فصلنامه

آ

 • آپوپتوزیس القا تمایز و مرگ سلولی مشتقی از خانواده ی 4-آریل- 4-H کرومن ها بر روی NB4، لوسمی پرومیلوسیت حاد انسان [دوره 4، تابستان 92، 1392، صفحه 139-147]

 • آپوپتوزیس ارزیابی توان زیستی و آپوپتوزیس در اسپرم‌های انسان تیمار شده با سدیم آرسنیت [دوره 4، زمستان92، 1392، صفحه 361-370]

 • آدنوکارسینومای آندومتر بررسی بیوانفورماتیکی و سیتوژنتیک مولکولی ناحیه cM24-cM 20 از کروموزوم 15 دارای عدم تعادل آللیک در موش‏های مستعد سرطان رحم [دوره 4، پاییز 92، 1392، صفحه 297-303]

 • آرتمیزینین بررسی تولید آرتیمزینین در گیاه، کشت کالوس و کشت سوسپانسیون سلولی درمنه کوهی Artemisia aucheri Boiss [دوره 4، پاییز 92، 1392، صفحه 243-250]

 • آستروسیت بررسی اثر کورکومین بر سلول‏های نوروپروژنیتور کورتکس جنین رت در شرایط in vitro [دوره 4، زمستان92، 1392، صفحه 435-443]

 • آلودگی SO2 اثرات تلقیح دو سویه ریزوبیوم بر شاخص‌های آناتومیکی شبدر ایرانی (Trifolium resupinatum) تحت آلودگی دی‌اکسیدگوگرد [دوره 4، پاییز 92، 1392، صفحه 261-273]

 • آلیسوم تغییر پارامترهای مقاومت به نیکل بر اثر نور در کالوس‌های گیاه بیش‌انباشتگر نیکل آلیسوم اینفلاتوم [دوره 4، بهار 92، 1392، صفحه 13-24]

 • آنزیم‌های نوکلئاز بررسی تغییر در فعالیت آنزیم‏های نوکلئاز ترجیح دهنده DNAی تک رشته‮ای، میزان پروتئین و کلروفیل طی تنش شوری در دو رقم حساس و متحمل گیاه جو (L. Hordeum vulgare) [دوره 4، تابستان 92، 1392، صفحه 187-195]

ا

 • اتیلن بررسی اثر کلرید کبالت بر سطح برگ، کلروفیل، کاوتنوئید و بیان ژن ACC اکسیداز گیاه سیب زمینی Solanum tuberosum L. رقم وایت دزیره در کشت در شیشه [دوره 4، پاییز 92، 1392، صفحه 287-295]

 • اسپرماتوژنز تفاوت‎های ماهیانه در فرآیند اسپرماتوژنز در جمعیتی از قورباغه مردابی Pelophylax ridibundus [دوره 4، بهار 92، 1392، صفحه 25-33]

 • اسپرماتید بررسی اثرحفاظتی نانواکسید روی بر پارامترهای هیستولوژیک بیضه در رت های تیمار شده با داکسوروبیسین [دوره 4، تابستان 92، 1392، صفحه 159-167]

 • اسپرم انسان ارزیابی توان زیستی و آپوپتوزیس در اسپرم‌های انسان تیمار شده با سدیم آرسنیت [دوره 4، زمستان92، 1392، صفحه 361-370]

 • اسپرم نرمال افزایش شکستگی DNA اسپرم انسان بعد از دو ساعت انکوباسیون [دوره 4، زمستان92، 1392، صفحه 415-423]

 • استریولوژی بررسی استریولوژیک ساختار بافتی مری در بزهای بختیاری نر و ماده [دوره 4، بهار 92، 1392، صفحه 71-76]

 • اسید جیبرلیک تاثیر مواد تنظیم کننده رشد گیاهی بر شکست خواب بذرهای گیاه خارمریم ( Silybum marianum L.) [دوره 4، بهار 92، 1392، صفحه 45-54]

 • اقاقیا همزیستی اقاقیا- ریزوبیوم جهت گیاه‌پالایی خاک‌های آلوده به نفت‌خام [دوره 4، بهار 92، 1392، صفحه 1-12]

 • اکسین تاثیر مواد تنظیم کننده رشد گیاهی بر شکست خواب بذرهای گیاه خارمریم ( Silybum marianum L.) [دوره 4، بهار 92، 1392، صفحه 45-54]

 • القا مقایسه ویژگی‏های ساختاری، کشت سلولی و القایی اجزا فولیکول پر و مو [دوره 4، تابستان 92، 1392، صفحه 205-216]

 • الکتروریسی ساخت بسترهایی از پلیمر PLGA با دو روش الکتروریسی و انجماد- خشک کن به منظور مهندسی بافت [دوره 4، پاییز 92، 1392، صفحه 251-259]

