارد و ارتباط منفی و معنی‏داری بین اسپرم با موفولوژی غیرنرمال و میزان آسیبDNA  مشاهده می‏شود. با بررسی نتایج فوق، می‏توان بیان کرد که کاهش بیان ژن NRF2 می­تواند برکیفیت اسپرم تاثیرگذار باشد. مطالعات انجام شده نشان داده است که کاهش میزان کیفیت اسپرم با سطح mRNA ژن NRF2 در اسپرم ارتباط معنی‏داری دارد. در جدیدترین مطالعه انجام شده نشان داده شده است که اسپرم‏های که بیان ژن NRF2 کم‏تری دارند سرعت حرکت پایین‏تری را نشان می­دهند (24). در این تحقیق مشاهده شد که در افراد نابارور آستنوتراتواسپرمی میزان MDA در مایع سمینال بالا می‏باشد و سطح ظرفیت تام اکسیدانتی نیز کاهش معنی­داری را نشان می­دهد.

از آن‏جایی‏که همه غشاهای سلولی دارای دو لایه لیپید می‏باشند، بنابراین توسط عوامل اکسید کننده تحت تاثیر قرار گرفته و اکسیداسیون رخ می‏دهد (25). ROS به غشای سلول حمله نموده، لیپیدها را اکسید کرده و مالون‏دی‏آلدئید  MDAرا ایجاد می‏نماید (26).  MDAیک آلدئید فعال است که در استرس اکسیداتیو افزایش می‏یابد (27). وجود ژن NRF2 به‏عنوان ژن آنتی اکسیدانتی و MDA به‏عنوان مارکر استرس اکسیداتیو می‏تواند بیان‏گر این مسئله باشد که کاهش بیان این ژن باعث افزایش استرس اکسیداتیو و میزان MDA در اسپرم شد. هنگامی‏که سلول‏ها بیان ژن کم‏تری داشته باشند تجمع فاکتور رونویسی NRF2در سیتوپلاسم و انتقال آن به‏داخل هسته کمتر می‏شد و در نتیجه آن، ژن‏های کد کننده آنزیم‏های آنتی اکسیدانتی که پایین دست این مسیر هستند شامل SOD، CAT و GPX  کاهش می‏یابد (23). در این مطالعه کاهش بیان ژن NRF2 باعث کاهش سطح این آنزیم‏های آنتی اکسیدانتی در سیمن پلاسمای شد. ارتباط معنی‏داری که بین بیان ژن NRF2 و آنزیم های آنتی اکسیدانتی وجود داشت نتایج فوق راکه کاهش بیان این ژن باعث کاهش فعال شدن رونویسی ژن‏های آنزیم‏های آنتی اکسیدانتی می‏شود را تایید می‏کند. در مطالعات قبلی انجام شده مشخص شده است که در اسپرم‏هایی که میزان بیان ژن NRF2 کم‏تر است سطح آنزیم‏های آنتی اکسیدانتی (SOD، CAT و GPX) کاهش معنی‏داری را نشان می‏دهد (28، 29). در مطالعه‏ای گزارش شده است که کاهش سطح آنزیم SOD باعث اختلال در عمل‏کرد اسپرم می­شود (30). هم چنین مطالعات انجام شده نشان داده است که آنزیمCAT یکی از آنزیم‏های آنتی اکسیدانت مهم داخل سلولی است و کاهش سطح این آنزیم باعث کاهش تحرک اسپرم می‏شود (31).

کاهش سطح آنزیم‏های آنتی اکسیدانتی که در نتیجه کاهش بیان ژن NRF2 اتفاق می‏افتد، سبب می‏شود اسپرم‏ها بیشتر در معرض آسیب‏های استرس اکسیداتیو (ROS) قرار گیرند در واقع، عدم وجود یک سیستم آنتی اکسیدانتی کافی در سلول باعث می‏شود کیفیت پارامترهای اساسی اسپرم ازجمله غلظت، تحرک و موفولوژی اسپرم‏ها در افراد نابارور نسبت به افراد بارور پایین‏تر باشد. هم‏چنین میزان آسیب کروماتین اسپرم‏ها بیش‏تر شود و  درنهایت می‏تواند موفقیت در باروری را تحت تاثیر قرار دهد.

