فصلنامه
کاریولوژی ماهی سنگ ‌لیس معمولی (Garra rufa) در رودخانه سمیرم استان اصفهان (پرتوبالگان: کپورماهیان)

علی نظام‌الاسلامی؛ یزدان کیوانی؛ سالار درافشان

دوره 6، شماره 3 ، مهر 1394، ، صفحه 381-388

https://doi.org/10.52547/JCT.6.3.381

چکیده
  هدف: هدف از این پژوهش تعیین کاریوتایپ ماهی سنگ ‌لیس معمولی Garra rufa)) متعلق به خانواده کپور ماهیان از رودخانه سمیرم )زیرحوضه کارون) در استان اصفهان بوده است. مواد و روش‏ها: هفت نمونه ماهی سنگ ‌لیس با تور پره صید و زنده به آزمایشگاه منتقل شد. با استفاده از روش له کردن آبشش و بخش قدامی بافت کلیه و رنگ‌آمیزی گیمسا مورد مطالعه قرار گرفتند. ...  بیشتر