فصلنامه
تنظیم بیان CD44/miRNA-302 در سلول‫های سرطانی گلیوما توسط RNA غیرکدکننده بلند MIAT ‬‬‬‬‬‬

فرزانه امیرماهانی؛ صادق ولیان؛ ملک حسین اسدی

دوره 13، شماره 4 ، بهمن 1401، ، صفحه 257-267

https://doi.org/10.52547/JCT.13.4.257

چکیده
  هدف: RNA های غیرکدکننده از جمله مولکول های تنظیم شناخته شده در سلول می باشند که فرایندهای مختلفی را کنترل می کنند. از جمله فرایندهای مرتبط با مولکول های مزبور، تنظیم رشد و نمو و تمایز سلولی می باشد. از این رو نقش آنها در بروز و رشد تومور در سرطان های مختلف در دست بررسی می باشد. در این خصوص ارتباط مستقیمی بین ملکول های مزبور و سرطان های مختلف ...  بیشتر