 

نتیجه­گیری

نتایج مطالعه فوق‏، نقش ژن آنتی اکسیدانتیNRF2  را در اسپرم در برابر آسیب‏های استرس اکسیداتیو تایید می‏کند. تفاوت معنی‏داری در سطح بیان mRNA  این ژن تفاوت معنی‏داری بین گروه نابارور و بارور وجود دارد. هم‏چنین نتایج نشان می‏دهد که ارتباط بین بیان ژنNRF2  و عمل‏کرد معیوب اسپرم‏ها ممکن است ناشی از نقص سیستم محافظتی آنزیم‏های آنتی اکسیدانتی در سلول اسپرم باشد. بنابراین بررسی بیان ژن NRF2 در اسپرم می‏تواند به‏عنوان یک نشان‏گر برای بررسی مارکرهای استرس اکسیداتیو، عمل‏کرد اسپرم و علل ناباروری مردان مورد استفاده قرار گیرد.

 

تشکر و قدردانی

بدین‏وسیله از پرسنل سخت کوش مرکز فوق تخصصی مرکز درمان ناباروری جهاد دانشگاهی قم که ما را در انجام این مطالعه یاری کردند، تشکر و قدردانی می‏شود.

1. Tvrdá E, Kňažická Z, Bárdos L, Massányi P, et al. Impact of oxidative stress on male fertility—a review. Acta Veterinaria Hungarica. 2011; 59(4): 465-84.
2. Holstein A-F, Schulze W, Davidoff M. Understanding spermatogenesis is a prerequisite for treatment. Reproductive Biology and Endocrinology. 2003; 1(1): 1-16.
3. Agarwal A, Said TM. Role of sperm chromatin abnormalities and DNA damage in male infertility. Human reproduction update. 2003; 9(4): 331-45.
4. Wagner H, Cheng JW, Ko EYJAjou. Role of reactive oxygen species in male infertility: An updated review of literature. 2018;16(1):35-43.
5. Bansal AK, Kaushik KJTI-AIJoRiaA. Role of Oxidative Stress, Reactive Oxygen Species & Antioxidants in Male Reproductive Functions. 2019; 9(1):35-45.
6. de Vries HE, Witte M, Hondius D, Rozemuller AJ, et al. Nrf2-induced antioxidant protection: a promising target to counteract ROS-mediated damage in neurodegenerative disease? Free Radical Biology and Medicine. 2008;45(10):1375-83.
7. Shih AY, Johnson DA, Wong G, Kraft AD, et al. Coordinate regulation of glutathione biosynthesis and release by Nrf2-expressing glia potently protects neurons from oxidative stress. Journal of Neuroscience. 2003;23(8):3394-406.
8. Itoh K, Wakabayashi N, Katoh Y, Ishii T, et al. Keap1 regulates both cytoplasmic‐nuclear shuttling and degradation of Nrf2 in response to electrophiles. Genes to Cells. 2003;8(4):379-91.
9. Nakamura BN, Lawson G, Chan JY, Banuelos J, et al. Knockout of the transcription factor NRF2 disrupts spermatogenesis in an age-dependent manner. Free Radical Biology and Medicine. 2010;49(9):1368-79.
10. Yu B, Lin H, Yang L, Chen K, et al. Genetic variation in the Nrf2 promoter associates with defective spermatogenesis in humans. Journal of molecular medicine. 2012;90(11):1333-42.
11. Liu F, Ng T. Antioxidative and free radical scavenging activities of selected medicinal herbs. Life sciences. 2000;66(8):725-35.
12. Ng T, Liu F, Wang Z. Antioxidative activity of natural products from plants. Life sciences. 2000;66(8):709-23.
13. Robles V, Herraez P, Labbé C, Cabrita E, et al. Molecular basis of spermatogenesis and sperm quality. General and comparative endocrinology. 2017; 245: 5-9.
14. Kara R, Tasdemir P, Tuncez E, Gorkemli H, et al. NRF2 mRNA Expression in Ejaculate Spermatozoa from Men with Asthenozoospermia and Oligoasthenozoospermia. 2017; 1(2): 75-81.
