فصلنامه

بهترین منبع سلول اتولوگ برای بازسازی نقایص با اندازه بحرانی مفاصل زانو در گوسفند

فاطمه زارعی؛ راضیه شفقی؛ محمدمهدی دهقان؛ فرهاد مصطفایی؛ لیلا تقی یار؛ محمدرضا باغبان اسلامی نژاد

دوره 14، شماره 4 ، دی 1402، ، صفحه 353-372

https://doi.org/10.61186/JCT.14.4.353

چکیده
  هدف: استئوآرتریت (OA) یک بیماری ناتوان کننده‌ با بار روانی و اقتصادی  است. امروزه  استفاده از سلول‌های بنیادی  مزانشیمی (MSCs) بسیار مورد توجه است. لذا انتخاب منبع سلولی مناسب یکی از چالش‌های درمان OA است. هدف از این مطالعه بازسازی ضایعه غضروفی  ( اندازه بحرانی)  در زانوی گوسفند با استفاده از سلول‌های اتولوگ کندروسیت، MSCs حاصل ...  بیشتر