فصلنامه
بررسی میزان بیان miR-33 a، miR-429 و miR-200 c درسرطان سلول‌های غیر‏‏کوچک ریه

غزاله گلشن ‏راد؛ شهره زارع کاریزی؛ مرتضی کریمی ‏پور

دوره 10، شماره 3 ، مهر 1398، ، صفحه 143-151

https://doi.org/10.52547/JCT.10.3.143

چکیده
  هدف: در این تحقیق ارتباط miR-33a، miR-429 و miR-200c با مسیر EMT در سرطان سلول های غیرکوچک ریه، مورد بررسی قرار گرفت.مواد و روش ها: در این مطالعه از روش Real Time-PCR برای ارزیابی تغییرات بیان miRNAهای مذکور از 30 بافت توموری سلول‏های غیرکوچک ریه (NSCLC) (66 درصد در مرحله I و II و 34 درصد بیماران در مرحله III) استفاده شد. پس از استخراجRNA  از نمونه‏های بافتی سنتز ...  بیشتر