 • الیسیتور زیستی افزایش تولید متابولیت‎های ثانوی گیاهی با استفاده از الیسیتورهای زیستی [دوره 4، تابستان 92، 1392، صفحه 119-128]

 • انجماد– خشک‏کن ساخت بسترهایی از پلیمر PLGA با دو روش الکتروریسی و انجماد- خشک کن به منظور مهندسی بافت [دوره 4، پاییز 92، 1392، صفحه 251-259]

 • اندام‏های داخلی مطالعه بیومارکرهای هیستوپاتولوژیکی و روند زمانی ظهور آن‏ها در اندام‌های آبشش، غده هاضمه و پا در دوکفه-ای آب شیرین Anodonta cygnea در معرض با غلظت‌ تحت‌کشنده فلز سنگین کروم (Cr) [دوره 4، پاییز 92، 1392، صفحه 331-338]

 • اواریکتومی اثر کوارستین بر تغییرات هیستولوژیک بافت رحم در موش های صحرایی اواریکتومی شده [دوره 4، بهار 92، 1392، صفحه 77-83]

ب

 • بارداری بررسی اثرات مصرف جنتامایسین بر مورفولوژی طناب‌های بیضه‎ای نوزاد خرگوش [دوره 4، زمستان92، 1392، صفحه 407-414]

 • باززایی بهینه‎سازی تولید کالوس و باززایی در گیاه Salsola arbuscula pall [دوره 4، تابستان 92، 1392، صفحه 129-137]

 • بافت روده مطالعه بافت شناسی و میکروسکوپ الکترونی بافت روده قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchusmykiss) به‏وسیله یک مدل آزمایشگاهی [دوره 4، پاییز 92، 1392، صفحه 313-322]

 • بافت شناسی تفاوت‎های ماهیانه در فرآیند اسپرماتوژنز در جمعیتی از قورباغه مردابی Pelophylax ridibundus [دوره 4، بهار 92، 1392، صفحه 25-33]

 • بافت شناسی مقایسه ویژگی‏های ساختاری، کشت سلولی و القایی اجزا فولیکول پر و مو [دوره 4، تابستان 92، 1392، صفحه 205-216]

 • بز بررسی استریولوژیک ساختار بافتی مری در بزهای بختیاری نر و ماده [دوره 4، بهار 92، 1392، صفحه 71-76]

 • بزهای کاموری بررسی وجود جهش‌های FecB و FecGH در بزهای کاموری استان خوزستان [دوره 4، پاییز 92، 1392، صفحه 323-329]

 • بلوغ اسپرمی مطالعه ارتباط بین ساختار کیسه بیضه با طول، قطر و وزن بدن در زالوی طبی Hirudo orientalis بر اساس مطالعات ریخت سنجی و بافت شناختی [دوره 4، زمستان92، 1392، صفحه 425-434]

 • بلوغ برون تنی اووسیت مطالعه اثر دو نوع سرم هترولوگوس بر قابلیت بلوغ و لقاح برون‏تنی اووسیت های گوسفند [دوره 4، تابستان 92، 1392، صفحه 217-223]

 • بیضه تفاوت‎های ماهیانه در فرآیند اسپرماتوژنز در جمعیتی از قورباغه مردابی Pelophylax ridibundus [دوره 4، بهار 92، 1392، صفحه 25-33]

 • بیضه مطالعه ارتباط بین ساختار کیسه بیضه با طول، قطر و وزن بدن در زالوی طبی Hirudo orientalis بر اساس مطالعات ریخت سنجی و بافت شناختی [دوره 4، زمستان92، 1392، صفحه 425-434]

پ

 • پاپیلای درمی مقایسه ویژگی‏های ساختاری، کشت سلولی و القایی اجزا فولیکول پر و مو [دوره 4، تابستان 92، 1392، صفحه 205-216]

ت

 • تاکسول مقایسه توالی ژن DBAT، در سطح نوکلئوتیدی و آمینواسیدی، در گونه‮های سرخدار و قارچ های اندوفیت [دوره 4، تابستان 92، 1392، صفحه 197-203]

 • تبدیلات بیوشیمیایی بررسی تولید آرتیمزینین در گیاه، کشت کالوس و کشت سوسپانسیون سلولی درمنه کوهی Artemisia aucheri Boiss [دوره 4، پاییز 92، 1392، صفحه 243-250]

 • تخمک تکوین تخمک و مگاگامتوفیت در Adonis flammea Jacqu. : گزارش سقط تخمک و رویان [دوره 4، زمستان92، 1392، صفحه 397-405]

