فصلنامه
اثر تزریق درون صفاقی بوپره‌نورفین بر تغییر در بیان ژن‌های اختصاصی در قطعه‌ی کمری نخاع رت‌های نر

حمیرا حاتمی نعمتی؛ حاتم احمدی؛ رضا شهبازی ایلخچی؛ حافظ حسینی

دوره 12، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 103-113

https://doi.org/10.52547/JCT.12.2103

چکیده
  هدف: بوپره­نورفین به‌عنوان مشتقات الکالوئیدی مورفینی در درمان وابستگی به اوپیوئید‌ها اثربخش است. گزارش­های متعددی در مورد اثرات مفید و غیرمفید بوپره­نورفین در مطالعات قبلی آمده است.مواد و روش‏ها: تغییرات در ببان ژن­های اختصاصی پروتئین کیناز B (AKT)­، آنزیم گلیکوژن سنتاز کیناز ­3 (GSK3)، فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز (BDNF) و ...  بیشتر