فصلنامه

مدیر مسئول


حمید رضا مؤمنی استاد، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه اراک ، اراک، ایران

فیزیولوژی جانوری

سردبیر


سید محمد علی شریعت زاده استاد، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه اراک ، اراک، ایران

بافت و جنین

اعضای هیات تحریریه


محمدحسین آبنوسی دانشیار، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه اراک ، اراک، ایران

بیوشیمی

اعضای هیات تحریریه


دکتر ملک سلیمانی مهرنجانی استاد، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه اراک ، اراک، ایران

بافت شناسی و جنین شناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر مرتضی بهنام رسولی استاد، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

علوم اعصاب و استریولوژی

اعضای هیات تحریریه


دکتر منصور شریعتی استاد، گروه زیست شناسی گیاهی و جانوری، دانشکده علوم و فناوری های زیستی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

فیزیولوژی گیاهی

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد علی خلیلی استاد، گروه بیولوژی تولید مثل، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران

جنین شناسی

اعضای هیات تحریریه


عبدالکریم چهرگانی راد استاد، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

زیست شناسی

اعضای هیات تحریریه


ناصر میرازی استاد، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

فیزیولوژی

اعضای هیات تحریریه


دکتر مهران عربی دانشیار، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

زیست جانوری

اعضای هیات تحریریه


محمد حسین نصر اصفهانی استاد، گروه زیست شناسی، پژوهشکده رویان، جهاد دانشگاهی، اصفهان، ایران

اعضای هیات تحریریه


ناصر پارسا استاد، مرکز جامعه سرطان ایران، تهران، ایران

ژنتیک و سرطان شناسی

  • nzparsayahoo.com
  • 09125592472

اعضای هیات تحریریه


احمد مجد استاد تکوین گیاهی، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران شمال

تکوینی گیاهی

اعضای هیات تحریریه


منصور ابراهیمی دانشیار، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه قم، قم ، ایران

اعضای هیات تحریریه


ناصر مهدوی شهری استاد، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

زیست شناسی

مدیر وب سایت


زیبا خرسندی کارشناس نمایه سازی نشریات

علم اطلاعات و دانش شناسی

  • z-khorsandioffice.araku.ac.ir
  • 086-32622044

مدیر اجرایی


پریسا مالکی مربی ، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه اراک، اراک، ایران

زیست شناسی علوم جانوری- تکوین