 • تزاید سلولی اثر مایع مغزی-نخاعی جنینی بر توانایی تکثیر و حفظ حالت بنیادی پروژنیتورهای عصبی رت نژاد ویستار [دوره 4، پاییز 92، 1392، صفحه 305-311]

 • تغییرات هیستولوژیک بررسی تغییرات بافتی کبد در موش‎های صحرایی کلستاتیک در فواصل زمانی مختلف [دوره 4، بهار 92، 1392، صفحه 55-61]

 • تکنیک TUNEL افزایش شکستگی DNA اسپرم انسان بعد از دو ساعت انکوباسیون [دوره 4، زمستان92، 1392، صفحه 415-423]

 • تمامیت DNA ارزیابی توان زیستی و آپوپتوزیس در اسپرم‌های انسان تیمار شده با سدیم آرسنیت [دوره 4، زمستان92، 1392، صفحه 361-370]

 • تمایز القا تمایز و مرگ سلولی مشتقی از خانواده ی 4-آریل- 4-H کرومن ها بر روی NB4، لوسمی پرومیلوسیت حاد انسان [دوره 4، تابستان 92، 1392، صفحه 139-147]

 • تمرین ورزشی اثر تمرین هوازی به همراه مکمل سازی با ویتامین D بر ریسک فاکتورهای قلبی-عروقی در زنان چاق [دوره 4، زمستان92، 1392، صفحه 389-396]

 • توان زیستی ارزیابی توان زیستی و آپوپتوزیس در اسپرم‌های انسان تیمار شده با سدیم آرسنیت [دوره 4، زمستان92، 1392، صفحه 361-370]

 • تولید مثل مطالعه ارتباط بین ساختار کیسه بیضه با طول، قطر و وزن بدن در زالوی طبی Hirudo orientalis بر اساس مطالعات ریخت سنجی و بافت شناختی [دوره 4، زمستان92، 1392، صفحه 425-434]

 • تیروئید­فولیکولار مطالعه برخی اثرات تراتوژنیک داروی گاباپنتین بر جنین‌ موش نژاد NMRI [دوره 4، زمستان92، 1392، صفحه 445-450]

ج

 • جنتامایسین بررسی اثرات مصرف جنتامایسین بر مورفولوژی طناب‌های بیضه‎ای نوزاد خرگوش [دوره 4، زمستان92، 1392، صفحه 407-414]

 • جنس بررسی استریولوژیک ساختار بافتی مری در بزهای بختیاری نر و ماده [دوره 4، بهار 92، 1392، صفحه 71-76]

 • جنین بررسی اثرات تراتوژنیک عصاره زرشک آبی بر بافت کبد جنین موش سوری [دوره 4، بهار 92، 1392، صفحه 63-70]

چ

 • چرخه استروس بررسی اثرات هیپرگلیسمی و انسولین‌تراپی بر دوره استروس و ساختار رحم در موش‌ صحرایی [دوره 4، تابستان 92، 1392، صفحه 149-157]

خ

 • خارمریم تاثیر مواد تنظیم کننده رشد گیاهی بر شکست خواب بذرهای گیاه خارمریم ( Silybum marianum L.) [دوره 4، بهار 92، 1392، صفحه 45-54]

 • خرگوش بررسی اثرات مصرف جنتامایسین بر مورفولوژی طناب‌های بیضه‎ای نوزاد خرگوش [دوره 4، زمستان92، 1392، صفحه 407-414]

د

 • داکسوروبیسین بررسی اثرحفاظتی نانواکسید روی بر پارامترهای هیستولوژیک بیضه در رت های تیمار شده با داکسوروبیسین [دوره 4، تابستان 92، 1392، صفحه 159-167]

 • درم مقایسه ویژگی‏های ساختاری، کشت سلولی و القایی اجزا فولیکول پر و مو [دوره 4، تابستان 92، 1392، صفحه 205-216]

 • دوزیستان تفاوت‎های ماهیانه در فرآیند اسپرماتوژنز در جمعیتی از قورباغه مردابی Pelophylax ridibundus [دوره 4، بهار 92، 1392، صفحه 25-33]

ر

 • رحم بررسی اثرات هیپرگلیسمی و انسولین‌تراپی بر دوره استروس و ساختار رحم در موش‌ صحرایی [دوره 4، تابستان 92، 1392، صفحه 149-157]

 • ریزوبیوم همزیستی اقاقیا- ریزوبیوم جهت گیاه‌پالایی خاک‌های آلوده به نفت‌خام [دوره 4، بهار 92، 1392، صفحه 1-12]

 • ریزوبیوم اثرات تلقیح دو سویه ریزوبیوم بر شاخص‌های آناتومیکی شبدر ایرانی (Trifolium resupinatum) تحت آلودگی دی‌اکسیدگوگرد [دوره 4، پاییز 92، 1392، صفحه 261-273]

