فصلنامه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

چکیده

-

عنوان مقاله [English]

A study on effect of Tamarindus indica kernel extract on viability, proliferation and induction of apoptosis in human ‌prostate cancer (LNCaP), colon cancer (HT-29) and fibroblast cell lines

چکیده [English]

-