فصلنامه
القای تنش‌های ملایم اسموتیک در محیط انجماد اسپرم و اثر آن‏ها بر کیفیت اسپرم گاو

سهراب طوسی؛ مهدی امین افشار؛ سمانه قره الیاسی پور

دوره 6، شماره 2 ، تیر 1394، ، صفحه 213-220

https://doi.org/10.52547/JCT.6.2.213

چکیده
  هدف: هدف از این پژوهش، بررسی اثر ایجاد تنش‌های ناشی از تنش‏های اسمزی زیر حد کشنده (325، 350، 375 و 400 میلی اسمولار) در رقیق‌کننده تجاری بیوکسل بر شاخص‏های کیفی اسپرم گاو نر هلشتاین پس از فرایند انجماد-ذوب بود. مواد و روش‏ها: اسپرم گیری از چهار راس گاو نر هلشتاین با استفاده از واژن مصنوعی دو بار در هفته نجام شد. کل اسپرم‏های به‏دست ...  بیشتر

اثرات مدت تنش‌ القایی اکسیداتیو ملایم پیش از انجماد بر کیفیت اسپرم گاو بعد از فرآیند انجماد-ذوب

محسن شرفی؛ مهدی ژندی؛ عبدالحسین شاهوردی؛ ملک شاکری؛ الهه نجاتی‌ امیری؛ اردشیر نجاتی جورامی

دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1393، ، صفحه 401-408

https://doi.org/10.52547/JCT.5.4.401

چکیده
  هدف: هدف از این مطالعه بررسی اثرات زمان تنش‌ القایی اکسیداتیو ملایم با استفاده از نیتریک اکساید پیش از انجماد بر کیفیت اسپرم گاو پس از فرآیند انجماد- ذوب بود.مواد و روش‌ها: در این آزمایش، زمان تعادل پیش از انجماد 120 دقیقه در نظر گرفته شد. مقدار یک میکرومول نیتریک اکساید در زمان صفر (T0)، 45 دقیقه (T45)، 90 دقیقه (T90) و 120 دقیقه (T120) دوره سرد سازی ...  بیشتر

بررسی اثر تنش شوری تحت دو شرایط روشنایی و تاریکی بر عملکرد PSII جلبک Dunaliella bardawil
دوره 3، تابستان 91 ، تیر 1391، ، صفحه 141-151

https://doi.org/10.52547/JCT.3.2.141

چکیده
  هدف: در این مطالعه اثر تنش شوری بر فتوسیستم II دستگاه فتوسنتزی جلبک Dunaliella bardawil به عنوان گونه فتوسنتزی مدل جهت روشن نمودن تاثیرات بیشتر این تنش و ارائه راهکارهای مقابله با تنش شوری طی مطالعات آینده بررسی شد.مواد و روش‌ها: در این مطالعه از تکنیک OJIP-test جهت آنالیز فلوئورسنس کلروفیل a در جلبک D. bardawil (سویه Utex-2538) تحت تنش‌های شوری 1 به 2 و 1 به ...  بیشتر