 • ریشه‌زایی تأثیر محیط کشت، منبع کربن و طیف نور در نوساقه‌زایی و شیوه تیمار اکسین در ریشه‌زایی پایه رویشی Gisela 6 [دوره 4، تابستان 92، 1392، صفحه 169-185]

ز

 • زالوی طبی مطالعه ارتباط بین ساختار کیسه بیضه با طول، قطر و وزن بدن در زالوی طبی Hirudo orientalis بر اساس مطالعات ریخت سنجی و بافت شناختی [دوره 4، زمستان92، 1392، صفحه 425-434]

 • زرشک بررسی اثرات تراتوژنیک عصاره زرشک آبی بر بافت کبد جنین موش سوری [دوره 4، بهار 92، 1392، صفحه 63-70]

 • زنان اثر تمرین هوازی به همراه مکمل سازی با ویتامین D بر ریسک فاکتورهای قلبی-عروقی در زنان چاق [دوره 4، زمستان92، 1392، صفحه 389-396]

 • زیادبود آهن بررسی مقایسه‎ای برخی شاخص‎های فیزیولوژیک (محتوای کلروفیلی، فعالیت‎ فتوسنتزی ...) در گزینش سویه‎های جلبک Dunaliella sp. (جداسازی شده از آب‎های ایران) [دوره 4، بهار 92، 1392، صفحه 85-102]

ژ

 • ژن DBAT مقایسه توالی ژن DBAT، در سطح نوکلئوتیدی و آمینواسیدی، در گونه‮های سرخدار و قارچ های اندوفیت [دوره 4، تابستان 92، 1392، صفحه 197-203]

س

 • ساقه‌زایی تأثیر محیط کشت، منبع کربن و طیف نور در نوساقه‌زایی و شیوه تیمار اکسین در ریشه‌زایی پایه رویشی Gisela 6 [دوره 4، تابستان 92، 1392، صفحه 169-185]

 • سدیم آرسنیت ارزیابی توان زیستی و آپوپتوزیس در اسپرم‌های انسان تیمار شده با سدیم آرسنیت [دوره 4، زمستان92، 1392، صفحه 361-370]

 • سرخدار مقایسه توالی ژن DBAT، در سطح نوکلئوتیدی و آمینواسیدی، در گونه‮های سرخدار و قارچ های اندوفیت [دوره 4، تابستان 92، 1392، صفحه 197-203]

 • سرمادهی تاثیر مواد تنظیم کننده رشد گیاهی بر شکست خواب بذرهای گیاه خارمریم ( Silybum marianum L.) [دوره 4، بهار 92، 1392، صفحه 45-54]

 • سرم جنین گاوی مطالعه اثر دو نوع سرم هترولوگوس بر قابلیت بلوغ و لقاح برون‏تنی اووسیت های گوسفند [دوره 4، تابستان 92، 1392، صفحه 217-223]

 • سرم مادیان مطالعه اثر دو نوع سرم هترولوگوس بر قابلیت بلوغ و لقاح برون‏تنی اووسیت های گوسفند [دوره 4، تابستان 92، 1392، صفحه 217-223]

 • سلول NB4 القا تمایز و مرگ سلولی مشتقی از خانواده ی 4-آریل- 4-H کرومن ها بر روی NB4، لوسمی پرومیلوسیت حاد انسان [دوره 4، تابستان 92، 1392، صفحه 139-147]

 • سلول‏های نوروپروژنیتور بررسی اثر کورکومین بر سلول‏های نوروپروژنیتور کورتکس جنین رت در شرایط in vitro [دوره 4، زمستان92، 1392، صفحه 435-443]

 • سندروم متابولیک اثر تمرین هوازی به همراه مکمل سازی با ویتامین D بر ریسک فاکتورهای قلبی-عروقی در زنان چاق [دوره 4، زمستان92، 1392، صفحه 389-396]

 • سیب زمینی بررسی اثر کلرید کبالت بر سطح برگ، کلروفیل، کاوتنوئید و بیان ژن ACC اکسیداز گیاه سیب زمینی Solanum tuberosum L. رقم وایت دزیره در کشت در شیشه [دوره 4، پاییز 92، 1392، صفحه 287-295]

 • سیس پلاتین بررسی اثر محیط کشت حاصل از سلول های بنیادی مزانشیمی انسانی بر نارسایی حاد کلیوی ناشی از سیس پلاتین در موش صحرایی [دوره 4، زمستان92، 1392، صفحه 371-379]

