فصلنامه
بررسی تغییرات مورفولوژیکی تخمدان و لوله‌های رحمی به‌دنبال تزریق هم‌زمان آنتی پروستروژن و استروژن در موش‌های تحریک تخمک‌گذاری شده

علی حسن‌پور؛ فاطمه افشاری؛ ایلیاد عیسی‌بیگلو

دوره 13، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 45-55

https://doi.org/10.52547/JCT.13.1.45

چکیده
  هدف: تخمدان یکی از بافت‌هایی است که بیان رسپتور پروژسترون در آن صورت می‌گیرد. هدف از این مطالعه بررسی اثرات هم‌زمان آنتی پروستروژن و استروژن بر تخمدان  و لوله‌های رحمی موش‌های تحریک تخمک‌گذاری شده می باشد.مواد و روش‏ها: در این تحقیق موش‌ها پس از تحریک تخمک‌گذاری و ایجاد حاملگی به‌چهار گروه تقسیم شدند: 1) کنترل، 2) استروژن، 3) ...  بیشتر