فصلنامه
ارزیابی ریزازدیادی گیاه دارویی در معرض خطر انقراض پونه‌سای بی‌کرک (Nepeta nuda L.)

رسول نریمانی؛ محمد مقدم؛ سپیده مجرب

دوره 7، شماره 4 ، دی 1395، ، صفحه 387-397

https://doi.org/10.52547/JCT.7.4.387

چکیده
  هدف: هدف از این مطالعه بررسی تاثیر تیمار‌های مختلفی از تنظیم­کننده­های رشد بر میزان شاخه­زایی، ریشه‌زایی، تولید کالوس و باززایی گیاه دارویی پونه‌سای بی‌کرک در شرایط درون شیشه­ای بود.مواد و روش‌ها: بذرهای این گیاه در محیط کشت MS (موراشیگ و اسکوگ) نیم غلظت کشت و سپس گیاهچه‌ها واکشت شدند. پس‌ از آن نمونه‌ها در سطوح مختلف تنظیم­کننده­های ...  بیشتر

القا و بهینه سازی شرایط رشد ریشه‏های موئین گیاه سنبل الطیب (L. (Valeriana officinalisحاصل از تلقیح آگروباکتریوم رایزوژنز (Agrobacterium rhizogenes)

محمدرضا دینی ترکمانی؛ ناصر عباسپور؛ مراد جعفری؛ افسانه صمدی

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1393، ، صفحه 23-30

https://doi.org/10.52547/JCT.5.1.23

چکیده
  هدف: در این تحقیق به‏منظور بهینه‏سازی شرایط رشد ریشه‏های موئین، ریزنمونه‏های حاصل از برگ‏، ریشه و هیپوکوتیل با با‏کتری آگروباکتریوم رایزوژنز تلقیح و سپس اثر چهار محیط کشت پایه موراشیک و اسکوگ مایع با ترکیبات و دمای متفاوت بر رشد ریشه‏های موئین به‏دست آمده مورد بررسی قرار گرفت.مواد و روش‏ها: به‏منظور القای ریشه‏های ...  بیشتر