فصلنامه
بررسی استریولوژیک ساختار بافتی مری در بزهای بختیاری نر و ماده
دوره 4، بهار 92 ، فروردین 1392، ، صفحه 71-76

https://doi.org/10.52547/JCT.4.1.71

چکیده
  هدف: هدف از این پژوهش ارزیابی ویژگی‌های هیستومتری و استریولوژیک لایه‌های مختلف بافتی مری در دو جنس نر و ماده بز بود.مواد و روش‎ها: جهت بررسی ساختار میکروسکوپی مری بز به‌وسیله‌ی روش استریولوژی، تعداد 8 رأس بز بالغ و سالم از دو جنس انتخاب و سپس ناحیه‌ی گردنی دام‌ها تشریح و مری خارج گردید. نمونه‌های به‌دست آمده در محلول فرمالین بافر ...  بیشتر