15. Cooper TG, Noonan E, Von Eckardstein S, Auger J, et al. World Health Organization reference values for human semen characteristics. Human reproduction update. 2010;16(3):231-45.
16. Kheirollahi-Kouhestani M, Razavi S, Tavalaee M, Deemeh M, et al. Selection of sperm based on combined density gradient and Zeta method may improve ICSI outcome. 2009;24(10):2409-16.
17. Aitken RJ. Reactive oxygen species as mediators of sperm capacitation and pathological damage. 2017;84(10):1039-52.
18. Babaei Abraki S, Chavoshi-Nezhad S. Alzheimer’s disease: The effect of nrf2 signaling pathway on cell death caused by oxidative stress. 2015; 3(1): 145-56.
19. Vomund S, Schäfer A, Parnham MJ, Brüne B, et al. Nrf2, the master regulator of anti-oxidative responses. 2017;18(12):2772.
20. Lambard S, Galeraud-Denis I, Martin G, Levy R, et al. Analysis and significance of mRNA in human ejaculated sperm from normozoospermic donors: relationship to sperm motility and capacitation. 2004; 1(7):535-41.
21. Jarzabek K, Mikucka-Niczyporuk A, Bielawski T, Milewski R, et al. Evaluation of Steroid Receptors mRNA Fingerprints in Two Groups of Normozoospermic Patients: Men from Unexplained Infertility Couples vs. Men from Couples with Tubal Factor Infertility. 2017;7(03):290.
22. Elsamanoudy A, Shaalan D, Abo El-khair SM, Gaballah M, et al. NRF2 gene expression and DNA fragmentation markers as possible predictors of chronic smoking induced spermatozoa dysfunction in infertility with normal seminogram. 2017;7(4):127-35.
23. Chen K, Mai Z, Zhou Y, Gao X, et al. Low NRF2 mRNA expression in spermatozoa from men with low sperm motility. 2012;228(3):259-66.
24. Jannatifar R, Parivar K, Roodbari NH, Nasr-Esfahani MH. The effect of N-acetyl-cysteine on the expression of Nrf2 Antioxidant gene in asthenoteratozoospermia men: A clinical trial study. 2020; 14(3): 171-175.
25. Masroor Sh, Muneshwar JN, Zingade US. Estimation of seminal MDA levels in infertility patients. 2013;4(4): 18-23.
26. Salimi S, Fazeli F, Khosravi P, Nabizadeh S. Association of Seminal Plasma Total Antioxidant Capacity and Malondialdehyde Levels With Sperm Parameters in Infertile Men With Varicocele. 2016;4(1):9-33540.
27. Hsieh Y-Y, Chang C-C, Lin C-SJIJoBS. Seminal malondialdehyde concentration but not glutathione peroxidase activity is negatively correlated with seminal concentration and motility. 2006;2(1):23-9.
28. Nakamura BN, Lawson G, Chan JY, Banuelos J, et al. Knockout of the transcription factor NRF2 disrupts spermatogenesis in an age-dependent manner. 2010; 49(9):1368-79.
29. Zelen I, Mitrović M, Jurišić-Škevin A, Arsenijević SJMp. Activity of superoxide dismutase and catalase and content of malondialdehyde in seminal plasma of infertile patients. 2010; 63(9-10):624-9.
30. Aitken RJ, Buckingham DW, Carreras A, Irvine DSJFRB, Medicine. Superoxide dismutase in human sperm suspensions: relationship with cellular composition, oxidative stress, and sperm function. 1996; 21(4): 495-504.
31. Jeulin C, Soufir J, Weber P, Laval‐Martin D,  et al. Catalase activity in human spermatozoa and seminal plasma. 1989; 24(2):185-96.