 • سیستم تولیدمثل نر بررسی اثرحفاظتی نانواکسید روی بر پارامترهای هیستولوژیک بیضه در رت های تیمار شده با داکسوروبیسین [دوره 4، تابستان 92، 1392، صفحه 159-167]

 • سیلیکون بررسی تاثیر سیلیکون بر برخی پارامترهای آناتومیکی و فیزیولوژیکی گیاه گاوزبان دارویی (Borago officinalis L.) در شرایط هیدروپونیک [دوره 4، پاییز 92، 1392، صفحه 275-285]

ش

 • شاخص‌های آناتومیکی اثرات تلقیح دو سویه ریزوبیوم بر شاخص‌های آناتومیکی شبدر ایرانی (Trifolium resupinatum) تحت آلودگی دی‌اکسیدگوگرد [دوره 4، پاییز 92، 1392، صفحه 261-273]

 • شبدر اثرات تلقیح دو سویه ریزوبیوم بر شاخص‌های آناتومیکی شبدر ایرانی (Trifolium resupinatum) تحت آلودگی دی‌اکسیدگوگرد [دوره 4، پاییز 92، 1392، صفحه 261-273]

 • شکستگی DNA افزایش شکستگی DNA اسپرم انسان بعد از دو ساعت انکوباسیون [دوره 4، زمستان92، 1392، صفحه 415-423]

 • شوری بررسی تغییر در فعالیت آنزیم‏های نوکلئاز ترجیح دهنده DNAی تک رشته‮ای، میزان پروتئین و کلروفیل طی تنش شوری در دو رقم حساس و متحمل گیاه جو (L. Hordeum vulgare) [دوره 4، تابستان 92، 1392، صفحه 187-195]

ض

 • ضربان قلب تاثیر آمادگی قلبی تنفسی، تسلط فراانگیزشی، هیجانات و استرس تنشی – کوششی در کشتی‌گیران نخبه: رویکرد نظریه بازگشتی [دوره 4، بهار 92، 1392، صفحه 35-43]

ط

 • طناب‌های بیضه‎ای بررسی اثرات مصرف جنتامایسین بر مورفولوژی طناب‌های بیضه‎ای نوزاد خرگوش [دوره 4، زمستان92، 1392، صفحه 407-414]

 • طیف نور تأثیر محیط کشت، منبع کربن و طیف نور در نوساقه‌زایی و شیوه تیمار اکسین در ریشه‌زایی پایه رویشی Gisela 6 [دوره 4، تابستان 92، 1392، صفحه 169-185]

ف

 • فاکتورهای ترشحی بررسی اثر محیط کشت حاصل از سلول های بنیادی مزانشیمی انسانی بر نارسایی حاد کلیوی ناشی از سیس پلاتین در موش صحرایی [دوره 4، زمستان92، 1392، صفحه 371-379]

 • فتوسنتز بررسی مقایسه‎ای برخی شاخص‎های فیزیولوژیک (محتوای کلروفیلی، فعالیت‎ فتوسنتزی ...) در گزینش سویه‎های جلبک Dunaliella sp. (جداسازی شده از آب‎های ایران) [دوره 4، بهار 92، 1392، صفحه 85-102]

 • فعالیت چرخه­ای تفاوت‎های ماهیانه در فرآیند اسپرماتوژنز در جمعیتی از قورباغه مردابی Pelophylax ridibundus [دوره 4، بهار 92، 1392، صفحه 25-33]

 • فلزات سنگین همزیستی اقاقیا- ریزوبیوم جهت گیاه‌پالایی خاک‌های آلوده به نفت‌خام [دوره 4، بهار 92، 1392، صفحه 1-12]

ق

 • قارچ‌های اندوفیت مقایسه توالی ژن DBAT، در سطح نوکلئوتیدی و آمینواسیدی، در گونه‮های سرخدار و قارچ های اندوفیت [دوره 4، تابستان 92، 1392، صفحه 197-203]

 • قزل آلای رنگین کمانOncorhynchus mykiss مطالعه بافت شناسی و میکروسکوپ الکترونی بافت روده قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchusmykiss) به‏وسیله یک مدل آزمایشگاهی [دوره 4، پاییز 92، 1392، صفحه 313-322]

ک

 • کالوس تغییر پارامترهای مقاومت به نیکل بر اثر نور در کالوس‌های گیاه بیش‌انباشتگر نیکل آلیسوم اینفلاتوم [دوره 4، بهار 92، 1392، صفحه 13-24]

 • کالوس بهینه‎سازی تولید کالوس و باززایی در گیاه Salsola arbuscula pall [دوره 4، تابستان 92، 1392، صفحه 129-137]

