فصلنامه
تاثیر کیتوزان بر میزان ترکیبات فنلی، اسیدرزمارینیک و بیان ژن‌های کلیدی بیوسنتز اسید رزمارینیک در کشت تعلیقی بادرنجبویه (Melissa officinalis L.)

افسانه مهدویان‏ فرد؛ مریم دهجی‏ پور حیدرآبادی؛ خلیل ملک‏ زاده؛ سیدرسول صحافی

دوره 11، شماره 4 ، اسفند 1399، ، صفحه 243-261

https://doi.org/10.52547/JCT.11.4.243

چکیده
  هدف: هدف از این پژوهش بررسی تاثیر کیتوزان بر تولید ترکیبات فنلی، اسید رزمارینیک و بیان ژن­های کلیدی در بیوسنتز این ترکیبات در کشت تعلیقی بادرنجبویه بود.مواد و روش‏ها: جهت تهیه کالوس از ترکیب نفتالن استیک اسید (1 میلی­گرم بر لیتر)، توفوردی (1 میلی­گرم بر لیتر) و کینتین (5/0 میلی­گرم بر لیتر) و ریزنمونه ساقه استفاده شد. پس از راه‌اندازی ...  بیشتر