فصلنامه
مقایسه فنوتیپی لنفوسیت‏ها در گروه‏های خونی ABO
دوره 3، تابستان 91 ، تیر 1391، ، صفحه 121-125

https://doi.org/10.52547/JCT.3.2.121

چکیده
  هدف: محققان تلاش‏های زیادی جهت مشخص نمودن ارتباط بین آنتی ژن‏های گروه خونی ABO و استعداد ابتلا به بیماری‏های مختلف مانند سرطان و عفونت‏ها انجام داده‏اند. افراد دارای گروه خونی O ریسک بالاتری برای ابتلا به کلرا نسبت به سایر گروه‏های خونی دارند. همچنان ارتباط بین گروه‏های خونی ABO و استعداد ابتلا به بیماری‏ها ناشناخته باقی ...  بیشتر