 • کبالت کلرید بررسی اثر کلرید کبالت بر سطح برگ، کلروفیل، کاوتنوئید و بیان ژن ACC اکسیداز گیاه سیب زمینی Solanum tuberosum L. رقم وایت دزیره در کشت در شیشه [دوره 4، پاییز 92، 1392، صفحه 287-295]

 • کبد بررسی تغییرات بافتی کبد در موش‎های صحرایی کلستاتیک در فواصل زمانی مختلف [دوره 4، بهار 92، 1392، صفحه 55-61]

 • کبد بررسی اثرات تراتوژنیک عصاره زرشک آبی بر بافت کبد جنین موش سوری [دوره 4، بهار 92، 1392، صفحه 63-70]

 • کروم مطالعه بیومارکرهای هیستوپاتولوژیکی و روند زمانی ظهور آن‏ها در اندام‌های آبشش، غده هاضمه و پا در دوکفه-ای آب شیرین Anodonta cygnea در معرض با غلظت‌ تحت‌کشنده فلز سنگین کروم (Cr) [دوره 4، پاییز 92، 1392، صفحه 331-338]

 • کشت سلول افزایش تولید متابولیت‎های ثانوی گیاهی با استفاده از الیسیتورهای زیستی [دوره 4، تابستان 92، 1392، صفحه 119-128]

 • کشت سلول مقایسه ویژگی‏های ساختاری، کشت سلولی و القایی اجزا فولیکول پر و مو [دوره 4، تابستان 92، 1392، صفحه 205-216]

 • کشت سلولی بررسی تولید آرتیمزینین در گیاه، کشت کالوس و کشت سوسپانسیون سلولی درمنه کوهی Artemisia aucheri Boiss [دوره 4، پاییز 92، 1392، صفحه 243-250]

 • کشت هیدروپونیک بررسی تاثیر سیلیکون بر برخی پارامترهای آناتومیکی و فیزیولوژیکی گیاه گاوزبان دارویی (Borago officinalis L.) در شرایط هیدروپونیک [دوره 4، پاییز 92، 1392، صفحه 275-285]

 • کشتی­گیران فعالیت محور تاثیر آمادگی قلبی تنفسی، تسلط فراانگیزشی، هیجانات و استرس تنشی – کوششی در کشتی‌گیران نخبه: رویکرد نظریه بازگشتی [دوره 4، بهار 92، 1392، صفحه 35-43]

 • کشتی­گیران هدف محور تاثیر آمادگی قلبی تنفسی، تسلط فراانگیزشی، هیجانات و استرس تنشی – کوششی در کشتی‌گیران نخبه: رویکرد نظریه بازگشتی [دوره 4، بهار 92، 1392، صفحه 35-43]

 • کلروفیل بررسی مقایسه‎ای برخی شاخص‎های فیزیولوژیک (محتوای کلروفیلی، فعالیت‎ فتوسنتزی ...) در گزینش سویه‎های جلبک Dunaliella sp. (جداسازی شده از آب‎های ایران) [دوره 4، بهار 92، 1392، صفحه 85-102]

 • کلستاز بررسی تغییرات بافتی کبد در موش‎های صحرایی کلستاتیک در فواصل زمانی مختلف [دوره 4، بهار 92، 1392، صفحه 55-61]

 • کلونینگ ساخت لنتی‏ویروس‏های نوترکیب ناقل ژن DJ-1 و انتقال آن‏ها به سلول‏های انسانی [دوره 4، زمستان92، 1392، صفحه 381-388]

 • کوارستین اثر کوارستین بر تغییرات هیستولوژیک بافت رحم در موش های صحرایی اواریکتومی شده [دوره 4، بهار 92، 1392، صفحه 77-83]

 • کورتلند مطالعه بافت شناسی و میکروسکوپ الکترونی بافت روده قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchusmykiss) به‏وسیله یک مدل آزمایشگاهی [دوره 4، پاییز 92، 1392، صفحه 313-322]

 • کورکومین بررسی اثر کورکومین بر سلول‏های نوروپروژنیتور کورتکس جنین رت در شرایط in vitro [دوره 4، زمستان92، 1392، صفحه 435-443]

 • کیسه رویانی تکوین تخمک و مگاگامتوفیت در Adonis flammea Jacqu. : گزارش سقط تخمک و رویان [دوره 4، زمستان92، 1392، صفحه 397-405]

 • کینیتین تاثیر مواد تنظیم کننده رشد گیاهی بر شکست خواب بذرهای گیاه خارمریم ( Silybum marianum L.) [دوره 4، بهار 92، 1392، صفحه 45-54]

گ

 • گاباپنتین مطالعه برخی اثرات تراتوژنیک داروی گاباپنتین بر جنین‌ موش نژاد NMRI [دوره 4، زمستان92، 1392، صفحه 445-450]

