فصلنامه
القای آپوپتوزیس در رده سلولی سرطان سینه (4T1) توسط نانوذره‌ بر پایه نارینگین

شمیم نجاتی؛ حسین غفوری؛ سودا زارعی

دوره 12، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 273-282

https://doi.org/10.52547/JCT.12.4.273

چکیده
  هدف:  هدف اصلی این مطالعه توسعه و توصیف نانوذرات لیپیدی جامد (NRG-SLNs) در رده سلولی سرطان پستان 4T1 بود.مواد و روش‏ها: نانوذرات لیپیدی جامد حاوی NRG با امولسیون سازی با ذوب داغ و روش همگن‏سازی با سرعت بالا تهیه شدند. سمیت سلولی NRG-SLN ها با اندازه‏گیری میزان زنده ماندن سلول­های4T1  با استفاده از روش MTT ارزیابی شد. علاوه ‏بر این، القای ...  بیشتر