فصلنامه
بررسی میزان بیان LncRNA CRNDE در بیماران ایرانی مبتلا به سرطان روده بزرگ

ثریا غلامی نژاد؛ زهرا دیلمی؛ علی صالح ‏زاده؛ امیر جلالی

دوره 11، شماره 4 ، اسفند 1399، ، صفحه 293-301

https://doi.org/10.52547/JCT.11.4.293

چکیده
  هدف: هدف از این مطالعه مقایسه میزان بیان LncRNA CRNDE در نمونه­های توموری و نرمال افراد مبتلا به سرطان روده بزرگ به‏روش Real Time-PCR  بود.مواد و روش‏ها: تعداد 20 نمونه از بافت توموری افراد مبتلا به‏سرطان روده بزرگ و 20 نمونه بافت غیرتوموری همان افراد از بانک تومور مجتمع بیمارستانی امام خمینی دانشگاه علوم پزشکی تهران تهیه شد. پس از استخراج ...  بیشتر