فصلنامه
ارتباط کاهش بیان ژن TINCR با اندازه تومور در بیماران مبتلا به سرطان پستان و متاستاز آن به ‌غدد لنفاوی

زینب شقاقی‌ترکداری؛ محمد خلج‌کندری؛ محمدعلی حسین‌ پورفیضی

دوره 12، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 146-153

https://doi.org/10.52547/JCT.12.3.146

چکیده
  هدف: این مطالعه با هدف ارزیابی سطح بیان TINCR در بافت‌های توموری و غیرتوموری مجاور 50 زن مبتلا به سرطان داکتال تهاجمی پستان انجام شد. ارتباط بیان TINCR و خصوصیات بالینی بیماران نیز مورد مطالعه قرار گرفته است.مواد و روش‏ها: RNA تام از بافت توموری و غیرتوموری مجاور بیماران مبتلا به سرطان پستان با استفاده از محلول RNX-Plus جدا شد. سپس، از معرف Prime ...  بیشتر