 • گاوزبان دارویی (Borago officinalis L.) بررسی تاثیر سیلیکون بر برخی پارامترهای آناتومیکی و فیزیولوژیکی گیاه گاوزبان دارویی (Borago officinalis L.) در شرایط هیدروپونیک [دوره 4، پاییز 92، 1392، صفحه 275-285]

 • گزیلا 6 تأثیر محیط کشت، منبع کربن و طیف نور در نوساقه‌زایی و شیوه تیمار اکسین در ریشه‌زایی پایه رویشی Gisela 6 [دوره 4، تابستان 92، 1392، صفحه 169-185]

 • گوسفند مطالعه اثر دو نوع سرم هترولوگوس بر قابلیت بلوغ و لقاح برون‏تنی اووسیت های گوسفند [دوره 4، تابستان 92، 1392، صفحه 217-223]

 • گیاه پالایی هیدروکربن‌ها همزیستی اقاقیا- ریزوبیوم جهت گیاه‌پالایی خاک‌های آلوده به نفت‌خام [دوره 4، بهار 92، 1392، صفحه 1-12]

 • گیاه جو بررسی تغییر در فعالیت آنزیم‏های نوکلئاز ترجیح دهنده DNAی تک رشته‮ای، میزان پروتئین و کلروفیل طی تنش شوری در دو رقم حساس و متحمل گیاه جو (L. Hordeum vulgare) [دوره 4، تابستان 92، 1392، صفحه 187-195]

ل

 • لنتی ویروس ساخت لنتی‏ویروس‏های نوترکیب ناقل ژن DJ-1 و انتقال آن‏ها به سلول‏های انسانی [دوره 4، زمستان92، 1392، صفحه 381-388]

 • لوسمی پرومیلوسیت حاد (APL) القا تمایز و مرگ سلولی مشتقی از خانواده ی 4-آریل- 4-H کرومن ها بر روی NB4، لوسمی پرومیلوسیت حاد انسان [دوره 4، تابستان 92، 1392، صفحه 139-147]

م

 • مایع مغزی- نخاعی جنینی اثر مایع مغزی-نخاعی جنینی بر توانایی تکثیر و حفظ حالت بنیادی پروژنیتورهای عصبی رت نژاد ویستار [دوره 4، پاییز 92، 1392، صفحه 305-311]

 • متابولیت ثانوی افزایش تولید متابولیت‎های ثانوی گیاهی با استفاده از الیسیتورهای زیستی [دوره 4، تابستان 92، 1392، صفحه 119-128]

 • مدل آزمایشگاهی مطالعه بافت شناسی و میکروسکوپ الکترونی بافت روده قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchusmykiss) به‏وسیله یک مدل آزمایشگاهی [دوره 4، پاییز 92، 1392، صفحه 313-322]

 • مری بررسی استریولوژیک ساختار بافتی مری در بزهای بختیاری نر و ماده [دوره 4، بهار 92، 1392، صفحه 71-76]

 • مقاومت تغییر پارامترهای مقاومت به نیکل بر اثر نور در کالوس‌های گیاه بیش‌انباشتگر نیکل آلیسوم اینفلاتوم [دوره 4، بهار 92، 1392، صفحه 13-24]

 • مگاگامتوفیت تکوین تخمک و مگاگامتوفیت در Adonis flammea Jacqu. : گزارش سقط تخمک و رویان [دوره 4، زمستان92، 1392، صفحه 397-405]

 • منبع کربن تأثیر محیط کشت، منبع کربن و طیف نور در نوساقه‌زایی و شیوه تیمار اکسین در ریشه‌زایی پایه رویشی Gisela 6 [دوره 4، تابستان 92، 1392، صفحه 169-185]

 • مهندسی بافت ساخت بسترهایی از پلیمر PLGA با دو روش الکتروریسی و انجماد- خشک کن به منظور مهندسی بافت [دوره 4، پاییز 92، 1392، صفحه 251-259]

 • موش مطالعه برخی اثرات تراتوژنیک داروی گاباپنتین بر جنین‌ موش نژاد NMRI [دوره 4، زمستان92، 1392، صفحه 445-450]

 • موش سوری بررسی اثرات تراتوژنیک عصاره زرشک آبی بر بافت کبد جنین موش سوری [دوره 4، بهار 92، 1392، صفحه 63-70]

 • موش صحرائی بررسی بیوانفورماتیکی و سیتوژنتیک مولکولی ناحیه cM24-cM 20 از کروموزوم 15 دارای عدم تعادل آللیک در موش‏های مستعد سرطان رحم [دوره 4، پاییز 92، 1392، صفحه 297-303]

