فصلنامه
مقایسه اثر داروی توپوتکان بر فعالیت آنزیم نیتریک ‌اکساید سنتاز در رده سلولی توموری (Hela) و رده سلولی نرمال (Hek)

سمانه اعظم‌پور؛ طاهره ناجی؛ رحیم احمدی

دوره 13، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 1-10

https://doi.org/10.52547/JCT/13.1.1

چکیده
  هدف: منظور از انجام این پژوهش بررسی اثر داروی توپوتکان بر میزان فعالیت آنزیم نیتریک ‌اکساید سنتاز سلول‌های دهانه رحم (Hela) در مقایسه با سلول‌های نرمال (Hek) بود. مواد و روش‏ها: بدین منظور  سلول‌های سرطانی دهانه رحم (Hela) و سلول نرمالHek  در گروه‌های کنترل و تیمار دسته‌بندی شدند. گروه‌ها با غلظت‌های 8/7 ،6/15، 25/31 ، 5/62 ، 125و250 میکرو گرم ...  بیشتر