فصلنامه
بررسی تمایل اتصال مشتق کومارین سنتز شده بر DNA تک رشته‏ای با روش‏های اسپکتروسکوپی

جواد سرگلزائی؛ سهیلا خاقانی‌نژاد

دوره 13، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 23-33

https://doi.org/10.52547/JCT.13.1.23

چکیده
  هدف: باتوجه به اهمیت مشتقات کومارین به‏عنوان داروی موثر بر سلول‏های سرطانی و اثرات درمانی متنوع دیگر، در این پژوهش بررسی تاثیر مشتق جدیدی از کومارین به‏نام 3-(تترازول-5-ایل) کومارین به DNA تک رشته در محلول با استفاده از روش‏های مختلف اسپکتروسکوپی مورد مطالعه قرار دادیم.مواد و روش‏ها: مطالعه حاضر به‏بررسی اثر 3-(تترازول-5-ایل) ...  بیشتر