 • موش صحرایی بررسی تغییرات بافتی کبد در موش‎های صحرایی کلستاتیک در فواصل زمانی مختلف [دوره 4، بهار 92، 1392، صفحه 55-61]

 • موش صحرایی اثر کوارستین بر تغییرات هیستولوژیک بافت رحم در موش های صحرایی اواریکتومی شده [دوره 4، بهار 92، 1392، صفحه 77-83]

 • موش صحرایی بررسی اثرات هیپرگلیسمی و انسولین‌تراپی بر دوره استروس و ساختار رحم در موش‌ صحرایی [دوره 4، تابستان 92، 1392، صفحه 149-157]

ن

 • نارسایی حاد کلیوی بررسی اثر محیط کشت حاصل از سلول های بنیادی مزانشیمی انسانی بر نارسایی حاد کلیوی ناشی از سیس پلاتین در موش صحرایی [دوره 4، زمستان92، 1392، صفحه 371-379]

 • نانوفیبر ساخت بسترهایی از پلیمر PLGA با دو روش الکتروریسی و انجماد- خشک کن به منظور مهندسی بافت [دوره 4، پاییز 92، 1392، صفحه 251-259]

 • ناهنجاری بررسی اثرات تراتوژنیک عصاره زرشک آبی بر بافت کبد جنین موش سوری [دوره 4، بهار 92، 1392، صفحه 63-70]

 • ناهنجاری زایی مطالعه برخی اثرات تراتوژنیک داروی گاباپنتین بر جنین‌ موش نژاد NMRI [دوره 4، زمستان92، 1392، صفحه 445-450]

 • نظریه بازگشتی تاثیر آمادگی قلبی تنفسی، تسلط فراانگیزشی، هیجانات و استرس تنشی – کوششی در کشتی‌گیران نخبه: رویکرد نظریه بازگشتی [دوره 4، بهار 92، 1392، صفحه 35-43]

 • نفت‌خام همزیستی اقاقیا- ریزوبیوم جهت گیاه‌پالایی خاک‌های آلوده به نفت‌خام [دوره 4، بهار 92، 1392، صفحه 1-12]

 • نوروسفیر اثر مایع مغزی-نخاعی جنینی بر توانایی تکثیر و حفظ حالت بنیادی پروژنیتورهای عصبی رت نژاد ویستار [دوره 4، پاییز 92، 1392، صفحه 305-311]

 • نیترات بررسی مقایسه‎ای برخی شاخص‎های فیزیولوژیک (محتوای کلروفیلی، فعالیت‎ فتوسنتزی ...) در گزینش سویه‎های جلبک Dunaliella sp. (جداسازی شده از آب‎های ایران) [دوره 4، بهار 92، 1392، صفحه 85-102]

 • نیکل تغییر پارامترهای مقاومت به نیکل بر اثر نور در کالوس‌های گیاه بیش‌انباشتگر نیکل آلیسوم اینفلاتوم [دوره 4، بهار 92، 1392، صفحه 13-24]

و

 • ویتامین D اثر تمرین هوازی به همراه مکمل سازی با ویتامین D بر ریسک فاکتورهای قلبی-عروقی در زنان چاق [دوره 4، زمستان92، 1392، صفحه 389-396]

ه

 • هموراژی مطالعه برخی اثرات تراتوژنیک داروی گاباپنتین بر جنین‌ موش نژاد NMRI [دوره 4، زمستان92، 1392، صفحه 445-450]

 • هورمون‌های جنسی بررسی اثرات هیپرگلیسمی و انسولین‌تراپی بر دوره استروس و ساختار رحم در موش‌ صحرایی [دوره 4، تابستان 92، 1392، صفحه 149-157]

 • هیپرگلیسمی بررسی اثرات هیپرگلیسمی و انسولین‌تراپی بر دوره استروس و ساختار رحم در موش‌ صحرایی [دوره 4، تابستان 92، 1392، صفحه 149-157]

 • هیستوپاتولوژی مطالعه بیومارکرهای هیستوپاتولوژیکی و روند زمانی ظهور آن‏ها در اندام‌های آبشش، غده هاضمه و پا در دوکفه-ای آب شیرین Anodonta cygnea در معرض با غلظت‌ تحت‌کشنده فلز سنگین کروم (Cr) [دوره 4، پاییز 92، 1392، صفحه 331-338]

 • هیستولوژی رحم اثر کوارستین بر تغییرات هیستولوژیک بافت رحم در موش های صحرایی اواریکتومی شده [دوره 4، بهار 92، 1392، صفحه 77-83]

 • هیستومتری بررسی استریولوژیک ساختار بافتی مری در بزهای بختیاری نر و ماده [دوره 4، بهار 92، 1392، صفحه 71-76]