فصلنامه
تغییرات پروتئین و سیستم آنتی‌اکسیدانتی خیار‌ رقم اصفهانی در پاسخ به تنش خشکی

فریبا امینی؛ مهری عسکری؛ مهناز حقیر

دوره 7، شماره 4 ، دی 1395، ، صفحه 375-385

https://doi.org/10.52547/JCT.7.4.375

چکیده
  هدف: با توجه به ­اینکه ایران در دنیا یک منطقه خشک و نیمه­خشک به‌شمار می­آید و همچنین یکی از کشورهای اصلی تولیدکننده خیار محسوب می‏شود بررسی اثرات خشکی بر این گیاه و تغییرات سیستم آنتی­اکسیدانتی از اهمیت خاصی برخوردار است.مواد و روش‌ها: در این پژوهش خیار رقم اصفهانی در شرایط گلخانه­ای کشت داده شد و در مرحله 3 تا 5 برگی از رشد ...  بیشتر