فصلنامه
اثر نانوذره اکسید روی بر ویژگی‌های فیزیولوژیکی، میزان تولید رزمارینیک‌اسید و بیان ژن‌های TAT و 4-Cl در گیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis L.)

سمانه فرنوش؛ ناهید مسعودیان؛ اکبر صفی‌پور افشار؛ فاطمه سعید نعمت‌پور؛ بوستان رودی

دوره 13، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 56-70

https://doi.org/10.52547/JCT.13.1.56

چکیده
  هدف: هدف از این مطالعه بررسی تاثیر نانو­اکسید­ روی بر خصوصیات رشدی و فیزیولوژیکی، میزان تولید رزمارینیک­اسید و بیان ژن­های کلیدی در مسیر بیوسنتزی این ترکیب در گیاه بادرنجبویه است.مواد و روش‏ها: در این مطالعه، دانه ­رست­های 30 روزه بادرنجبویه با غلظت­های صفر، 06/0 و 12/0 میلی‌گرم بر لیتر نانوذره‌­اکسید­ روی تیمار شدند ...  بیشتر

تاثیر کیتوزان بر میزان ترکیبات فنلی، اسیدرزمارینیک و بیان ژن‌های کلیدی بیوسنتز اسید رزمارینیک در کشت تعلیقی بادرنجبویه (Melissa officinalis L.)

افسانه مهدویان‏ فرد؛ مریم دهجی‏ پور حیدرآبادی؛ خلیل ملک‏ زاده؛ سیدرسول صحافی

دوره 11، شماره 4 ، اسفند 1399، ، صفحه 243-261

https://doi.org/10.52547/JCT.11.4.243

چکیده
  هدف: هدف از این پژوهش بررسی تاثیر کیتوزان بر تولید ترکیبات فنلی، اسید رزمارینیک و بیان ژن­های کلیدی در بیوسنتز این ترکیبات در کشت تعلیقی بادرنجبویه بود.مواد و روش‏ها: جهت تهیه کالوس از ترکیب نفتالن استیک اسید (1 میلی­گرم بر لیتر)، توفوردی (1 میلی­گرم بر لیتر) و کینتین (5/0 میلی­گرم بر لیتر) و ریزنمونه ساقه استفاده شد. پس از راه‌اندازی ...  بیشتر

اثر نیتریک اکساید بر میزان رشد و برخی شاخص‏های فیزیولوژیک گیاهچه‏های بادرنجبویه کشت شده در شرایط In vitro

صدیقه اسمعیل زاده بهابادی؛ آیت اله رضایی نودهی؛ شهلا نجفی

دوره 6، شماره 2 ، تیر 1394، ، صفحه 195-203

https://doi.org/10.52547/JCT.6.2.195

چکیده
  هدف: در این تحقیق، اثر سدیم نیتروپروساید به‏عنوان عامل تولید کننده NO بر رشد، فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدانت و برخی شاخص‏های فیزیولوژیک در کشت گیاهچه‏های بادرنجبویه مورد بررسی قرار گرفت.مواد و روش‏ها: پس از راه اندازی کشت گیاهچه‏های بادرنجبویه، گیاهچه‏ها با غلظت‏های مختلف نیتروپروساید (0، 25، 50 و 100 میکرو مولار) تیمارشدند. ...  بیشتر